ГОД на нефинансовите предприятия, несъставящи баланс (ЕТ), на хартиен носител

Попълнени хартиени формуляри се подават само в съответните териториални структури на НАП, по пощата с обратна разписка или в пощенската станция. Те се представят заедно с годишната данъчна декларация  на хартиен носител. Приетата годишна данъчна декларация получава уникален входящ номер, който задължително се записва като входящ номер и на Годишния отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс (ЕТ) през 2018 година.

Годишния отчет за дейността можете да изтеглите и разпечатате в PDF формат:

Наименование на формуляра
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2018 година - пълен комплект
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2018 година - Заглавна страница
1. Справка за предприятието през 2018 година
2. Отчет за приходите и разходите за 2018 година
3. Справка за таксите и комисионните, начислени за 2018 година
4. Справка за заемите и начислените лихви по институционални сектори и подсектори през 2018 година
5. Справка за данъците и таксите през 2018 година
6. Справка за получените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи за 2018 година
7. Справка за производството и продажбите на промишлени продукти за 2018 година

Предприятията, произвеждащи промишлени продукти, имат възможност да изтеглят и разпечатат подготвените, в XLS формат, специфични справки, за всяка икономическа дейност поотделно.