Календар за разпространение на резултатите от статистическите изследвания през юни 2020


Дата на представяне Тема на изследването Период, за който се отнасят данните Прес-съобщение
01 юни 2020 г. Цени на производител в услугите I тримесечие 2020 г.
02 юни 2020 г. Фискални данни за подсектори "Централно държавно управление" и "Социалноосигурителни фондове" април 2020 г.
04 юни 2020 г. Заетост и отработени човекочасове І тримесечие 2020 г.
04 юни 2020 г. Брутен вътрешен продукт (БВП) - национално ниво І тримесечие 2020 г.
04 юни 2020 г. Производителност на труда І тримесечие 2020 г.
08 юни 2020 г. Жилищен фонд 2019 г.
09 юни 2020 г. Продажби в промишлеността, строителството и търговията април 2020 г.
10 юни 2020 г. Места за настаняване април 2020 г.
10 юни 2020 г.* Наблюдение на потребителите април 2020 г.
11 юни 2020 г. Вътрешнообщностна търговия със стоки - Интрастат, и стокообмен на Р България - предварителни данни март 2020 г.
11 юни 2020 г. Търговия със стоки с трети страни - Екстрастат - предварителни данни април 2020 г.
15 юни 2020 г. Индекси на потребителските цени май 2020 г.
17 юни 2020 г. Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения 2019 г.
19 юни 2020 г. Цени на земеделската земя и рентата в селското стопанство 2019 г.
22 юни 2020 г. Индекс на разходите за труд І тримесечие 2020 г.
24 юни 2020 г. Индекси на цените на жилищата (ИЦЖ) І тримесечие 2020 г.
24 юни 2020 г.** Туристически пътувания и разходи за туризъм на населението - предварителни данни І тримесечие 2020 г.
26 юни 2020 г. Издателска дейност - годишни данни 2019 г.
26 юни 2020 г. Умирания по причини и смъртност по причини 2019 г.
26 юни 2020 г. Индекси на цени на износа и вноса - предварителни данни І тримесечие 2020 г.
29 юни 2020 г. Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България май 2020 г.
29 юни 2020 г. Наблюдение на бизнес тенденциите в промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите юни 2020 г.
29 юни 2020 г. Производство и доставки на енергийни продукти април 2020 г.
30 юни 2020 г. Цени на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността май 2020 г.
30 юни 2020 г. Бюджетни разходи за научноизследователска и развойна дейност 2019 г.
30 юни 2020 г. Иновационна дейност 2018 г.
30 юни 2020 г. Структура на заплатите 2018 г.
30 юни 2020 г. Фискални данни за подсектори "Централно държавно управление" и "Социалноосигурителни фондове" май 2020 г.

* Датата за оповестяване е променена от 8.5.2020 г. на 10.6.2020 г. поради отлагане на изследването във връзка с ограничителните мерки, наложени от извънредното положение.
** Датата за оповестяване е променена от 22.5.2020 г. на 24.6.2020 г. поради отлагане на изследването във връзка с ограничителните мерки, наложени от извънредното положение.