Премини към основното съдържание

Календар за разпространение на резултатите от статистическите изследвания през август 2023


Дата на представяне Тема на изследването Период, за който се отнасят данните Прес-
съобщение
1 август 2023 г. Производство и доставки на енергийни продукти май 2023 г.
4 август 2023 г. Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство ІІ тримесечие 2023 г.
4 август 2023 г. Наблюдение на потребителите юли 2023 г.
8 август 2023 г. Краткосрочна статистика на жилищните сгради II тримесечие 2023 г. - предварителни данни
10 август 2023 г. Продажби в промишлеността, строителството и търговията юни 2023 г.
10 август 2023 г. Места за настаняване юни 2023 г.
10 август 2023 г. Търговия със стоки с трети страни - Екстрастат - предварителни данни юни 2023 г.
10 август 2023 г. Търговия със стоки със страните – членки на ЕС - Интрастат, и стокообмен на Р България - предварителни данни май 2023 г.
10 август 2023 г. * Система на здравни сметки 2021 г.
11 август 2023 г. Наети лица и средна работна заплата ІІ тримесечие 2023 г.
15 август 2023 г. Индекси на цените в селското стопанство ІІ тримесечие 2023 г.
15 август 2023 г. Цени на производител в селското стопанство ІІ тримесечие 2023 г.
15 август 2023 г. Доходи, разходи и потребление на домакинствата ІІ тримесечие 2023 г.
16 август 2023 г. Индекси на потребителските цени юли 2023 г.
16 август 2023 г. Брутен вътрешен продукт (БВП) - национално ниво - експресни оценки ІІ тримесечие 2023 г.
18 август 2023 г. Наблюдение на работната сила ІІ тримесечие 2023 г.
18 август 2023 г. Цени на производител в горското стопанство ІІ тримесечие 2023 г.
24 август 2023 г. Туристически пътувания и разходи за туризъм на населението - предварителни данни ІІ тримесечие 2023 г.
24 август 2023 г. Индекси на оборота в услугите ІІ тримесечие 2023 г.
24 август 2023 г. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи II тримесечие 2023 г.
25 август 2023 г. Разходи за строителство II тримесечие 2023 г.
25 август 2023 г. Транспорт (железопътен, пътнически автобусен, морски, речен, товарен автомобилен и градски електротранспорт) ІІ тримесечие 2023 г.
28 август 2023 г. Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България юли 2023 г.
29 август 2023 г. Производство и доставки на енергийни продукти юни 2023 г.
30 август 2023 г. Наблюдение на бизнес тенденциите в промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите август 2023 г.
30 август 2023 г. Цени на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността юли 2023 г.
31 август 2023 г. Чуждестранни преки инвестиции - предварителни данни 2022 г.
31 август 2023 г. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи - предварителни данни 2022 г.
31 август 2023 г. Промишлени продукти в натурално изражение - по номенклатура ПРОДПРОМ 2022 - предварителни данни 2022 г.
31 август 2023 г. Пенсионни дружества и фондове - предварителни данни 2022 г.
31 август 2023 г. Специализирани инвестиционни предприятия - предварителни данни 2022 г.
31 август 2023 г. Предприятия с нестопанска цел - предварителни данни 2022 г.
31 август 2023 г. Застрахователни и презастрахователни предприятия - предварителни данни 2022 г.
31 август 2023 г. Дейност на нефинансовите предприятия, всички сектори - предварителни данни 2022 г.
31 август 2023 г. Фискални данни за подсектори "Централно държавно управление" и "Социалноосигурителни фондове" юли 2023 г.

* Публикуването на данните се премества от 17 октомври 2023 г., поради приключил цикъл на валидиране и оповестяване от Евростат.