Списание „Статистика“, бр. 1/2018

Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че брой 1 за 2018 г. на списание „Статистика“ е публикуван на интернет страницата на НСИ. Изданието е на български език с резюмета на български, английски и руски език и включва рубриките:
  • Теория и методология на статистическите изучавания
  • Статистически изследвания и анализи
  • Българската статистика в три столетия
  • Информации, рецензии, консултации

В рубриката Теория и методология на статистическите изучавания са публикувани статиите:  

  • Адитивен факторен анализ на средните цени от еднородни съвкупности на стоки с дискретната нечетна функция на математическия сигнум - автор проф. Емил Христов

Представена е нова методика за адитивен факторен анализ на изменението на средните цени на стоки от еднородни съвкупности. Само такива съвкупности имат икономически обосновани средни цени и общи натурални количества на всички стоки. Средната цена се представя с мултипликативен модел с два фактора - цените на отделните стоки и относителните дялове на тeхните натурални количества. Адитивният факторен анализ е на промяната на средната цена от промените на групирани данни на стоките по цени и относителните дялове на тeхните натурални количества. Предимството на новата методика е, че с дискретната нечетна функция на математическия сигнум се получават три вeрни и точни ефекта - ценови (само от промените на цените), структурен (само от промените на относителните дялове) и съвместен ефект (само от еднопосочните съвместни промени на цените и относителните дялове). От разнопосочните факторни промени няма съвместни ефекти.

Новата методика за адитивен факторен анализ е универсална и може да се прилага не само в икономическата статистика, но и във всички други приложни статистики, които работят с еднородни съвкупности.

  • Приложни аспекти на „големите данни“ в официалната статистика - автор д-р Галя Статева, Национален статистически институт - София

Настоящата статия е предназначена да запознае читателя с една възможност за практическо приложение на „големите данни“, която е реализирана в рамките на проведено от екип на НСИ емпирично изследване на тема „Извличане на информация от интернет за характеристики на предприятията (web-scraping)“.

Във Въведението подробно е обяснена основната цел на проведеното емпирично изследване, която е насочена към проучване на възможностите за прилагането на техниките „web-scraping“ и „text mining“ и оценяване на ефекта от използването им в процеса на събиране на данни и подобряване на качеството на информацията за предприятията от статистическия бизнес регистър на НСИ чрез достъп до техните уебсайтове.

В глава I подробно е представена технологичната среда за осъществяване на емпиричното изследване, включително общата референтна логическа архитектура за прилагане на техниките на „web-scraping“. Направена е обстойна характеристика на техниката „web-scraping“ и са описани случаите, в които се използват различните видове - специфичен и генеричен „web-scraping“.     

Изложението в глава II е посветено на практическата реализация на четирите пилотни „сценария“. Провеждането и анализът на резултатите от отделните „use-сase“ са представени в аналогична последователност - цел, ресурсна и технологична осигуреност, постигнати резултати, правни ограничения.

В рубриката Статистически изследвания и анализи са включени статиите:

  • Академични научни позиции за статистическата наука и за промените в професията на статистиците в съвременния свят - автор проф. Димитър Радилов, Икономически университет - Варна

В съвременния свят централно място заемат информацията, знанията и комуникациите. Схващането, че статистиката е клон на математиката, все още не е изживяно. Липсата на дефиниция за предмета на статистическата наука пречи за развитието ѝ в съвременния свят. Разграничаването на статистическата наука от математиката се основава на единството между „статистическата съвкупност“ и на „множеството“ като две страни на единното битие на масовите явления - „материално-веществена“ и „абстрактна“. М. Кендал и А. Стюарт въвеждат понятието „природен феномен“, с което дават много широко определение, включващо всички възможни обекти на външния свят, които са свързани или не са свързани с човека. Развитието на статистическата наука като социална система от знания се основава на забравените изследвания на Ламберт Адолф Кетле (1836), Георг фон Майер (1895 - 1909), Франц Джиджек (1940), Уилям Петти (1691), Оскар Андерсон (1928), Ханзен (1937) и т.н. Мястото на статистическата професия се разглежда за първи път на Общата асамблея на Международния статистически институт през 1987 г. в Токио (Япония). Сформирана е комисия с ръководител проф. Сигети Моригути с широки пълномощия, която трябва да анализира мястото на статистическата професия в съвременния свят. Тя прави 7 препоръки. По-късно, от 25 до 27 септември 1996 г. в Лисабон, Португалия, се провежда семинар за официалната статистика и за нейното минало и бъдеще. Настъпилите промени в професионалния облик на статистиците след навлизането на новите информационни технологии (компютър, интернет, мобилен телефон, сателитни чинии, облачни технологии и др.) водят до съществени промени в живота, поведението и ценностната система на статистиците. Възникват виртуални офиси, които изискват промени в статистическото образование при спазване на етични принципи.

