Календар за разпространение на резултатите от статистическите изследвания през август 2020


Дата на представяне Тема на изследването Период, за който се отнасят данните Прес-съобщение
04 август 2020 г. Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство ІІ тримесечие 2020 г.
07 август 2020 г. Краткосрочна статистика на жилищните сгради -предварителни данни ІІ тримесечие 2020 г.
07 август 2020 г. Наблюдение на потребителите юли 2020 г.
10 август 2020 г. Продажби в промишлеността, строителството и търговията юни 2020 г.
10 август 2020 г. Места за настаняване юни 2020 г.
12 август 2020 г. Търговия със стоки с трети страни - Екстрастат - предварителни данни юни 2020 г.
12 август 2020 г. Вътрешнообщностна търговия със стоки - Интрастат, и стокообмен на Р България - предварителни данни май 2020 г.
12 август 2020 г. Наети лица и средна работна заплата ІІ тримесечие 2020 г.
14 август 2020 г. Наблюдение на работната сила ІІ тримесечие 2020 г.
14 август 2020 г. Брутен вътрешен продукт (БВП) - национално ниво - експресни оценки ІІ тримесечие 2020 г.
14 август 2020 г. Индекси на цените в селското стопанство ІІ тримесечие 2020 г.
14 август 2020 г. Цени на производител в селското стопанство ІІ тримесечие 2020 г.
17 август 2020 г. Индекси на потребителските цени юли 2020 г.
18 август 2020 г. Доходи, разходи и потребление на домакинствата ІІ тримесечие 2020 г.
21 август 2020 г. Туристически пътувания и разходи за туризъм на населението - предварителни данни ІІ тримесечие 2020 г.
24 август 2020 г. Индекси на оборота в услугите ІІ тримесечие 2020 г.
24 август 2020 г. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи II тримесечие 2020 г.
24 август 2020 г. Цени на производител в горското стопанство ІІ тримесечие 2020 г.
27 август 2020 г. Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България юли 2020 г.
28 август 2020 г. Наблюдение на бизнес тенденциите в промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите август 2020 г.
28 август 2020 г. Производство и доставки на енергийни продукти юни 2020 г.
28 август 2020 г. Транспорт (железопътен, пътнически автобусен, морски, речен, товарен автомобилен и градски електротранспорт) ІІ тримесечие 2020 г.
28 август 2020 г. Цени на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността юли 2020 г.
31 август 2020 г. Чуждестранни преки инвестиции - предварителни данни 2019 г.
31 август 2020 г. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи - предварителни данни 2019 г.
31 август 2020 г. Кризисни събития - предварителни данни 2019 г.
31 август 2020 г. Промишлени продукти в натурално изражение - по номенклатура ПРОДПРОМ 2019 - предварителни данни 2019 г.
31 август 2020 г. Пенсионни дружества и фондове - предварителни данни 2019 г.
31 август 2020 г. Специализирани инвестиционни предприятия - предварителни данни 2019 г.
31 август 2020 г. Предприятия с нестопанска цел - предварителни данни 2019 г.
31 август 2020 г. Застрахователни и презастрахователни предприятия - предварителни данни 2019 г.
31 август 2020 г. Дейност на нефинансовите предприятия, всички сектори - предварителни данни 2019 г.
31 август 2020 г. Фискални данни за подсектори "Централно държавно управление" и "Социалноосигурителни фондове" юли 2020 г.