Списание „Статистика”, бр. 2/2016

Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че брой 2 за 2016 г. на списание „Статистика” е публикуван на интернет страницата на НСИ. Изданието е на български език с резюмета на български, английски и руски език и включва рубриките:
 
• Теория и методология на статистическите изучавания
• Статистически изследвания и анализи
• Информации, рецензии, консултации

В рубриката Теория и методология на статистическите изучавания е публикувана статията:

•  Индексен факторен анализ на обема на продукцията на еднородни съвкупности на стоки с дискретната нечетна функция на математическия сигнум - автор  проф. Емил Христов

На основата на принципно разграничение на статистическите съвкупности на еднородни и разнородни е съставена методика за индексен факторен анализ на продукцията само от еднородни съвкупности на стоки. Аналитично, всяка еднородна съвкупност представлява честотно разпределение на стоки от един и същ вид, които се различават по цени и натурални количества в една и съща натурална мярка. Всяко честотно разпределение се характеризира със средна цена и общо натурално количество на всички стоки. Обемът на продукцията в паричен израз от всички стоки е дискретна зависима променлива, равна на произведението на двете дискретни факторни променливи - средната цена и общото натурално количество на стоките. С тези дискретни променливи за две сравнявани години се извършва индексен факторен анализ на прираста или намалението на продукцията от едновременните съвместни факторни промени на средната цена и на общото натурално количество на стоките. В общия случай точните решения се получават с отчитане на еднопосочните и разнопосочните промени на двата фактора. Те са сравнени с решенията, които се получават с множествените факторни индекси при постоянен състав - за цените на Laspeyres и Paasche, и за физическия обем на продукцията. Установени са частните случаи, които могат да се решават с множествените факторни индекси при постоянен състав.

В следващата статия ще бъде представена методика за индексен факторен анализ на продукцията от разнородни съвкупности на стоките.

В рубриката Статистически изследвания и анализи са включени статиите:

• Индексът на човешкото развитие - методологически и приложни аспекти - автор проф. Поля Ангелова, Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ - Свищов

Индексът на човешкото развитие (ИЧР) е един от основните индикатори за оценка на общественото развитие, който се използва през последните 25 години в световен мащаб. Статистическите анализи и международните сравнения, осъществявани въз основа на ИЧР и отделните му компоненти, позволяват да се установи мястото на съответната държава според степента на развитие, да се анализират измененията в икономиката и социалната сфера, както и регионалните различия в условията на живот.

Статията е посветена на методологическите концепции за ИЧР и възможностите за приложението му като сравнителен показател за оценка на човешкия потенциал. Индексът на човешкото развитие обединява трите основни компонента на човешкото развитие - дълголетие, образованост и доход, и се изчислява въз основа на статистически данни за основните социално-икономически и демографски процеси в отделните държави. Тези компоненти се характеризират чрез базови показатели, определени за всички страни по съпоставима методика, което осигурява необходимата информационна база за международни и регионални сравнения.

В статията в хронологична последователност са представени промените в методологията на ИЧР, като са изведени общите елементи и различията, настъпили след 2010 година. Извършен е сравнителен емпиричен анализ на състоянието и регионалните различия според индекса на човешкото развитие и неговите компоненти между страните от Европейския съюз (15) и новоприетите страни от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) въз основа на данни от официалните статистически публикации и годишните доклади за човешкото развитие за периода 2007 - 2015 година.

• Подобряване на ефективността на регионалната структура на Националния статистически институт в контекста на съвременните концепции за мениджмънт - автор Светла Иванова, ТСБ - Югозапад, Национален статистически институт

След проведената през 2015 г. реформа на регионалната структура на НСИ, пред ръководителите на териториалните статистически бюра на дневен ред стои въпросът за подобряването на ефективността на ръководените от тях структури. Тъй като съществуват разнообразни управленски подходи и инструменти за това, темата е разгледана в три части:

 Част I. Уникалност на териториалните статистически бюра като фактор за повишаване на ефективността. В статията са разгледани особеностите на функциониране на ТСБ и ползите, които могат да бъдат извлечени от тях, предвид позицията им на публична организация и в същото време от позицията на производител на статистическа информация. Във връзка с това е представено логическото съответствие между управленския модел „4П“ на Тойота, Генеричния модел за дейността на статистическите организации (GAMSO) и общата рамка за оценка в публичните организации (CAF). Ключовите показатели за ефективност (KPI) са представени като управленски инструмент за контрол на бизнес активността на ТСБ в реално време.

