Календар за разпространение на резултатите от статистическите изследвания през януари 2019


Дата на представяне Тема на изследването Период, за който се отнасят данните Прес-съобщение
03 януари 2019 г. Фискални данни за подсектори "Централно държавно управление" и "Социално-осигурителни фондове" ноември 2018 г.
10 януари 2019 г. Продажби в промишлеността, строителството и търговията ноември 2018 г.
11 януари 2019 г. Места за настаняване ноември 2018 г.
11 януари 2019 г. Вътрешнообщностна търговия със стоки - Интрастат, и стокообмен на Р България - предварителни данни октомври 2018 г.
11 януари 2019 г. Търговия със стоки с трети страни - Екстрастат - предварителни данни ноември 2018 г.
15 януари 2019 г. Индекси на потребителските цени декември 2018 г.
28 януари 2019 г. БВП - регионално ниво 2017 г.
28 януари 2019 г. Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България декември 2018 г.
30 януари 2019 г. Наблюдение на бизнес тенденциите в промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите януари 2019 г.
30 януари 2019 г. Цени на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността декември 2018 г.
30 януари 2019 г. Производство и доставки на енергийни продукти ноември 2018 г.
31 януари 2019 г. Фискални данни за подсектори "Централно държавно управление" и "Социално-осигурителни фондове" декември 2018 г.
31 януари 2019 г. Удовлетвореност на потребителите от предоставените статистически информационни продукти и услуги 2018 г.