Календар за разпространение на резултатите от статистическите изследвания през ноември 2019


Дата на представяне Тема на изследването Период, за който се отнасят данните Прес-съобщение
04 ноември 2019 г. Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство ІІІ тримесечие 2019 г.
07 ноември 2019 г. Краткосрочна статистика на жилищните сгради -предварителни данни ІІІ тримесечие 2019 г.
08 ноември 2019 г. Наблюдение на потребителите октомври 2019 г.
08 ноември 2019 г. Продажби в промишлеността, строителството и търговията септември 2019 г.
11 ноември 2019 г. Места за настаняване септември 2019 г.
12 ноември 2019 г. Вътрешнообщностна търговия със стоки - Интрастат, и стокообмен на Р България - предварителни данни август 2019 г.
12 ноември 2019 г. Търговия със стоки с трети страни - Екстрастат - предварителни данни септември 2019 г.
12 ноември 2019 г. Наети лица и средна работна заплата ІІІ тримесечие 2019 г.
13 ноември 2019 г. Индекси на потребителските цени октомври 2019 г.
14 ноември 2019 г. Инвестиционна активност в промишлеността октомври 2019 г.
14 ноември 2019 г. Наблюдение на работната сила ІІІ тримесечие 2019 г.
14 ноември 2019 г. Брутен вътрешен продукт (БВП) - национално ниво - експресни оценки ІІІ тримесечие 2019 г.
15 ноември 2019 г. Доходи, разходи и потребление на домакинствата ІІІ тримесечие 2019 г.
15 ноември 2019 г. Индекси на цените в селското стопанство ІІІ тримесечие 2019 г.
2019 г. - прогноза
15 ноември 2019 г. Цени на производител в селското стопанство ІІІ тримесечие 2019 г.
2019 г. - прогноза
21 ноември 2019 г. Туристически пътувания и разходи за туризъм на населението - предварителни данни ІІІ тримесечие 2019 г.
22 ноември 2019 г. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи III тримесечие 2019 г.
25 ноември 2019 г. Индекси на оборота в услугите ІІІ тримесечие 2019 г.
27 ноември 2019 г. Цени на производител в горското стопанство ІІІ тримесечие 2019 г.
27 ноември 2019 г. Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България октомври 2019 г.
29 ноември 2019 г. Транспорт (железопътен, пътнически автобусен, морски, речен, товарен автомобилен и градски електротранспорт) ІІІ тримесечие 2019 г.
29 ноември 2019 г. Производство и доставки на енергийни продукти септември 2019 г.
29 ноември 2019 г. Наблюдение на бизнес тенденциите в промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите ноември 2019 г.
29 ноември 2019 г. Годишна статистика на заетостта и разходите за труд -окончателни данни 2018 г.
29 ноември 2019 г. Цени на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността октомври 2019 г.
29 ноември 2019 г. Дейност на нефинансовите предприятия, всички сектори - окончателни данни 2018 г.
29 ноември 2019 г. Промишлени продукти в натурално изражение по номенклатура ПРОДПРОМ 2018 - окончателни данни 2018 г.
29 ноември 2019 г. Чуждестранни преки инвестиции - окончателни данни 2018 г.
29 ноември 2019 г. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи - окончателни данни 2018 г.
29 ноември 2019 г. Възобновяеми енергийни източници 2018 г.
29 ноември 2019 г. Общ енергиен баланс 2018 г.
29 ноември 2019 г. Кризисни събития - окончателни данни 2018 г.
29 ноември 2019 г. Приходи от дейността на строителните предприятия по видове строителство 2018 г.
29 ноември 2019 г. Продажби на едро и дребно по групи стоки 2018 г.
29 ноември 2019 г. Търговски обекти за продажби на дребно 2018 г.
29 ноември 2019 г. Пенсионни дружества и фондове - окончателни данни 2018 г.
29 ноември 2019 г. Специализирани инвестиционни предприятия - окончателни данни 2018 г.
29 ноември 2019 г. Предприятия с нестопанска цел - окончателни данни 2018 г.
29 ноември 2019 г. Застрахователни и презастрахователни предприятия - окончателни данни 2018 г.
29 ноември 2019 г. Структурна бизнес статистика за видовете финансови посредници - кредитни институции, застрахователни предприятия и доброволни пенсионни фондове 2018 г.
29 ноември 2019 г. Структурна бизнес статистика за нефинансовите предприятия - окончателни данни 2018 г.
29 ноември 2019 г. Статистика на фамилния бизнес 2018 г.