Списание „Статистика“, бр. 2/2018

Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че брой 2 за 2018 г. на списание „Статистика“ е публикуван на интернет страницата на НСИ. Изданието е на български език с резюмета на български, английски и руски език и включва рубриките:
 • Теория и методология на статистическите изучавания
 • Статистически изследвания и анализи
 • Българската статистика в три столетия
 • Информации, рецензии, консултации

В рубриката Теория и методология на статистическите изучавания е публикувана статията:  

 • Пет основни статистически измерения за социално-икономическото развитие на България преди и след влизането в Европейския съюз - автор д-р Богдан Богданов, заместник-председател на Националния статистически институт - София   

Настоящата статия е предназначена да запознае читателя с основни измерители на социално-икономическото развитие преди и след влизането на България в Европейския съюз.

В обобщен вид основните и кратки изводи от направения анализ за петте основни измерителя на икономическата ситуация у нас са следните:

1. Данните от измененията на БВП през разглеждания период не дават възможност да се направи категоричен извод за устойчиво положително влияние върху благосъстоянието на населението в страната. Очевидно е, че тенденциите са повлияни от ситуацията в ЕС. Стиглиц отбелязва: „БВП на еврозоната, с корекция за инфлация, е в застой вече от десетилетие. БВП през 2015 г. беше едва с 0.6% над онзи за 2007 г.“.

2. По отношение на заетостта и безработицата следва да се отбележи, че след 2007 г. данните показват понижение в броя на заетите. Същевременно релефно се очертава тенденция към намаление на равнището на безработните лица след влизането на страната в ЕС.

3. Данните за доходите и разходите на домакинствата не показват релефно изразени положителни изменения по отношение на финансовото състояние на домакинствата в страната, съотнесено към икономически развитите страни.

4. Данните за следващия измерител - инфлацията, показват, че преди влизането на страната ни в ЕС тя е по-висока отколкото в периода след това.

5. Данните за оценките на бедността показват, че нашата страна след влизането в ЕС няма забележими успехи за редуциране на феномена „бедност“.

Измерителите на икономическата ситуация през разглеждания период взаимно си влияят и корелират. В голяма степен тези връзки и зависимости са повлияни от множество други негативни фактори като скрита икономика, емиграция и демографска криза.

В рубриката Статистически изследвания и анализи са включени статиите:

 • Икономическият растеж и безработицата в България - емпирични оценки на Закона на Оукън - автор проф. Васил Цанов, Институт за икономически изследвания при Българската академия на науките

В статията се изследва влиянието на икономическия растеж върху безработицата в България. Разработен е динамичен иконометричен модел, основан на диференчния подход на Закона на Оукън. Оценени са два варианта на зависимостта с оглед сравнителен анализ на резултатите. За оценка на стабилността на връзката във времето е приложен подходът на плъзгаща се регресия (rolling regression). Получените резултати могат да се обобщят в три основни извода: първо, налице е отрицателно влияние на икономическия растеж върху безработицата; второ, двата модела дават различни оценки за силата на въздействие и трето, връзката между тях не е стабилна и се променя във времето в зависимост от динамиката на икономическото развитие.

Ключови думи: Закон на Оукън, безработица, икономически растеж

JEL класификация: Е24, Е27, Е32, Е37

 • За точността на оценките за броя на населението на България в минали исторически периоди - автор проф. Димитър Аркадиев, Българска академия на науките и изкуствата

В статията се разглежда проблемът с точността на оценките на населението на България в по-отдалечени в миналото периоди от време. Обсъждането се ограничава за населението на Средновековна България. Изворова база за неговото определяне практически отсъства. Затова се прилагат методи и подходи, разработени от различни автори. Отговаря се на някои въпроси във връзка с прилаганите методи за оценка на броя на населението. Тези въпроси се задават от участници в интернет форуми, обсъждащи темата. Обобщаващият отговор е, че не съществува единен модел, с който да се описва изменението в броя на населението. Всеки модел има различни ограничения във времето, страната, района и други. Затова получаваните оценки за конкретна страна често са с големи грешки. Показани са примери с оценката на населението на Средновековна България. Представени са някои модели, предложени от Джосиа Кокс Ръсел (Josiah Cox Russell). Те са построени въз основа на данните от регистрацията на домакинствата в Англия през 1086 година. В едни случаи тези модели дават добри резултати, а в други - не. Това се обяснява с разликите в развитието на Англия и България през изследваната епоха.

 • Измерването - неглижираният проблем при емпирични изследвания, осъществявани с помощта на статистически инструментариум - автор доц. д-р Маргарита Ламбова, Икономически институт - Варна

Представени са разсъждения относно измерването, измерителните скали и измерителните теории, като на тази основа в съответствие с набелязаната цел са разкрити някои проблемни моменти, несъобразяването с които би могло да доведе до логическа несъстоятелност на резултатите от емпирични изследвания, осъществявани с помощта на статистически инструментариум. 

Акцентира се основно върху проблемите, свързани с качеството на числовата проекция на емпиричните дадености и с нивото на скалиране при работа с косвено наблюдаеми свойства с естествена градация на значенията, измерени с помощта на псевдоколичествени индикатори.

JEL: C10

В рубриката Българската статистика в три столетия е включена статията:

 • Проф. Стефан Станев - бележит учен и общественик - автори проф. Поля Ангелова, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов, и Величко Петров, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов

В статията  се проследява жизненият и творческият път на проф. Стефан Тодоров Станев - бележит учен, родолюбив и всеотдаен радетел на българската статистическа мисъл, свързал завинаги живота си със Свищов и Стопанска академия „Д. А. Ценов“. Многостранната дейност на проф. Станев го определя като университетски преподавател, изтъкнат изследовател в областта на статистиката и икономиката, политик, дипломат и виден общественик.

