Старши експерт в отдел „Краткосрочна бизнес статистика и статистика на транспорта“ към дирекция „Бизнес статистика“ при ЦУ на НСИ

Публикуван на: 16.09.2019 г.

ПРОТОКОЛ № 1 „Старши експерт в КБССТ“

от заседание на комисия, назначена със Заповед №  РД – 05 – 628 от 16.09. 2019 г.  на председателя на Националния статистически институт за провеждане на конкурс за  длъжност „Старши експерт“ в отдел „Краткосрочна бизнес статистика и статистика на транспорта“ в дирекция „Бизнес статистика“ в ЦУ на НСИ  

Днес, 16.09.2019 г. конкурсна комисия в състав:

Невена Панагонова – началник на отдел „Краткосрочна бизнес статистика и статистика на транспорта“ – председател на комисията,

Ивайло Цонковски  - началник на отдел „Човешки ресурси“,  

Кирил Илков –главен юрисконсулт в отдел „Правни дейности“,

проведе своето заседание в пълен състав при следния дневен ред:

1. Допуснати и недопуснати кандидати.

2. Определяне на дата за провеждане на конкурса и интервюто.

3. Определяне на  критериите, на които следва да отговорят кандидатите за да бъдат допуснати до интервю.

4. Определяне на коефициент, с който следва да се умножат оценките от тест и интервю.

След преглед на документите на кандидатите и нормативните изисквания за заемане на длъжността, комисията реши:

По точка първа:  Допуска до участие в конкурс следните кандидати, представили изисканите в обявата документи и отговарящи на минималните изисквания за заемане на длъжността:

1. Светослав Ангелов Механджийски

2. Веселина Петева Неделчева

3. Наташа Ганчева Ненова

Недопуснати кандидати:

 -  Аделина Йорданова Терезова – представените документи не  доказват наличие на минимални изисквания - професионален опит или  IV мл. ранг, необходим за заемане на длъжността.

По точка втора: Комисията определя дата за провеждане на тест – 25.09.2019 г. от 10:00 часа в сградата на ЦУ на НСИ, зала „Пресцентър“ и интервю в 11.00 часа на същия ден.

Продължителността на теста е определен на 45 минути.

Допуснатите кандидати да се явят на конкурса на 25.09.2019 г. в 9:55 часа в сградата на ЦУ на НСИ. Кандидатите следва да носят лична карта.

По точка трета:  Определя минимална оценка, с която кандидатът ще се счита за издържал теста 4.00. Общ брой на въпросите е 21 бр., за издържал теста ще се счита кандидат, който е отговорил минимално на 13 бр.  въпроси. Степен на нарастване на оценката – 0.1250 на всеки едни верен отговор за въпрос над 13.

По точка четвърта:  Определя се коефициент на тежест, с който следва да се умножат точките от теста -  4 и коефициент на тежест - 5, с който да се умножат точките от интервюто.

Комисия:

1……………….
2……………….
3………………..
 

Дата: 16.09.2019 г.

 
Файл: