Индекси на продажбите на дребно - (по съпоставими цени)


Динамичен ред: dTrade_2.2.1_qS.xls

ИНДЕКСИ НА ПРОДАЖБИТЕ НА ДРЕБНО - IV ТРИМЕСЕЧИЕ 2017 ГОДИНАp ПО СЪПОСТАВИМИ ЦЕНИ
Икономически дейности 2010=100 Предходното тримесечие=100 Съответното тримесечие на 2016=100
Общо 149.3 103.3 110.1
Храни, напитки и тютюневи изделия 144.6 101.7 111.3
Нехранителни стоки 151.1 104.2 109.3

p Данните са предварителни
08.02.2018
ПРОДАЖБИ НА ЕДРО И ДРЕБНО - индекси на продажбите на дребно
Контакт
Организация

Национален Статистически Институт

Отдел

„Краткосрочна бизнес статистика и статистика на транспорта”

Лице за контакт

Лиляна Ралинска

Длъжност

главен експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 128

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване27 април 2017 г.
Дата на публикуване27 април 2017 г.
Дата на последно актуализиране26 април 2017 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Индексът на продажбите на дребно отразява краткосрочните тенденции и настъпилите промени в структурата на пазарното потребление на двете основни групи – „Храни, напитки и тютюневи изделия” и „Нехранителни стоки” и стоковите групи, дефинирани съгласно класификацията на индивидуалното потребление COICOP. Информацията може да бъде използвана за изготвяне на икономически анализи, оценки и краткосрочни прогнози.

Използвани класификации

Класификация на икономическите дейности (КИД-2008)

Обхват

Индексите на продажбите на дребно се изчисляват за нефинансовите предприятия, извършили продажби на дребно на собствена продукция и/или купени готови стоки на краен потребител в страната като основна или странична търговска дейност, независимо от отрасловото им отнасяне по КИД-2008.

Понятия и дефиниции

Продажбите на дребно в страната включват стойността на продадената собствена продукция, готови стоки и материали на краен потребител по цени на реализация (вкл. ДДС и акцизи), без тези в общественото хранене.

Статистическа единица

Нефинансово предприятие

Статистическа съвкупност

Нефинансовите предприятия, извършили продажби на дребно на собствена продукция и/или купени готови стоки на краен потребител в страната, като основна или странична търговска дейност, независимо от отрасловото им отнасяне по КИД-2008.

Географски обхват (територия)

На национално ниво: индексите се изчисляват и публикуват общо за територията на България.

Времеви обхват

Индексите се публикуват от първо тримесечие на 2000 до последното отчетено тримесечие на текущата година.

Базисен период

Индексите се изчисляват и публикуват при база 2010 година.

Мерна единица

Процент (%)

Отчетен период

Тримесечие

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения
  • Национална статистическа програма;
  • Регламент (ЕС) № 1893/2006 - преминаване към NACE Rev. 2 и групи дейности по краткосрочна бизнес статистика.
Споделяне на данни

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

Регламент (EC) №223/2009 за европейската статистика (чл.20, ал.4) от 11 март 2009, поставя условие за въвеждане на общи принципи и указания, които да осигурят конфиденциалност на използваните данни за производството на европейските статистики и достъпа до тези конфиденциални данни при необходимост за научно-техническа и развойна дейност и нуждите на потребителите в демократичното общество.

Закон за статистиката - индивидуалните данни, получени и събрани по време на статистическите изследвания са статистическа тайна и могат да се използват само за статистически цели. Индивидуалните данни, получени за целите на статистическите изследвания, не могат да се използват като доказателство от органите на изпълнителната и съдебната власт. Изискванията, задълженията и мерките за защита на данните, както и глоби, които могат да бъдат наложени, са третирани в отделни глави на Закона за статистиката, а именно Глава 6 за „Опазване на тайната” и Глава 9 „Административнонаказателни разпоредби”.

Конфиденциалност - защита на данните

Статистическа информация, която обобщава данните за по-малко от три статистически единици или за съвкупност, в която относителният дял на стойността на изучаван параметър на една единица, е над 85 на сто от общата стойност на този параметър за всички единици от съвкупността. Данни, които според закона за статистиката са конфиденциални не се публикуват.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

На национално ниво - според сроковете, посочени в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Индексите на продажбите на дребно се публикуват 37 - 40 дни след края на отчетното тримесечие.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данни за индекси на продажбите на дребно се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Бизнес статистика в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Тримесечна

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Прессъобщения не се публикуват.