  •  Клъстеризация на европейските страни според степента на турристическа конкурентоспособност - автор д-р Тихомир Върбанов, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов

В статията се изследва конкурентоспособността на европейските страни в сферата на туризма, оценена чрез система от показатели, формиращи индекса за конкурентоспособност на пътуванията и туризма. Използван е клъстерен анализ за обособяване на еднородни групи страни и са идентифицирани факторите с най-голямо влияние при тяхното формиране. Установено е мястото на България и са очертани необходимите действия за повишаване на конкурентоспособността и устойчивото развитие на страната като туристическа дестинация.

Ключови думи: индекс на конкурентоспособност на пътуванията и туризма, клъстерен анализ, критерии, индикатори.

JEL: C10, L83

В рубриката Българската статистика в три столетия е включена статията:

  • Проф. Венец Цонев - един забележителен творчески път в теорията и практиката на съвкупностните изследвания - автор доц. д-р Тодор Къналиев,  Университет за национално и световно стопанство - София         

В доклада се проследяват жизненият път и творческите постижения на един от най-изявените български учени - статистик и университетски преподавател. Разглеждат се както резултатите от дългогодишната му учебно-преподавателска дейност, така и съществените му постижения в теорията и практиката на съвкупностните изследвания, публикувани у нас и в чужбина. Отбелязва се сериозният му принос в теорията и практиката на представителните извадкови изследвания в страната чрез създадения от него курс и учебник по репрезентативни изследвания. Изтъкнати са приносите му в разработването на връзката между философията, логиката и статистическия (съвкупностния) познавателен процес, използван при различни изследвания.

В рубриката Информации, рецензии, консултации е представена информацията:

  • „Статистика на цените на жилищата“ - промени в резултат на внедряване на единна европейска рамка. Теми и насоки на развитие, обсъждани на международната работна среща през 2016 година (Лисабон, Португалия, 28 - 29 април 2016 година) - автор Палмира Фарах,  Национален статистически институт - София

С информацията се прави кратък преглед на:

 Промените в методологията, обхвата и същността на произвежданите национални статистически данни за пазарните цени на жилищата в НСИ

 Основните теми, обсъждани на работната среща в Лисабон, проведена на 28 - 29 април 2016 година:

- Анализ на данните за индекси на цени на жилища и за индекси на цени на жилища, обитавани от техните собственици, предоставени съгласно Регламент № 93/2013 на Европейската комисия 

- Инвентаризация (inventory) - инструмент за мониторинг на предоставяните данни (индекси и тегла) за цени на жилища

- Методологически въпроси

- Индекс на цени на търговски имоти (Commercial property price inices - CPPI) - практики на някои държави при проучването и изчисляването на CPPI

- Допълнителни индикатори за пазара на жилища (House sale indicators - HIS) - наличност на административни данни и определяне на набор от допълнителни индикатори за продажбите на жилища

• Перспективите в областта на статистиката на цените на жилищата в НСИ.

Годишен абонамент (4 броя): 24.00 лева. 

Цена за бр. 1/2018 (електронно издание): 6.00 лева. 

Изданието може да бъде закупено в: 
• Дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите“, НСИ,
ул. „П. Волов“ № 2, гр. София 1038. 
• Териториалните статистически бюра на НСИ. 
 
Заплащането се извършва: 
1. В брой - в дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите“, НСИ,
ул. „П. Волов“ № 2, гр. София 1038.
2. По банков път 
Банкова сметка на НСИ: 
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01 
BIC: BNBGBGSD 
БНБ - СОФИЯ