Календар за разпространение на резултатите от статистическите изследвания през септември 2019


Дата на представяне Тема на изследването Период, за който се отнасят данните Прес-съобщение
02 септември 2019 г. Цени на производител в услугите II тримесечие 2019 г.
03 септември 2019 г. Фискални данни за подсектори "Централно държавно управление" и "Социалноосигурителни фондове" юли 2019 г.
05 септември 2019 г. Брутен вътрешен продукт (БВП) - национално ниво ІІ тримесечие 2019 г.
05 септември 2019 г. Заетост и отработени човекочасове ІІ тримесечие 2019 г.
05 септември 2019 г. Производителност на труда ІІ тримесечие 2019 г.
10 септември 2019 г. Продажби в промишлеността, строителството и търговията юли 2019 г.
11 септември 2019 г. Места за настаняване юли 2019 г.
12 септември 2019 г. Вътрешнообщностна търговия със стоки - Интрастат, и стокообмен на Р България - предварителни данни юни 2019 г.
12 септември 2019 г. Търговия със стоки с трети страни - Екстрастат - предварителни данни юли 2019 г.
12 септември 2019 г. Стокообмен на Р България - окончателни данни 2018 г.
16 септември 2019 г. Индекси на потребителските цени август 2019 г.
20 септември 2019 г. Индекс на разходите за труд ІІ тримесечие 2019 г.
26 септември 2019 г. Индекси на цените на износа и вноса - предварителни данни ІІ тримесечие 2019 г.
26 септември 2019 г. Индекси на цените на износа и вноса - окончателни данни 2018 г.
26 септември 2019 г. Интегрирана статистика на социалната защита (ESSPROS) 2017 г.
27 септември 2019 г. Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България август 2019 г.
30 септември 2019 г. Наблюдение на бизнес тенденциите в промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите септември 2019 г.
30 септември 2019 г. Производство и доставки на енергийни продукти юли 2019 г.
30 септември 2019 г. Цени на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността август 2019 г.
30 септември 2019 г. Индекси на цените на жилищата (ИЦЖ) ІІ тримесечие 2019 г.
30 септември 2019 г. Цени на електрическата енергия и природния газ за битови и крайни небитови клиенти I шестмесечие 2019 г.