Уеб-базирано приложение "Дезагрегиране на статистиката за крайното потребление на енергия в сектор "Индустрия" за 2017 година"

Уважаеми госпожи и господа,

Изследването „Дезагрегиране на статистиката за крайното потребление на енергия в сектор „Индустрия“ за 2017 година“ е част от Националната статистическа програма за 2018 г. с предвиден задължителен характер на участие. Изследването е извадково и се провежда съгласно споразумение за субсидия с Европейската комисия № 08352.2017.004-2017.775. Целта на изследването е да се получат по-детайлни данни за потреблението на енергийни продукти в определени енергоемки промишлени производства през 2017 г. за следните раздели по  КИД - 2008:
 • Раздел 10 „Производство на хранителни продукти“
 • Раздел 17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“
 • Раздел 20 „Производство на химични продукти“
 • Раздел 21 „Производство на лекарствени вещества и продукти“
 • Раздел 23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“
 • Раздел 24 „Производство на основни метали“.

С цел да облекчим процеса по събиране и обработка на данните НСИ разработи  уеббазирано приложение, достъпно в интернет пространството на адрес: https://www.nsi.bg/Energy.

В приложението се влиза чрез ЕИК и индивидуална парола, която е изпратена до Вас по имейл.

За да попълните онлайн формуляра, не е необходимо да имате електронен подпис. Препоръчваме Ви, преди да започнете работа с приложението, да се запознаете с указанията за използването му.

Приложението ще бъде активно от 11 юни до 30 септември 2018 година.

При проблеми от техническо естество може да се обръщате към Антоанета Йотова, отдел „Информационни системи и приложен софтуер“ в ЦУ на НСИ, тел. 02/9857 632, ел. поща: [email protected].

При необходимост от допълнителна информация относно съдържанието и попълването на отделните справки може да се обръщате към методолозите на изследването в ЦУ на НСИ:
 • Антония Първанова, отдел „Сметки в околната среда и енергетиката“, тел. 02/ 9857 589, ел. поща: [email protected]
 • Иванка Цветкова, отдел „Сметки в околната среда и енергетиката“, тел. 02/ 9857 590, ел. поща: [email protected]
 • Ивета Минкова, отдел „Сметки в околната среда и енергетиката“, тел. 02/ 9857 191, ел. поща: [email protected]
 • Ирина Денчева, отдел „Сметки в околната среда и енергетиката“, тел. 02/ 9857 625, ел. поща: [email protected]
 • Ирина Митова, отдел „Сметки в околната среда и енергетиката“, тел. 02/ 9857 476, ел. поща: [email protected]
 • Люба Янева, отдел „Сметки в околната среда и енергетиката“, тел. 02/ 9857 621, ел. поща: [email protected].