Премини към основното съдържание

Календар за разпространение на резултатите от статистическите изследвания през юли 2023


Дата на представяне Тема на изследването Период, за който се отнасят данните Прес-
съобщение
3 юли 2023 г. Ключови показатели за България последни данни към 3 юли 2023 г.
4 юли 2023 г. Разрешения за пребиваване на чужденци в Република България 2022 г.
10 юли 2023 г. Продажби в промишлеността, строителството и търговията май 2023 г.
10 юли 2023 г. Търговия със стоки със страните – членки на ЕС - Интрастат, и стокообмен на Р България - предварителни данни април 2023 г.
10 юли 2023 г. Търговия със стоки с трети страни - Екстрастат - предварителни данни май 2023 г.
11 юли 2023 г. Места за настаняване май 2023 г.
14 юли 2023 г. Престъпления, обвиняеми и осъдени лица 2022 г.
17 юли 2023 г. Индекси на потребителските цени юни 2023 г.
17 юли 2023 г. Регистрации и банкрути II тримесечие 2023 г.
21 юли 2023 г. Основни макроикономически показатели за сектор "Държавно управление" І тримесечие 2023 г.
21 юли 2023 г. Нефинансови национални сметки за институционални сектори "Държавно управление" и "Останал свят" І тримесечие 2023 г.
27 юли 2023 г. Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България юни 2023 г.
28 юли 2023 г. Наблюдение на бизнес тенденциите в промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите юли 2023 г.
28 юли 2023 г. Цени на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността юни 2023 г.
28 юли 2023 г. Натоварени и разтоварени товари в речните пристанища по направления - годишни данни 2022 г.
28 юли 2023 г. Натоварени и разтоварени товари в морските пристанища по направления - годишни данни 2022 г.
28 юли 2023 г. Обслужени пътници и обработени товари на летищата 2022 г.
28 юли 2023 г. Жилищен фонд 2022 г.
28 юли 2023 г. Демография на предприятията 2021 г.
31 юли 2023 г. Фискални данни за подсектори "Централно държавно управление" и "Социалноосигурителни фондове" юни 2023 г.