Методолози в ЦУ

Наименование на формуляр
Методолог
Телефон фиксиран
Телефон мобилен
02/9857
(Виваком)
1
Справка за предприятието през 2018 година (Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10)
Анелия Денкова
587
0877147265
Катерина Герасимова
584
0877147265
Красимира Недева
668
0877364088
2
Справка за местните единици за 2018 година (Приложения 2, 4, 5, 6, 7 и 9)
Анелия Денкова
587
0877147265
Катерина Герасимова
584
0877147265
Красимира Недева
668
0877364088
3
Справка за група предприятия през 2018 година (Приложения 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14 и 15)
Анелия Денкова
587
0877147265
Катерина Герасимова
584
0877147265
Красимира Недева
668
0877364088
4
Счетоводен баланс към 31.12.2018 година (Приложения 2, 3, 4 и 10)
Кармен Искрова
160
0877140458
Йорданка Лашкова
156
0877140495
Анелия Вихърова
129
0877140553
5
Отчет за приходите и разходите за 2018 година (Приложения 1, 2, 3, 4 и 10)
Кармен Искрова
160
0877140458
Йорданка Лашкова
156
0877140495
Анелия Вихърова
129
0877140553
Раздел V. Дивиденти  (Приложения  2 и 4)
Марин Гергов
537
0877364061
6
Отчет за собствения капитал за 2018 година (Приложение 2, 4, 5, 6 и 7)
Кармен Искрова
160
0877140458
Йорданка Лашкова
156
0877140495
Анелия Вихърова
129
0877140553
7
Отчет за паричните потоци за 2018 година (Приложения 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 10)
Кармен Искрова
160
0877140458
Йорданка Лашкова
156
0877140495
Анелия Вихърова
129
0877140553
8
Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2018 година (Приложения 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14 и 15)
Веселинка Горанова
224
 
Лиляна Дудева
114
 
9
Справка за таксите и комисионните за 2018 г. (Приложения 1, 2, 5 и 6)
Марин Гергов
537
0877364061
10
Справка за заемите и начислените лихви по институционални сектори и подсектори през 2018 г. (Приложения 1, 2, 4, 5, 6 и 7)
Марин Гергов
537
0877364061
11
Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 2018 година (Приложения 1,2, 4, 5, 6, 7 и 9)
Ирена Янакиева
176
0877140553
12
Справка за данъците и таксите през 2018 година (Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 и 10 )
Румяна Иванова
761
0877362804
Ивайло Рангелов
113
 
13
Справка за получените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи за 2018 година (Приложения 1, 2, 4, 5, 6, 7 и 9)
Марин Гергов
537
0877364061
14
Справка за общо изразходваните средства за опазване на околната среда, (инвестиции и текущи), получени от субсидии и други източници  за 2018 година (Приложения 2 и 9).
Румяна Иванова
761
0877362804
Ивайло Рангелов
113
 
15
Справка за вземанията и задълженията, разпределени по институционални сектори към 31.12.2018 година (Приложения 2, 4 и 6)
Иванка Господинова
264
 
Теодора Тодорова
609
 
Десислава Малинкова
192
 
16
Справка за притежаваните дългови ценни книжа и финансови деривати по институционални сектори към 31.12.2018 година (Приложения 2, 4, 5, 6, 7 и 8)
Иванка Господинова
264
 
Теодора Тодорова
609
 
Десислава Малинкова
192
 
17
Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2018 година (Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 и 10)
Тодор Давидков
568
0877368498
Емилия Милошева
166
0877368498
18
Справка за чуждестранните преки инвестиции към 31.12.2018 година (Приложение 2)
Анелия Вихърова
129
0877140553
19
Справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство през 2018 година (Приложение 2)
Веселина Маринова
106
0877140328
20
Справка за приходите от продажби на предприятията, предоставящи бизнес услуги по видове продукти през 2018 година (Приложение 2)
Кармен Искрова
160
0877140458
21
Справка за продажбите и търговските обекти през 2018 година (Приложения 1 и 2)
Юлия Георгиева
194
 
22
Справка за разходите на суровини и материали за 2018 (Приложение 2)
Маргарита Цветкова
659
 
23
Справка за потребление на горива и енергия за 2018 година (Приложение 2)
Ирина Митова
476
0877368495
Иванка Цветкова
590
0877368495
Антония Първанова
589
0877368495
24
Справка за производството и продажбите на енергийни продукти за 2018 година (Приложение 2)
Ивета Минкова
191
0877368495
Ирина Денчева
625
0877368495
Люба Янева
621
0877368495
25
Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) през 2018 година (Приложения 2, 4, 5, 6 и  9)
Рени Петкова
103
0877368503
Надя Катеринкина
167
0877368503
26
Справка за иновационната дейност на предприятието през периода 2016 - 2018 година (Приложения 2, 5, 6, 7 и 9)
Надя Катеринкина
167
0877368503
Рени Петкова
103
0877368503
27
Справка за производството и продажбите на промишлени продукти през 2018 година (Приложения 1 и 2)
Елка Ерменкова
722
0877146983
Боряна Настанлиева
267
0877146983
Яна Велева
184
 
28
Справка за загубите от кризисни събития през 2018 година (Приложение 9)
Георги Шиваров
558
 
29
Справка за начислен премиен приход и изплатени претенции от застрахователите по чл. 83, ал. 1 от ЗЗО през 2018 година (Приложение 5)
Евелин Йорданова
459
 
30
Предприятия с нестопанска цел (Приложение 4) – специфични отчети
Десислава Асенова
477
0877146970
Катерина Кленовска
439
0877146970
31
Застрахователи (Приложение 5) – специфични отчети
Десислава Асенова
477
0877146970
Катерина Кленовска
439
0877146970
32
Специализирани инвестиционни предприятия (Приложение 6) – специфични отчети
Десислава Асенова
477
0877146970
Катерина Кленовска
439
0877146970
33
Пенсионноосигурителни дружества (Приложение 7) – специфични отчети
Десислава Асенова
477
0877146970
Катерина Кленовска
439
0877146970
34
Пенсионни фондове (Приложение 8) – специфични отчети
Десислава Асенова
477
0877146970
Катерина Кленовска
439
0877146970
35
Справка за предоставените заеми и привлечените депозити по институционални сектори и подсектори (попълва се само от търговските банки) (Приложение 9)
Марин Гергов
537
0877364061
36
Годишен отчет за дейността на предприятията в ликвидация или в несъстоятелност за периода от………до ……..  2018 година (Приложение 3)
Кармен Искрова
160
0877140458
Йорданка Лашкова
156
0877140495
Анелия Вихърова
129
0877140553
37
Годишен отчет за дейността на предприятията в ликвидация или в несъстоятелност за периода от………до ……..  2019 година (Приложение 10)
Кармен Искрова
160
0877140458
Йорданка Лашкова
156
0877140495
Анелия Вихърова
129
0877140553
38
Консолидирани годишени отчети за дейността през 2018 година (Приложения 12, 13, 14 и 15)
Кармен Искрова
160
0877140458
Анелия Вихърова
129
0877140553
39
Декларация за предприятия с приходи и разходи под 500 лв. и за предприятия без дейност (Приложение 11)
Кармен Искрова
160
0877140458
Веселина Маринова
106
0877140328