Календар за разпространение на резултатите от статистическите изследвания през октомври 2020


Дата на представяне Тема на изследването Период, за който се отнасят данните Прес-съобщение
05 октомври 2020 г. Ключови показатели за България последни данни към 5 октомври 2020 г.
09 октомври 2020 г. Продажби в промишлеността, строителството и търговията август 2020 г.
12 октомври 2020 г. Вътрешнообщностна търговия със стоки - Интрастат, и стокообмен на Р България - предварителни данни юли 2020 г.
12 октомври 2020 г. Търговия със стоки с трети страни - Екстрастат - предварителни данни август 2020 г.
12 октомври 2020 г. Места за настаняване август 2020 г.
14 октомври 2020 г. Индекси на потребителските цени септември 2020 г.
19 октомври 2020 г. Брутен национален доход (БНД) по пазарни цени 2019 г.
19 октомври 2020 г. Брутен вътрешен продукт (БВП) - национално ниво - ревизирани данни 2019 г.
19 октомври 2020 г. Производителност на труда - годишни данни 2019 г.
19 октомври 2020 г. Прагове по Системата Интрастат 2021 г.
21 октомври 2020 г. Икономически сметки за селското стопанство 2018 г. - окончателни данни
21 октомври 2020 г. Икономически сметки за селското стопанство 2019 г. - предварителни данни
21 октомври 2020 г. Регионални икономически сметки за селското стопанство - окончателни данни 2018 г.
22 октомври 2020 г. Нотификационни таблици за дълга и дефицита на сектор "Държавно управление" - актуализирани данни 2019 г.
22 октомври 2020 г. Нефинансови показатели за сектор "Държавно управление" - актуализирани данни 2019 г.
22 октомври 2020 г. Основни макроикономически показатели за сектор "Държавно управление" II тримесечие 2020 г.
22 октомври 2020 г. Нефинансови национални сметки за институционални сектори "Държавно управление" и "Останал свят" II тримесечие 2020 г.
23 октомври 2020 г. Нефинансови сметки по институционални сектори 2018 г.
27 октомври 2020 г. Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България септември 2020 г.
29 октомври 2020 г. Наблюдение на бизнес тенденциите в промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите октомври 2020 г.
30 октомври 2020 г. Цени на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността септември 2020 г.
30 октомври 2020 г. Производство и доставки на енергийни продукти август 2020 г.
30 октомври 2020 г. Данъци и социални осигуровки за "Държавно управление" 2019 г.
30 октомври 2020 г. Финансови сметки 2019 г.
30 октомври 2020 г. Научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - предварителни данни 2019 г.
30 октомври 2020 г. Пенсионни права в социалното осигуряване 2016, 2017 и 2018 г.
30 октомври 2020 г. Основни показатели по стратегията "Европа 2020" последни данни към 30 октомври 2019 г.