Календар за разпространение на резултатите от статистическите изследвания през ноември 2020


Дата на представяне Тема на изследването Период, за който се отнасят данните Прес-съобщение
03 ноември 2020 г. Фискални данни за подсектори "Централно държавно управление" и "Социалноосигурителни фондове" септември 2020 г.
04 ноември 2020 г. Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство ІІІ тримесечие 2020 г.
06 ноември 2020 г. Краткосрочна статистика на жилищните сгради -предварителни данни ІІІ тримесечие 2020 г.
06 ноември 2020 г. Наблюдение на потребителите октомври 2020 г.
09 ноември 2020 г. Продажби в промишлеността, строителството и търговията септември 2020 г.
10 ноември 2020 г. Места за настаняване септември 2020 г.
12 ноември 2020 г. Вътрешнообщностна търговия със стоки - Интрастат, и стокообмен на Р България - предварителни данни август 2020 г.
12 ноември 2020 г. Търговия със стоки с трети страни - Екстрастат - предварителни данни септември 2020 г.
12 ноември 2020 г. Наети лица и средна работна заплата ІІІ тримесечие 2020 г.
13 ноември 2020 г. Инвестиционна активност в промишлеността октомври 2020 г.
13 ноември 2020 г. Брутен вътрешен продукт (БВП) - национално ниво - експресни оценки ІІІ тримесечие 2020 г.
16 ноември 2020 г. Индекси на потребителските цени октомври 2020 г.
16 ноември 2020 г. Наблюдение на работната сила ІІІ тримесечие 2020 г.
16 ноември 2020 г. Индекси на цените в селското стопанство ІІІ тримесечие 2020 г.
2020 г. - прогноза
16 ноември 2020 г. Цени на производител в селското стопанство ІІІ тримесечие 2020 г.
2020 г. - прогноза
17 ноември 2020 г. Доходи, разходи и потребление на домакинствата ІІІ тримесечие 2020 г.
19 ноември 2020 г. Европейско здравно интервю 2019 г. - прeдварителни данни
20 ноември 2020 г. Туристически пътувания и разходи за туризъм на населението - предварителни данни ІІІ тримесечие 2020 г.
23 ноември 2020 г. Индекси на оборота в услугите ІІІ тримесечие 2020 г.
23 ноември 2020 г. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи III тримесечие 2020 г.
27 ноември 2020 г. Цени на производител в горското стопанство ІІІ тримесечие 2020 г.
27 ноември 2020 г. Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България октомври 2020 г.
27 ноември 2020 г. Транспорт (железопътен, пътнически автобусен, морски, речен, товарен автомобилен и градски електротранспорт) ІІІ тримесечие 2020 г.
29 ноември 2020 г. Възобновяеми енергийни източници 2019 г.
29 ноември 2020 г. Общ енергиен баланс 2019 г.
30 ноември 2020 г. Производство и доставки на енергийни продукти септември 2020 г.
30 ноември 2020 г. Наблюдение на бизнес тенденциите в промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите ноември 2020 г.
30 ноември 2020 г. Годишна статистика на заетостта и разходите за труд -окончателни данни 2019 г.
30 ноември 2020 г. Цени на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността октомври 2020 г.
30 ноември 2020 г. Дейност на нефинансовите предприятия, всички сектори - окончателни данни 2019 г.
30 ноември 2020 г. Промишлени продукти в натурално изражение по номенклатура ПРОДПРОМ 2019 - окончателни данни 2019 г.
30 ноември 2020 г. Чуждестранни преки инвестиции - окончателни данни 2019 г.
30 ноември 2020 г. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи - окончателни данни 2019 г.
30 ноември 2020 г. Кризисни събития - окончателни данни 2019 г.
30 ноември 2020 г. Приходи от дейността на строителните предприятия по видове строителство 2019 г.
30 ноември 2020 г. Продажби на едро и дребно по групи стоки 2019 г.
30 ноември 2020 г. Търговски обекти за продажби на дребно 2019 г.
30 ноември 2020 г. Пенсионни дружества и фондове - окончателни данни 2019 г.
30 ноември 2020 г. Специализирани инвестиционни предприятия - окончателни данни 2019 г.
30 ноември 2020 г. Предприятия с нестопанска цел - окончателни данни 2019 г.
30 ноември 2020 г. Застрахователни и презастрахователни предприятия - окончателни данни 2019 г.
30 ноември 2020 г. Структурна бизнес статистика за видовете финансови посредници - кредитни институции, застрахователни предприятия и доброволни пенсионни фондове 2019 г.
30 ноември 2020 г. Структурна бизнес статистика за нефинансовите предприятия - окончателни данни 2019 г.
30 ноември 2020 г. Статистика на фамилния бизнес 2019 г.
30 ноември 2020 г. Фискални данни за подсектори "Централно държавно управление" и "Социалноосигурителни фондове" октомври 2020 г.