Публикации

Индексите не се представят в публикации.

Онлайн база данни

Данните са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/1475

Достъп до микроданни

Микро данни не се разпространяват и предоставят на потребителите.

Други формати на разпространение

Не се прилагат.

Методологични документи

Методология „Индекси на продажбите на дребно”: http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/metadata/dTrade_Method_26.pdf

Документация за качеството

Регламент (ЕС) №1165/98 и променящият го Регламент (ЕС) №1158/2005 по краткосрочна статистика задължават Европейската комисия (Евростат) редовно (през три години) да докладва пред Парламента на Европа за приложимостта на краткосрочните данни, тяхното качество и за ревизиите на данните.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Законовата рамка, която регулира производството на данни от краткосрочната бизнес статистика постановява, че статистическите данни, събрани в рамките на системата на ЕС трябва да бъдат със задоволително качество и това качество, както и тежестта, която произтича от това, трябва да са съпоставими между отделните страни членки. Поради това са изготвени критерии, по които да се следи дали тези изисквания са изпълнени и дали намират отражение в изготвяните доклади за качеството на отделните краткосрочни показатели.

Оценка на качеството

Качеството на краткосрочните показатели се измерва от всяка страна членка в съответствие с установени общи критерии. Качеството на показателите се оценява редовно, като се сравняват с друга статистическа информация. При възможност количествено се измерват показателите за качеството. Тези показатели се проверяват за вътрешна съгласуваност.

Приложимост
Потребности на потребителите
  • Български държавни институции и органите на местната власт;
  • Бизнеса и неправителствени организации;
  • Аналитични и приложни специалисти;
  • Вътрешни потребители: дирекция “Макроикономическа статистика”.
Удовлетвореност на потребителите

Потребителски мнения събираме чрез:

  •  директен контакт - посредством телефон и имейл;
  •  индиректен контакт - чрез Териториалните статистически бюра.

Удовлетвореността на потребителите не е измервана.

Пълнота

Всички равнища на детайлизация, които се изкискват от Националната статистическа програма се изчисляват и публикуват.

Точност и надеждност
Обща точност

Основните грешки възникват в процеса на събиране на данните и се дължат на различни причини: респондентът не разбира каква информация се изисква или непредоставяне на точно желаната информация.

Полагат се усилия да се избегнат тези грешки чрез предоставяне на помощ на отчетните единици, подобряване на инструкциите, приложени към въпросника, подпомагане на статистиците в териториалните статистически бюра.
Повечето грешки на измерването се откриват и коригират чрез логическия и аритметически контрол, заложен в Информационна система „Краткосрочна бизнес статистика” (Онлайн информационна система за събиране, проверка и обработка на данните от краткосрочната бизнес статистика). Системата извършва заложения задължителен и предупредителен контрол и в случай, че има грешки, тя извежда предупредителен диалогов прозорец за откритите несъответствия в отчета. Системата не позволява приключване на отчета, докато не се коригират всички неизпълнени задължителни контроли.

Извадкови грешки

За наблюдение на продажбите на дребно се използва извадка за оборота в сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”, към която са прибавени всички предприятия от извадката на другите сектори, които отговарят на необходимите критерии.

Осигурена е представителност за двете основни групи „Храни, напитки и тютюневи изделия” и „Нехранителни стоки”. Извадката е планирана на национално ниво по метода на стратифицираната случайна извадка. Тя е формирана по два критерия – група и размер на оборота, разпределен в определен брой страти (интервали), при осигурена представителност на резултатите за всички групи. Стратите са: 1- изчерпателна, 2 и 3 – извадкови. Извадкови грешки не се изчисляват.

Неизвадкови грешки

Неотговорилите предприятия се оценяват в зависимост от стратата, в която са попаднали. В изчерпателната страта оценката се прави индивидуално за всяко предприятие като се използва наличната информация за тенденциите в развитието на самото предприятие и изгладените тенденции на отчетените единици от същата група и страта. В извадковите страти за всяка клетка се прави обща оценка на неотговорилите чрез използване на екстраполиращи коефициенти, изчислени от данните на отчетените предприятия в раздела и стратата след елиминиране на екстремните стойности. В тези случаи се допуска, че няма съществени различия в поведението на отговорилите и неотговорилите предприятия.

