Младши експерт - две щатни бройки в сектор „Социална статистика“ на отдел „Статистически изследвания - Варна“ в ТСБ - Североизток

Публикуван на: 12.09.2019 г.
 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

от Протокол № 1 от 11.09.2019 г. на конкурсната комисия, назначена със заповед № ТСБСИ-РД-04-41/11.09.2019 г. на директора на ТСБ - Североизток, за организиране на конкурс за заемане на две щатни бройки за длъжността – „Младши експерт“ в сектор „Социална статистика“ на отдел „Статистически изследвания - Варна“ към Териториално статистическо бюро - Североизток, при Национален статистически институт

СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

Въз основа на преценката комисията реши:

а) Допуска до конкурса следните кандидати:

1
Даниела Николова Господинова
2
Павлина Михайлова Михайлова
3
Валери Николаев Николаев
4
Цветелина Людмилова Петрова
5
Савина Веселинова Атанасова
6
Ива Илиянова Тодорова
7
Калина Александрова Ламбова
8
Мерве Метин Рамадан
9
Антоанета Ангелова Атанасова
10
Жени Филипова Димитрова – Иванова
11
Мартин Христов Матев
12
Албена Огнянова Райчева
 

б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:

Име, презиме и фамилия
Основание за недопускане
1
Красимира Йорданова Добрева

Представените документи не удостоверяват нужната специалност, необходима за заемане на длъжността.

 

Допуснатите кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 20.09.2019 г. от 09.30 ч., в сградата на ТСБ – Северооизток, гр. Варна, бул. „Сливница“ № 191, ет. 5 ст. 508

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждането на конкурса.

Интервюто с кандидатите успешно издържали теста ще се проведе в деня на провеждане на теста 20.09.2019 г. от 12.00 часа в сградата на ТСБ - Северооизток, гр. Варна, бул. „Сливница“ № 191, ет. 5 ст. 508.

Области на познанието и информационни източници, които могат да се ползват при подготовка на допуснатите до конкурс кандидати за заемане на конкурсната длъжност

 
1. Общи познания за българската администрация:
1.1. Закон за държавния служител;
1.2. Закон за администрацията;
 
2. Познания за законови и други документи регламентиращи дейността на НСИ
2.1. Закон за статистиката;
2.2. Устройствен правилник на НСИ;
2.3. Стратегия за развитие на Националната статистическа система на Република България, 2013 - 2017 г. изменена чрез удължаване до 2020 година;
2.4. Национална статистическа програма за 2019 г.;
 
3. Базови познания в областта на статистиката
3.1. Интернет страницата на НСИ

 

 Председател на комисията: (п)
                                                (Петя Казакова)

 

Файл: