Премини към основното съдържание

Календар за разпространение на резултатите от статистическите изследвания през май 2022


Дата на представяне Тема на изследването Период, за който се отнасят данните Прес-съобщение
4 май 2022 г.1 Детски ясли 2021 г.
5 май 2022 г. Административно-териториално и териториално деление на Република България 2021 г.
5 май 2022 г. Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство І тримесечие 2022 г.
5 май 2022 г. Краткосрочна статистика на жилищните сгради 2021 г.
9 май 2022 г. Краткосрочна статистика на жилищните сгради - предварителни данни І тримесечие 2022 г.
9 май 2022 г. Наблюдение на потребителите април 2022 г.
10 май 2022 г. Продажби в промишлеността, строителството и търговията март 2022 г.
11 май 2022 г. Места за настаняване март 2022 г.
12 май 2022 г. Търговия със стоки със страните – членки на ЕС - Интрастат, и стокообмен на Р България - предварителни данни февруари 2022 г.
12 май 2022 г. Търговия със стоки с трети страни - Екстрастат - предварителни данни март 2022 г.
13 май 2022 г. Наети лица и средна работна заплата І тримесечие 2022 г.
13 май 2022 г. Индекси на цените в селското стопанство І тримесечие 2022 г.
13 май 2022 г. Цени на производител в селското стопанство I тримесечие 2022 г.
16 май 2022 г. Доходи, разходи и потребление на домакинствата І тримесечие 2022 г.
17 май 2022 г. Индекси на потребителските цени април 2022 г.
17 май 2022 г. Брутен вътрешен продукт (БВП) - национално ниво - експресни оценки І тримесечие 2022 г.
18 май 2022 г. Цени на производител в горското стопанство І тримесечие 2022 г.
19 май 2022 г. Наблюдение на работната сила І тримесечие 2022 г.
20 май 2022 г. Таблици за смъртност за периода 2019 - 2021 г.
23 май 2022 г. Култура - библиотеки, кина, филмово производство, радио- и телевизионна програма, сценични изкуства и музеи 2021 г.
25 май 2022 г. Индекси на оборота в услугите I тримесечие 2022 г.
25 май 2022 г. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи I тримесечие 2022 г.
27 май 2022 г. Туристически пътувания и разходи за туризъм на населението - предварителни данни І тримесечие 2022 г.
27 май 2022 г. Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България април 2022 г.
27 май 2022 г. Транспорт (железопътен, пътнически автобусен, морски, речен, товарен автомобилен и градски електротранспорт) І тримесечие 2022 г.
27 май 2022 г. Републиканска пътна мрежа според класа на пътя и вида на настилката 2021 г.
27 май 2022 г. Железопътен транспорт - превозени товари и извършена работа от железопътния транспорт по видове товари според Единната класификация на товарите в транспорта; железопътни произшествия, убити и ранени по вид на произшествието - годишни данни 2021 г.
30 май 2022 г. Наблюдение на бизнес тенденциите в промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите май 2022 г.
30 май 2022 г. Производство и доставки на енергийни продукти март 2022 г.
30 май 2022 г. Цени на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността април 2022 г.
31 май 2022 г. Списък със стандартните статистически показатели 2022 г.

1 Датата е променена с цел подобряване на навременността при публикуване на резултатите от статистическите изследвания.