Проект „Наблюдение на работната сила - допълнителен модул през 2017 г. за самостоятелна заетост“

Националният статистически институт започна работа по проект „Наблюдение на работната сила - допълнителен модул през 2017 г. за самостоятелна заетост“, който се изпълнява съгласно Споразумение за субсидия с Европейската комисия № 07131.2016.001-2016.300.

Целта на проекта е осигуряването на по-детайлни и сравними на европейско ниво данни за формите на самостоятелна заетост и професионалната структура на самостоятелно заетите лица. Събраната информация ще предостави възможност за по-детайлен анализ на условията на труд на самонаетите лица и техния професионален статус. На европейско ниво наличието на сравнима информация за социалните характеристики на самостоятелно заетите лица е свързано със залегналата в стратегия „Европа 2020“ цел за увеличаване на броя на заетите лица чрез насърчаване на самостоятелната заетост.

Проектът е с продължителност 21 месеца и ще приключи през май 2018 година.