Календар за разпространение на резултатите от статистическите изследвания през май 2019


Дата на представяне Тема на изследването Период, за който се отнасят данните Прес-съобщение
03 май 2019 г. Фискални данни за подсектори "Централно държавно управление" и "Социалноосигурителни фондове" март 2019 г.
03 май 2019 г. Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство І тримесечие 2019 г.
09 май 2019 г. Краткосрочна статистика на жилищните сгради - годишни данни 2018 г.
10 май 2019 г. Продажби в промишлеността, строителството и търговията март 2019 г.
10 май 2019 г. Наблюдение на потребителите април 2019 г.
10 май 2019 г. Детски ясли 2018 г.
10 май 2019 г. Краткосрочна статистика на жилищните сгради -предварителни данни І тримесечие 2019 г.
10 май 2019 г. Места за настаняване март 2019 г.
13 май 2019 г. Вътрешнообщностна търговия със стоки - Интрастат, и стокообмен на Р България - предварителни данни февруари 2019 г.
13 май 2019 г. Търговия със стоки с трети страни - Екстрастат - предварителни данни март 2019 г.
13 май 2019 г. Таблици за смъртност за периода 2016 - 2018 г.
14 май 2019 г. Наети лица и средна работна заплата І тримесечие 2019 г.
15 май 2019 г. Индекси на потребителските цени април 2019 г.
15 май 2019 г. Наблюдение на работната сила І тримесечие 2019 г.
15 май 2018 г. Брутен вътрешен продукт (БВП) - национално ниво - експресни оценки І тримесечие 2019 г.
15 май 2019 г. Индекси на цените в селското стопанство І тримесечие 2019 г.
15 май 2019 г. Цени на производител в селското стопанство I тримесечие 2019 г.
16 май 2019 г. Доходи, разходи и потребление на домакинствата І тримесечие 2019 г.
22 май 2019 г. Култура - библиотеки, кина, филмово производство, радио- и телевизионна програма, сценични изкуства и музеи 2018 г.
22 май 2019 г. Туристически пътувания и разходи за туризъм на населението - предварителни данни І тримесечие 2019 г.
23 май 2019 г. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи I тримесечие 2019 г.
23 май 2019 г. Индекси на оборота в услугите I тримесечие 2019 г.
29 май 2019 г. Цени на производител в горското стопанство І тримесечие 2019 г.
29 май 2019 г. Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България април 2019 г.
30 май 2019 г. Транспорт (железопътен, пътнически автобусен, морски, речен, товарен автомобилен и градски електротранспорт) І тримесечие 2019 г.
30 май 2019 г. Наблюдение на бизнес тенденциите в промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите май 2019 г.
30 май 2019 г. Републиканска пътна мрежа според класа на пътя и вида на настилката 2018 г.
30 май 2019 г. Железопътен транспорт - превозени товари и извършена работа от железопътния транспорт по видове товари според Единната класификация на товарите в транспорта; железопътни произшествия, убити и ранени по вид на произшествието - годишни данни 2018 г.
30 май 2019 г. Производство и доставки на енергийни продукти март 2019 г.
30 май 2019 г. Цени на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността април 2019 г.
30 май 2019 г. Обслужени пътници и обработени товари на летищата - годишни данни 2018 г.
31 май 2019 г. Фискални данни за подсектори "Централно държавно управление" и "Социалноосигурителни фондове" април 2019 г.