Представени са както резултатите от дългогодишната му научно-преподавателска дейност, така и значимите му постижения в статистическата теория и практика. Маркирани са основни теми от широката проблематика, изследвана от един от най-изтъкнатите български статистици през последните няколко десетилетия. Изследвания, които имат отражение върху развитието на статистическата наука в страната и далеч извън нейните предели.

С активното си присъствие в дейността на специализираните международни структури по статистика проф. Станев подпомага формирането на държавната политика в областта на статистиката и развитието на статистическата мисъл в България като активен изследовател, методолог, администратор и дългогодишен главен редактор на сп. „Статистика“.

В рубриката Информации, рецензии, консултации са представени информациите:  

 • 85-о издание на Статистическия годишник на България - автори Антоанета Илкова, Национален статистически институт - София, и Здравка Бобева,  Национален статистически институт - София 

В края на май 2018 г. излeзe от печат 85-ото издание на Статистическия годишник на Република България. Във връзка с годишнината подготвихме кратка историческа мозайка от ретроспекции и първи статистически наблюдения, които са публикувани в най-авторитетното издание на Националния статистически институт. Появата им в книжовното богатство на страната дава възможност на държавните институции да осъществяват своята дейност при управлението, на академичната общност да развива и задълбочава научното знание и на всички заинтересовани потребители да повишават личната си статистическа култура и осведоменост.

Началото на съставянето на годишниците е поставено през 1909 г., като първият Статистически годишник излиза от печат през 1910 година. „Да се съберат в една публикация ежегодните статистически данни върху всички отрасли на живота в България е било една необходимост, еднакво налагана през всичкото време на Дирекция на статистиката и от държавните нужди, и от обществените интереси“ - пише в предговора на първото издание тогавашният главен директор Кирил Попов.

За да обогатим 85-ото издание на Годишника, към традиционните начини на разпространение - печатен и на CD, използвахме възможностите на новите технологии и създадохме специално приложение Статистически годишник 2017 в инфографики. Чрез него предлагаме на потребителите един по-различен поглед към статистическата информация. Актуалното състояние и промените в обществено-икономическия и културния живот в България са представени не по традиционния начин с таблици и текст, а чрез инфографики - изображения, графики и други средства за визуализация. Надяваме се, че по този начин ще направим поднесената информация по-лесна за разбиране и от най-младите потребители и ще им помогнем да осъзнаят значението и смисъла на числата в съвременния живот.

 • Районни отоплителни и охладителни системи - автор Антония Първанова, Национален статистически институт - София   

С влизането в сила на Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно енергийната ефективност държавите членки имат задължението до 30 април всяка година да докладват данни на Европейската комисия за районни отоплителни и охладителни системи. Съгласно изискванията 2016 е първата отчетна година, за която ще бъдат предоставени данни. Досега не съществуваше обща европейска система за отчитане на районните отоплителни и охла­дителни системи. Във връзка с новото задължение за докладване на данни е изготвен въпросник с включени дефиниции, инструкции и практически примери. Очаква се чрез него да се осигури производство на висококачествени, надеждни и сравними статистически данни за районните отоплителни и охладителни системи за всички държави от Европейския съюз.

 • Участие в курс за обучение по европейската програма в   областта на статистиката (ESTP) на тема „Ценови индекси и индекси на физическия обем в официалната статистика - теория и практика“ (Люксембург, Люксембург, 3 - 6 юли 2017 година) - автор Камелия Попова, Национален статистически институт - София   

Основната цел на курса беше разясняване на методологически и практически въпроси относно прилагането на ценови индекси и индекси на физическия обем като измерители в официалната статистика. В него взеха участие експерти от 17 статистически института.

Съдържанието на курса беше разделено в пет теми:

 • Въведение - бяха представени ключовите макроикономически показатели, каквито са индексите на потребителските цени и брутният вътрешен продукт, които са широко използвани при мониторинг на съответната държава и при определяне на развитието на икономиката;
 • Подходи за целеви индекси - бяха представени трите основни подхода: фиксиран (свързан с определена кошница), тестови и икономически;
 • Верижни индекси - бяха представени основните подиндекси и техниките за изчисляване на динамични редове. Беше направен общ преглед на методологията на хармонизирания индекс на потребителските цени и на регламентите в тази област;
 • Спецификации на индексите на елементарните агрегати - бяха представени и обсъдени различните нива на агрегация и формулите за изчисляване на индекси на ниско ниво на агрегация;
 • Специални случаи - бяха представени и обсъдени различните методи за замяна при изчезване на продукта от пазара и методите за оценка на качеството, когато има промяна в качеството между изчезналия и заместващия го продукт.
 
Годишен абонамент (4 броя): 24.00 лева. 
Цена за бр. 2/2018 (електронно издание): 6.00 лева. 
 
Изданието може да бъде закупено в: 
• Дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите“, НСИ,
ул. „П. Волов“ № 2, гр. София 1038. 
• Териториалните статистически бюра на НСИ. 
 
Заплащането се извършва: 
1. В брой - в дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите“, НСИ,
ул. „П. Волов“ № 2, гр. София 1038.
2. По банков път 
Банкова сметка на НСИ: 
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01 
BIC: BNBGBGSD 
БНБ - СОФИЯ