Календар за разпространение на резултатите от статистическите изследвания през юни 2019


Дата на представяне Тема на изследването Период, за който се отнасят данните Прес-съобщение
03 юни 2019 г. Цени на производител в услугите I тримесечие 2019 г.
06 юни 2019 г. Заетост и отработени човекочасове І тримесечие 2019 г.
06 юни 2019 г. Брутен вътрешен продукт (БВП) - национално ниво І тримесечие 2019 г.
06 юни 2019 г. Производителност на труда І тримесечие 2019 г.
07 юни 2019 г. Продажби в промишлеността, строителството и търговията април 2019 г.
07 юни 2019 г. Жилищен фонд 2018 г.
10 юни 2019 г. Места за настаняване април 2019 г.
11 юни 2019 г. Вътрешнообщностна търговия със стоки - Интрастат, и стокообмен на Р България - предварителни данни март 2019 г.
11 юни 2019 г. Търговия със стоки с трети страни - Екстрастат - предварителни данни април 2019 г.
12 юни 2019 г. Цени на земеделската земя и рентата в селското стопанство 2018 г.
14 юни 2019 г. Индекси на потребителските цени май 2019 г.
17 юни 2019 г. Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения 2018 г.
20 юни 2019 г. Издателска дейност - годишни данни 2018 г.
21 юни 2019 г. Индекс на разходите за труд І тримесечие 2019 г.
21 юни 2019 г. Умирания по причини и смъртност по причини 2018 г.
26 юни 2019 г. Индекси на цени на износа и вноса - предварителни данни І тримесечие 2019 г.
27 юни 2019 г. Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България май 2019 г.
28 юни 2019 г. Наблюдение на бизнес тенденциите в промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите юни 2019 г.
28 юни 2019 г. Производство и доставки на енергийни продукти април 2019 г.
28 юни 2019 г. Цени на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността май 2019 г.
28 юни 2019 г. Бюджетни разходи за научноизследователска и развойна дейност 2018 г.
28 юни 2019 г. Индекси на цените на жилищата (ИЦЖ) І тримесечие 2019 г.