Част ІІ. Управленски инструменти в помощ на повишаването на ефективността на териториалните статистически бюра - системи за измерване на изпълнението чрез балансирани показатели и за управление на качеството. В следващ брой на сп. „Статистика” ще бъдат разгледани възможностите и ползите за ТСБ от внедряването на балансирана система от показатели за измерване на изпълнението и обща рамка за оценка (CAF), както и възможностите за адаптиране на принципите на стандарта ISO 9001 за целите на управлението на качеството в ТСБ.

Част ІІІ. Управленски инструменти в помощ на повишаването на ефективността на териториалните статистически бюра - бенчмаркинг и Lean концепция. В следващ брой на сп. „Статистика” ще бъдат разгледани възможностите за приложение на бенчмаркинг и управленски подход за Lean управление на процесите в ТСБ.

• Анализ на някои аспекти на развитието на София - автор Руслан Нургалиев, Министерство на туризма - София

Анализирани са съвременните тенденции в демографското, социално-икономическото, културното и екологичното развитие на област София (столица). Разгледана е спецификата на влиянието на основните фактори върху структурата и динамиката на изследваните процеси в столичната област, както и някои взаимовръзки между самите процеси и явления. Анализът се основава на традиционни методи, използвани при регионални изследвания.

 В рубриката Информации, рецензии, консултации са представени информациите: 

• Пазарът на труда и бедността в България - отново обект на критика от Европейската комисия - автор д-р Любен Томев, Институт за социални и синдикални изследвания на КНСБ - София 

Анализът представлява критичен коментар на констатациите на Европейската комисия (ЕК), свързани с разделите за пазара на труда, бедността и социалното изключване от Доклада за България за 2016 г., включващ задълбочен преглед относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси.

Анализът е фокусиран върху: огромния демографски натиск като фундаментално предизвикателство пред пазара на труда; аргумента на ЕК за „застрашаващ конкурентоспособността бърз ръст на реалната работна заплата”; проблема с липсата на ясни критерии и механизъм за определяне на минималната работна заплата и „компресиращия й ефект” върху заплатите от по-горните диапазони; по-нататъшното влошаване на показателите за подоходни неравенства и слабата ефективност на системата за социално подпомагане. Като допълнително утежняващ фактор в тази посока е посочен регресивният тренд на общата данъчно-осигурителна тежест в доходния диапазон над максималния осигурителен доход.

• Информация за участие в среща на работна група по сметки за околната среда - автор Жаклина Цветкова, Национален статистически институт - София

Основна цел на срещата беше преглед на състоянието на работата в областта на сметките за околната среда, обсъждане на приоритетни методологични въпроси и препоръки към държавите - членки на ЕС, във връзка с бъдещата дейност.

Сред обсъдените теми с най-висок приоритет бяха сметките за физическите енергийни потоци, сметките за емисиите във въздуха, сметките за материалните потоци в икономиката, темата за оборотната икономика (circular economy) и въпросите, свързани с разпределянето на данните за автомобилния транспорт по икономически дейности. В центъра на вниманието при тези обсъждания бяха производството и разпространението на данните, разрешаването на съществуващи методологични и технически проблеми и предстоящите задачи в съответните области.

При съвместните обсъждания на Работната група по сметки за околната среда с Работната група по разходи за опазване на околната среда бяха разгледани и приоритети на Евростат и планирани дейности за 2016 и 2017 г., актуалното състояние на сметките за водите и сметките за горите; финансирането от Евростат на пилотни проекти за развитие на сметките през 2016 г., подобряване на използването на сметките за околната среда, внедряването на SDMX стандарт при докладванията; проблемите с конфиденциалните национални данни и други теми.

На срещата бяха представени и информации на ресорните генерални дирекции в Европейската комисия относно развитието на политиките в областта на околната среда.

Годишен абонамент (4 броя): 24.00 лева. 
Цена за бр. 2/2016 (електронно издание): 6.00 лева. 
 
Изданието може да бъде закупено в: 
• Дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите”, НСИ,
ул. „П. Волов” № 2, гр. София 1038. 
• Териториалните статистически бюра на НСИ. 
 
Заплащането се извършва: 
1. В брой - в дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите”, НСИ, ул. „П. Волов” № 2, гр. София 1038.
2. По банков път 
Банкова сметка на НСИ: 
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01 
BIC: BNBGBGSD 
БНБ - СОФИЯ