Премини към основното съдържание

Календар за разпространение на резултатите от статистическите изследвания през декември 2023


Дата на представяне Тема на изследването Период, за който се отнасят данните Прес-
съобщение
1 декември 2023 г. Цени на производител в услугите III тримесечие 2023 г.
7 декември 2023 г. Брутен вътрешен продукт (БВП) - национално ниво ІІІ тримесечие 2023 г.
7 декември 2023 г. Производителност на труда, заети лица и отработено време ІІІ тримесечие 2023 г.
8 декември 2023 г. Продажби в промишлеността, строителството и търговията октомври 2023 г.
8 декември 2023 г. Използване на ИКТ и е-търговия в предприятията 2023 г.
8 декември 2023 г. Използване на ИКТ в домакинствата и от лицата 2023 г.
11 декември 2023 г. Места за настаняване октомври 2023 г.
12 декември 2023 г. Търговия със стоки със страните – членки на ЕС - Интрастат, и стокообмен на Р България - предварителни данни септември 2023 г.
12 декември 2023 г. Търговия със стоки с трети страни - Екстрастат - предварителни данни октомври 2023 г.
15 декември 2023 г. Индекси на потребителските цени ноември 2023 г.
20 декември 2023 г. Разходи за опазване и възстановяване на околната среда 2021 г.
20 декември 2023 г. Сателитни сметки за туризма 2021 г.
20 декември 2023 г. Икономически сметки за селското стопанство 2023 г. - първа оценка
21 декември 2023 г. Индекс на разходите за труд ІІІ тримесечие 2023 г.
22 декември 2023 г. Индекси на цени на износа и вноса - предварителни данни ІІІ тримесечие 2023 г.
22 декември 2023 г. Индекси на цените на жилищата (ИЦЖ) ІІІ тримесечие 2023 г.
28 декември 2023 г. Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България ноември 2023 г.
29 декември 2023 г. Характеристика на състоянието на регионите 2022 г.
29 декември 2023 г. Цени на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността ноември 2023 г.
29 декември 2023 г. Наблюдение на бизнес тенденциите в промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите декември 2023 г.
29 декември 2023 г. Производство и доставки на енергийни продукти октомври 2023 г.
29 декември 2023 г. Ключови показатели за България последни данни към 29 декември 2023 г.