Началник на отдел „Правни дейности“ към дирекция „Обща администрация“ при ЦУ на НСИ

Публикуван на: 16.09.2019 г.

ПРОТОКОЛ № 1 Началник на отдел „Правни дейности“

от заседание на комисия, назначена със Заповед №  РД – 05 –611 от 11.09.2019 г.  на председателя на Националния статистически институт за провеждане на конкурс за  длъжност „Началник на отдел „Правни дейности“ в дирекция „Обща администрация в ЦУ на НСИ  

Днес,  11.09.2019 г. конкурсна комисия в състав:

Цветан Нанов- главен секретар на НСИ – председател на комисията

Ивайло Цонковски  - началник на отдел „Човешки ресурси“  

Георги Ангелов – директор на дирекция „Обща администрация“

Кирил Илков –главен юрисконсулт в отдел „Правни дейности“

проведе своето заседание в пълен състав при следния дневен ред:

1. Допуснати и недопуснати кандидати.

2. Определяне на дата за провеждане на конкурса и интервюто.

3. Определяне на  критериите, на които следва да отговорят кандидатите за да бъдат допуснати до интервю.

4. Определяне на коефициент, с който следва да се умножат оценките от тест и интервю.

След преглед на документите на кандидатите и нормативните изисквания за заемане на длъжността, комисията реши:

По точка първа:  Допуска до участие в конкурс следните кандидати, представили изисканите в обявата документи и отговарящи на минималните изисквания за заемане на длъжността:

1. Ина Пенчева Димитрова

По точка втора: Комисията определя дата за провеждане на тест – 24.09.2019 г. от 10:00 часа в сградата на ЦУ на НСИ, зала „Пресцентър“ и интервю в 11.30 часа на същия ден.

Продължителността на теста е определен на 45 минути.

Допуснатият кандидат да се яви на конкурса на 24.09.2019 г. в 9:55 часа в сградата на ЦУ на НСИ. Кандидатът следва да носи лична карта.

По точка трета:  Определя минимална оценка, с която кандидатът ще се счита за издържал теста 4.00. Общ брой на въпросите е 25 бр., за издържал теста ще се счита кандидат, който е отговорил минимално на 17 бр.  въпроси. Степен на нарастване на оценката – 0.1250 на всеки едни верен отговор за въпрос над 17.

По точка четвърта:  Определя се коефициент на тежест, с който следва да се умножат точките от теста -  4 и коефициент на тежест - 5, с който да се умножат точките от интервюто.

Комисия:  /П/

 

Дата: 11.09.2019 г.

 

Файл: