Календар за разпространение на резултатите от статистическите изследвания през май 2020


Дата на представяне Тема на изследването Период, за който се отнасят данните Прес-съобщение
04 май 2020 г. Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство І тримесечие 2020 г.
07 май 2020 г. Краткосрочна статистика на жилищните сгради - годишни данни 2019 г.
08 май 2020 г. Продажби в промишлеността, строителството и търговията март 2020 г.
08 май 2020 г. Краткосрочна статистика на жилищните сгради - предварителни данни І тримесечие 2020 г.
11 май 2020 г. Места за настаняване март 2020 г.
13 май 2020 г. Вътрешнообщностна търговия със стоки - Интрастат, и стокообмен на Р България - предварителни данни февруари 2020 г.
13 май 2020 г. Търговия със стоки с трети страни - Екстрастат - предварителни данни март 2020 г.
13 май 2020 г. Таблици за смъртност за периода 2017 - 2019 г.
14 май 2020 г. Наети лица и средна работна заплата І тримесечие 2020 г.
14 май 2020 г. Доходи, разходи и потребление на домакинствата І тримесечие 2020 г.
15 май 2020 г. Детски ясли 2019 г.
15 май 2020 г. Наблюдение на работната сила І тримесечие 2020 г.
15 май 2019 г. Брутен вътрешен продукт (БВП) - национално ниво - експресни оценки І тримесечие 2020 г.
15 май 2020 г. Индекси на цените в селското стопанство І тримесечие 2020 г.
15 май 2020 г. Цени на производител в селското стопанство I тримесечие 2020 г.
18 май 2020 г. Индекси на потребителските цени април 2020 г.
22 май 2020 г. Индекси на оборота в услугите I тримесечие 2020 г.
22 май 2020 г. Култура - библиотеки, кина, филмово производство, радио- и телевизионна програма, сценични изкуства и музеи 2019 г.
22 май 2020 г. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи I тримесечие 2020 г.
29 май 2020 г. Цени на производител в горското стопанство І тримесечие 2020 г.
29 май 2020 г. Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България април 2020 г.
29 май 2020 г. Транспорт (железопътен, пътнически автобусен, морски, речен, товарен автомобилен и градски електротранспорт) І тримесечие 2020 г.
29 май 2020 г. Наблюдение на бизнес тенденциите в промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите май 2020 г.
29 май 2020 г. Републиканска пътна мрежа според класа на пътя и вида на настилката 2019 г.
29 май 2020 г. Железопътен транспорт - превозени товари и извършена работа от железопътния транспорт по видове товари според Единната класификация на товарите в транспорта; железопътни произшествия, убити и ранени по вид на произшествието - годишни данни 2019 г.
29 май 2020 г. Производство и доставки на енергийни продукти март 2020 г.
29 май 2020 г. Цени на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността април 2020 г.
29 май 2020 г. Обслужени пътници и обработени товари на летищата - годишни данни 2019 г.
29 май 2020 г. Актуализиран списък със стандартните статистически показатели 2020 г.