Националният статистически институт стартира проект за изграждане на статистическа база и на информационна система за мониторинг на европейски и национални стратегии и регионална политика

Днес на пресконференция в Националния статистически институт (НСИ) бе представен проект „Изграждане на статистическа база и на информационна система за мониторинг на европейски и национални стратегии и регионална политика“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектът е с продължителност 18 месеца (декември 2015 - май 2017 г.) и е на стойност 750 979 лева.

Основната цел на проекта е разработване на статистическа рамка и процедури за събиране и разпространение на информация с цел оптимизиране на процесите на обмен на данни и достъпност и публичност на информацията за регулярно наблюдение и оценка на изпълнението на национални и европейски стратегии и мониторинг на индикаторите за резултат по оперативните програми за програмния период 2014 - 2020 година.

В резултат на успешната му реализация ще се подобри административният капацитет на държавната администрация, ще се реализират стратегическите цели за електронно управление и устойчивост на информацията, която НСИ предоставя на институционалните потребители,  гражданското общество и бизнеса за оценка на изпълнението на целите по европейските и националните стратегии.

Според г-жа Диана Янчева, ръководител на проекта и заместник-председател на НСИ, „Успешно реализираният проект ще позволи да бъде направен мониторинг на повече от 60 национални и голям брой европейски стратегии, което ще допринесе за процесите на стратегическо планиране и вземане на управленски решения за реализация на политики. Разработването на системата предполага активно участие на гражданското общество и медиите в процесите на вземане на решения, като им предостави надежден и достъпен източник на статистическа информация“. Г-жа Янчева запозна представителите на медиите с основните характеристики на Информационна система „МониторСтат“ - централизирана, уеббазирана, двуезична с два основни модула, и представи дейностите по проекта. Г-жа Финка Денкова, координатор на проекта, направи преглед на част от стратегиите, които ще се включат в обхвата на системата. Системата ще бъде с отворен характер, което ще гарантира устойчивостта на функционирането й в актуално състояние.