Младши експерт в отдел „Международно сътрудничество“ на пряко подчинение на председателя на НСИ

Публикуван на: 28.08.2019 г.

ПРОТОКОЛ № 1  МС младши експерт

от заседание на комисия, назначена със Заповед №  РД – 05 –622 от 12.09.2019 г.  на председателя на Националния статистически институт за провеждане на конкурс за  длъжност „Младши експерт “ в отдел „Международно сътрудничество“ в ЦУ на НСИ  

Днес, 12.09.2019 г. конкурсна комисия в състав:

Даниела Симеонова н-к отдел „Международно сътрудничество“ – председател на комисията

Ивайло Цонковски  - началник на отдел „Човешки ресурси“  

Кирил Илков –главен юрисконсулт в отдел „Правни дейности“

проведе своето заседание в пълен състав при следния дневен ред:

1. Допуснати и недопуснати кандидати.

2. Определяне на дата за провеждане на конкурса и интервюто.

3. Определяне на коефициент, с който следва да се умножат оценките от тест и интервю.

След преглед на документите на кандидатите и нормативните изисквания за заемане на длъжността, комисията реши:

По точка първа:  Допуска до участие в конкурс следните кандидати, представили изисканите в обявата документи и отговарящи на минималните изисквания за заемане на длъжността:

1. Илнес Бенмансур

2. Светлана Георгиева Степова

3. Светлана Цветкова Маринова

4. Мара Петрова Христова

5. Деница Цветозарова Цанкова

6. Деница Николаева Славилова

7. Христо Пламенов Василев

8. Николай Стефанов Абаджиев

9. Теодор Стоянов Динев

Няма недопуснати кандидати.

По точка втора: Комисията определя дата  и час за провеждане на тест – 27.09.2019 г. от 9:30 часа в сградата на ЦУ на НСИ, зала „Пресцентър“ и интервю в 10.45 часа на същия ден.

Продължителността на теста е определен на 45 минути.

Допуснатите кандидати да се явят на конкурса на 27.09.2019 г. в 9:25 часа в сградата на ЦУ на НСИ. Кандидатите следва да носят лична карта.

По точка трета:  Определя минимална оценка, с която кандидатът ще се счита за издържал теста 4.00. Общ брой на въпросите е 25 бр., за издържал теста ще се счита кандидат, който е отговорил минимално на 17 бр.  въпроси. Степен на нарастване на оценката – 0.1250 на всеки едни верен отговор за въпрос над 17.

По точка четвърта:  Определя се коефициент на тежест, с който следва да се умножат точките от теста -  4 и коефициент на тежест - 5, с който да се умножат точките от интервюто.

Комисия: /П/

 

Дата: 12.09.2019 г.

 
Файл: