Премини към основното съдържание

Календар за разпространение на резултатите от статистическите изследвания през юли 2022


Дата на представяне Тема на изследването Период, за който се отнасят данните Прес-съобщение
4 юли 2022 г. Разрешения за пребиваване на чужденци в Република България 2021 г.
4 юли 2022 г. Ключови показатели за България последни данни към 4 юли 2022 г.
8 юли 2022 г. Продажби в промишлеността, строителството и търговията май 2022 г.
8 юли 2022 г. Баланс на територията на Република България по вид територии 2021 г.
12 юли 2022 г. Места за настаняване май 2022 г.
12 юли 2022 г. Основни макроикономически показатели за сектор "Държавно управление" І тримесечие 2022 г.
12 юли 2022 г. Нефинансови национални сметки за институционални сектори "Държавно управление" и "Останал свят" І тримесечие 2022 г.
13 юли 2022 г. Търговия със стоки със страните – членки на ЕС - Интрастат, и стокообмен на Р България - предварителни данни април 2022 г.
13 юли 2022 г. Търговия със стоки с трети страни - Екстрастат - предварителни данни май 2022 г.
15 юли 2022 г. Индекси на потребителските цени юни 2022 г.
15 юли 2022 г. Престъпления, обвиняеми и осъдени лица 2021 г.
18 юли 2022 г. Смъртност II тримесечие 2022 г. - предварителни данни
27 юли 2022 г. Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България юни 2022 г.
28 юли 2022 г. Наблюдение на бизнес тенденциите в промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите юли 2022 г.
29 юли 2022 г. Производство и доставки на енергийни продукти май 2022 г.
29 юли 2022 г. Цени на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността юни 2022 г.
29 юли 2022 г. Фискални данни за подсектори "Централно държавно управление" и "Социалноосигурителни фондове" юни 2022 г.
29 юли 2022 г. Демография на предприятията 2020 г.
29 юли 2022 г. Натоварени и разтоварени товари в речните пристанища по направления - годишни данни 2021 г.
29 юли 2022 г. Натоварени и разтоварени товари в морските пристанища по направления - годишни данни 2021 г.
29 юли 2022 г. Обслужени пътници и обработени товари на летищата 2021 г.