Действия за намаляване на неизвадковите грешки: напомнящи писма и телефонни обаждания за събиране на данните.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Информацията за индексите на продажбите на дребно се представя 37 - 40 дни след края на отчетното тримесечие.

Точност на представяне

Представят се навреме, съгласно сроковете в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Индексите на продажбите на дребно са представителни общо за страната, нямат представителност по региони.

Сравнимост във времето

Индексите са представени като динамичен ред от първото тримесечие на 2000 до последното отчетено тримесечие на текущата година.

Съгласуваност между предметни области

Индексите на продажбите на дребно се сравняват с индексите на продажбите на дребно, изчислени въз основа на данните от годишното наблюдение по Структурна бизнес статистика. Съществуващите различия се дължат на различния обхват. Наблюдението по структурна бизнес статистика е изчерпателно, всички предприятия са законово задължени да представят годишните си отчети на НСИ, а наблюдението по краткосрочна бизнес статистика е извадково. Извадковата съвкупност включва предприятията с оборот над 10 хил. лв. Структурна бизнес статистика е източник на оборота за преизчисляване (реконсилиране) на показателите от краткосрочна бизнес статистика.

 

Вътрешна съгласуваност

Не е приложима.

Разходи и натовареност

Дейности за намаляване на разходите и натовареността на респондентите: стратифицирана извадка, данните се подават онлайн чрез Информационна система „Краткосрочна бизнес статистика“.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Индексите на продажбите на дребно обикновено търпят две ревизии. Всяко тримесечие данните за текущото тримесечие се публикуват като предварителни, а за предходното тримесечие като окончателни. В началото на годината индексите за предходната година се реконсилират на база на изчерпателните годишни данни от структурна бизнес статистика.

Ревизия на данните - практика

Ревизираните данни се публикуват на сайта на НСИ.

Статистическа обработка
Източници на данни

Информация за изчисляване на индексите на продажбите на дребно се получава от месечното наблюдение „Продажби в промишлеността, строителството, търговията и услугите“. При изчисляване на индексите на продажбите на дребно се включват стойността на продадената собствена продукция, готови стоки и материали на краен потребител по цени на реализация (вкл. ДДС и акцизи), без тези в общественото хранене.

Честота на събиране на данни

Тримесечна

Събиране на данни

Събирането на данните се извършва онлайн (Информационна система „Краткосрочна бизнес статистика“), по пощата и по телефон. За намаляване на неотговорилите Информационна система „Краткосрочна бизнес статистика“ има функционалност за изпращане на информиращи и напомнящи писма:

  • Автоматично формиране на електронни информиращи писма до респондентите за предстоящите наблюдения, в които са включени. Създадена е възможност към тях да се прикачват и отчетните формуляри в PDF формат и официални писма;
  • Осигуряване на автоматично изпращане на електронни напомнящи писма на респондентите неподали до момента отчет (при наближаване крайния срок за подаване на отчети по съответната подсистема).
Валидиране на данни

Валидиране на входните данни:

При запис на данните системата извършва задължителен и препоръчителен контрол, съобразно зададените валидационни правила.

Ако попълнените данни в даден отчет не отговарят на задължителните условия за валидация, системата извежда съответните съобщения за грешка на потребителския екран. Ако попълнените данни в даден отчет изпълняват задължителните условия за валидация, но не изпълняват препоръчителните, системата извежда съответните съобщения за грешка на потребителския екран. Системата не позволява да се приключи отчет, докато не се коригират грешките и задължителния контрол не бъде изпълнен.

Проверка на изходните данни:

Изходните данни се проверяват на ниво група по отношение на предходното тримесечие, съответното тримесечие на предходната година, а също и по отношение на екстремните стойности. Ако е необходимо отново се валидират индивидуалните данни на статистическите единици.

Обработка на данни

Индексите на продажбите на дребно се изчисляват за двете основни групи „Храни, напитки и тютюневи изделия” и „Нехранителни стоки”. Влиянието на цените се елиминира посредством използването на дефлатори, получени чрез прегрупиране на продуктите от потребителската кошница в съответствие със съдържанието на стоковите групи и изчислени при база средногодишни цени на базисната година (2010).

Изглаждане

За индексите на продажбите на дребно не се прилага сезонно изглаждане.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml