Календар за разпространение на резултатите от статистическите изследвания през юли 2020


Дата на представяне Тема на изследването Период, за който се отнасят данните Прес-съобщение
02 юли 2020 г. Разрешения за пребиваване на чужденци в Република България 2019 г.
06 юли 2020 г. Ключови показатели за България последни данни към 6 юли 2020 г.
06 юли 2020 г. Основни макроикономически показатели за сектор "Държавно управление" І тримесечие 2020 г.
06 юли 2020 г. Нефинансови национални сметки за институционални сектори "Държавно управление" и "Останал свят" І тримесечие 2020 г.
09 юли 2020 г. Продажби в промишлеността, строителството и търговията май 2020 г.
10 юли 2020 г. Места за настаняване май 2020 г.
13 юли 2020 г. Вътрешнообщностна търговия със стоки - Интрастат, и стокообмен на Р България - предварителни данни април 2020 г.
13 юли 2020 г. Търговия със стоки с трети страни - Екстрастат - предварителни данни май 2020 г.
15 юли 2020 г. Индекси на потребителските цени юни 2020 г.
16 юли 2020 г. Престъпления, обвиняеми и осъдени лица 2019 г.
28 юли 2020 г. Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България юни 2020 г.
30 юли 2020 г. Наблюдение на бизнес тенденциите в промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите юли 2020 г.
30 юли 2020 г. Производство и доставки на енергийни продукти май 2020 г.
30 юли 2020 г. Цени на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността юни 2020 г.
31 юли 2020 г. Натоварени и разтоварени товари в речните пристанища по направления - годишни данни 2019 г.
31 юли 2020 г. Натоварени и разтоварени товари в морските пристанища по направления - годишни данни 2019 г.
31 юли 2020 г. Фискални данни за подсектори "Централно държавно управление" и "Социалноосигурителни фондове" юни 2020 г.
31 юли 2020 г. Демография на предприятията 2018 г.