Среща на екипите за управление на туининг проект с Азербайджан - възможност за обмяна на опит и споделяне на добри практики

В периода 27 юни - 1 юли 2016 г. Националният статистически институт е домакин на втората среща с цел обучение в рамките на туининг проекта AZ/14/ENP/ST/32 „Подкрепа за Държавния статистически комитет в хармонизирането на Националната статистическа система на Република Азербайджан в съответствие с европейските стандарти“.

Азербайджанската делегация се оглавява от председателя на Държавния статистически комитет на Република Азербайджан г-н Тахир Будагов. По време на посещението му в НСИ той ще обсъди с председателя на НСИ г-н Сергей Цветарски сътрудничеството между двете институции и актуални въпроси, свързани с изпълнението на туининг проекта. В обучението активно участие ще вземе г-н Ринго Раупах, началник на отдел „Двустранни и международни отношения“, в качеството му на ръководител на туининг проекта от страна на водещия партньор - Федералната статистическа служба на Германия (ДЕСТАТИС).

Целта на настоящата визита е азербайджанските колеги да се запознаят с българския и немския опит и добри практики в управлението на туининг проекти. Г-н Гасим Алиев, ръководител на проекта от азербайджанска страна, ще има възможност да обсъди  текущото състояние на проекта, изпълнението на дейностите, планирането на бъдещите мисии и дейности по неговото популяризиране, както и да се запознае с работата на българските си колеги по проекта.

Българският екип включва г-н Арслан Ахмедов - постоянен туининг съветник по проекта, д-р Богдан Богданов - ръководител на Компонент 3, Ирена Дудова - ръководител на Компонент 2, всички краткосрочни български експерти, работещи по проекта, както и експерти от отдел „Планиране, проекти и координация“.

По време на посещението участниците в обучението ще се запознаят и с управленския опит на ТСБ - Юг и отдел „Статистически изследвания“ - Габрово.

Срещата беше открита от председателя на Националния статистически институт г-н Сергей Цветарски - младши ръководител на туининг проекта от страна на НСИ, който подчерта задоволството си от домакинството на НСИ на тази тристранна среща, която е изключително важна за безпрепятственото протичане на всички дейности и допринася за разширяването на сътрудничеството между НСИ, Държавния статистически комитет на Република Азербайджан и ДЕСТАТИС.

Г-н Будагов също подчерта значението на проекта за развитието на азербайджанската статистика в съответствие с европейските стандарти, както и ползотворната работа с българските експерти.

Г-н Ринго Раупах сподели своето задоволство от съвместната работа между трите институции и увереността си в ползата от това посещение за запознаване с опита на Националния статистически институт.

По-късно през деня г-н Сергей Цветарски и г-н Тахир Будагов подписаха втория План за действие между двете страни за периода 2016 - 2018 г. в рамките на действащата Спогодба за двустранно сътрудничество в областта на статистиката. Заложените дейности имат за цел да продължат сътрудничеството между Националния статистически институт и Държавния статистически комитет на Азербайджан и в други области, които не са включени в туининг проекта.

Туининг проектът AZ/14/ENP/ST/32 „Подкрепа за Държавния статистически комитет в хармонизирането на Националната статистическа система на Република Азербайджан в съответствие с европейските стандарти“ е със срок на изпълнение 24 месеца и е финансиран от Европейския съюз.