НСИ стартира работата по проект „Установяване на процеса на производството на новия показател „индекс на производството в услугите“ - внедряване в краткосрочната бизнес статистика”

През август 2016 г. Националният статистически институт стартира работата по проект „Установяване на процеса на производството на новия показател „индекс на производството в услугите“ - внедряване в краткосрочната бизнес статистика (КБС)” съгласно Споразумение за субсидия с Европейската комисия № 06131.2016.001-2016.218.
 
Планираните дейности, които ще бъдат изпълнени, за постигане на крайните цели по този проект са:
  • Продължаване на работата, започнала в рамките на Споразумението за субсидия от 2014 г. по сравняване, анализ и оценка на административните данни от ДДС декларациите по месеци и дейности с наличната информация, получена от съществуващото месечно статистическо наблюдение.
  • Продължаване на работата по прегледа, анализа и оценката на съществуващата методологическа информация за производство на подходящи дефлатори за изчисляване на индексите на производството за всяка дейност в областта на услугите в съответствие с изискванията към КБС от Рамковия регламент за интегриране на бизнес статистиката.
  • Изчисляване на месечни индекси на производството в услугите за сектори G и H до N на Класификацията на икономическите дейности (КИД – 2008) (с изключение на сектор К и дейности М701,М72 и М75).

Крайната цел на проекта е установяване на процеса на месечно изчисляване на показателя „индекси на производството в услугите“ за всички дейности, които ще бъдат включени като изискване към КБС в Рамковия регламент за интегриране на бизнес статистиката.

Проектът е с продължителност 18 месеца и ще приключи през януари 2018 година.