Първото за годината заседание на Комитета на Европейската статистическа система ще се състои на 7 февруари в Люксембург

Как ще се развива европейската статистика след 2020 г., ще промени ли Общият регламент за защита на личните данни (GDPR) производството на официални статистически данни, кои са пътищата към по-добра комуникация с потребителите на статистическа информация? Тези въпроси ще обсъждат членовете на Комитета на Европейската статистическа система (КЕСС) на заседанието си в Люксембург на 7 февруари. В срещата ще участва председателят на Националния статистически институт Сергей Цветарски.

Ръководителите на статистиките в Европа ще обсъдят как се изпълнява „Визия 2020“ за Европейската статистическа система (ЕСС) и в какви посоки ще бъде доразвита, отчитайки следващата многогодишна статистическа програма за периода 2021 - 2027 година. Ще бъдат обменени становища и идеи по портфолиото за стандартизация на ЕСС за 2019 г. и Европейската стратегия за сметки за околната среда за периода 2019 - 2023 година. КЕСС ще изрази мнение за създаването на работна група, която да разработи методология и инструменти за следващия кръг от партньорски проверки, ще дискутира доклада за изпълнение на ИТ сертифицирането за сигурност на информационните технологии на Европейския съюз за 2018 г. и други.

В обсъждането на GDPR и неговото прилагане в статистиката ще участва и представител на Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД), а председателят на Европейския статистически консултативен комитет (ESAC) ще представи конкретни идеи и препоръки за по-добра комуникация с потребителите на статистическа информация.

След заседанието на КЕСС ще се проведе неформален семинар на генералните директори/председатели на статистическите служби на държавите от Европейската статистическа система, на който ще се обсъжда документът „Съхраняване на основните ценности на статистическата система“, изготвен от статистическата служба на Ирландия.

Комитетът на Европейската статистическа система е създаден преди десет години с  Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 година относно европейската статистика. Неговата задача е да осигурява професионалното ръководство при разработването, производството и разпространението на статистически данни във и за Европейския съюз. КЕСС заседава три пъти в годината.