Търг с тайно наддаване за определяне на наемател на обект – част от недвижим имот – публична държавна собственост, находящ се в сградата на ТСБ - Юг, гр. Пловдив