Старши експерт в отдел “Статистически изследвания - Враца” към ТСБ - Северозапад

Публикуван на: 19.08.2019 г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

Съгласно чл. 21, от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители и Протокол № 1/19.08.2019 г. на комисия, назначена със Заповед № СЗ-РД-04-70/26.07.2019 г.  на директора на ТСБ - Северозапад за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Старши експерт“ в отдел „Статистически изследвания – Враца“  в Териториално статистическо бюро – Северозапад:

Въз основа на преценката комисията реши:

А. Допуска до конкурс следните кандидати:
Име, презиме и фамилия на кандидата
Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата
Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността
Основание за недопускане
1
Валя Цветанова Панайотова
Да
 
Да
Не
 
2
Катерина Петрова Маринова-Дойчева
Да
 
Да
Не
 

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 10.09.2019 г. от 10.00 часа в сградата на ТСБ - Северозапад, отдел „Статистически изследвания“ - Враца, ул. „Георги Бенковски” № 6

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на конкурса.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста ще се проведе на 10.09.2019 г. от 13.00 ч. в сградата на ТСБ - Северозапад, отдел „Статистически изследвания-Враца“, ул. „Георги Бенковски” № 6.

Б. Не допуска до конкурс следните кандидати:

Име, презиме и фамилия на кандидата
Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата
Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността
Основание за недопускане
1
Боян Валентинов Митов
да
не
Чл. 20, ал. 2 от НПКДС
2
Любомир Николаев Боянов
да
не
Чл. 20, ал. 2 от НПКДС

 

За подготовка допуснатите до конкурса кандидати за заемане на длъжността „Старши експерт” в отдел „Статистически изследвания – Враца“ при ТСБ - Северозапад,  могат да ползват следните области на познанието и информационни източници:
 
1. Общи познания за българската администрация http://www.lex.bg/
1.1. Закон за администрацията;
1.2. Закон за държавния служител;
1.3. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация.
 
2. Познания за законови и други документи регламентиращи дейността на НСИ. (www.nsi.bg)
2.1. Закон за статистиката;
2.2. Устройствен правилник на НСИ;
2.3. Национална статистическа програма за 2019 г.;
 
3. Базови познания в областта на статистиката
3.1. Интернет страница на НСИ

 

Дата: 19.08.2019 г.                       Председател на комисията: / п/
                                                                                                     (Ивайло Николов) 
 

 

Файл: