Календар за разпространение на резултатите от статистическите изследвания през февруари 2020


Дата на представяне Тема на изследването Период, за който се отнасят данните Прес-съобщение
04 февруари 2020 г. Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство IV тримесечие 2019 г.
07 февруари 2020 г. Наблюдение на потребителите януари 2020 г.
07 февруари 2020 г. Краткосрочна статистика на жилищните сгради -предварителни данни IV тримесечие 2019 г.
10 февруари 2020 г. Продажби в промишлеността, строителството и търговията декември 2019 г.
10 февруари 2020 г. Вътрешнообщностна търговия със стоки - Интрастат и стокообмен на Р България - предварителни данни ноември 2019 г.
10 февруари 2020 г. Търговия със стоки с трети страни - Екстрастат - предварителни данни декември 2019 г.
11 февруари 2020 г. Места за настаняване декември 2019 г.
13 февруари 2020 г. Наети лица и средна работна заплата IV тримесечие 2019 г.
14 февруари 2020 г. Брутен вътрешен продукт (БВП) - национално ниво - експресни оценки IV тримесечие 2019 г.
14 февруари 2020 г. Наблюдение на работната сила IV тримесечие 2019 г.
14 февруари 2020 г. Индекси на потребителските цени - предварителни данни януари 2020 г.
14 февруари 2020 г. Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България 2019 г. - годишни данни
14 февруари 2020 г. Индекси на цените в селското стопанство IV тримесечие 2019 г.
годишни данни 2019 г.
14 февруари 2020 г. Цени на производител в селското стопанство IV тримесечие 2019 г.
годишни данни 2019 г.
17 февруари 2020 г. Доходи, разходи и потребление на домакинствата IV тримесечие 2019 г.
18 февруари 2020 г. Икономически сметки за селското стопанство 2019 г. - втора оценка
20 февруари 2020 г. Туристически пътувания и разходи за туризъм на населението - предварителни данни IV тримесечие 2019 г.
24 февруари 2020 г. Индекси на оборота в услугите IV тримесечие 2019 г.
24 февруари 2020 г. Наети лица и средна работна заплата - предварителни данни 2019 г.
24 февруари 2020 г. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи IV тримесечие 2019 г.
27 февруари 2020 г. Цени на производител в горското стопанство IV тримесечие 2019 г.
годишни данни 2019 г.
27 февруари 2020 г. Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България януари 2020 г.
28 февруари 2020 г. Транспорт (железопътен, пътнически автобусен, морски, речен, товарен автомобилен и градски електротранспорт) IV тримесечие 2019 г.
28 февруари 2020 г. Цени на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността януари 2020 г.
28 февруари 2020 г. Производство и доставки на енергийни продукти декември 2019 г.
28 февруари 2020 г. Наблюдение на бизнес тенденциите в промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите февруари 2020 г.
28 февруари 2020 г. Научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - окончателни данни 2018 г.