Търг за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ обект „Кафе-клуб”, находящ се в сградата на централното управление на НСИ