Календар за разпространение на резултатите от статистическите изследвания през април 2020


Дата на представяне Тема на изследването Период, за който се отнасят данните Прес-съобщение
03 април 2020 г. Домове за медико-социални грижи за деца 2019 г.
06 април 2020 г. Ключови показатели за България последни данни към 6 април 2020 г.
09 април 2020 г. Продажби в промишлеността, строителството и търговията февруари 2020 г.
10 април 2020 г. Места за настаняване февруари 2020 г.
10 април 2020 г. Търговия със стоки с трети страни - Екстрастат - предварителни данни февруари 2020 г.
10 април 2020 г. Вътрешнообщностна търговия със стоки - Интрастат, и стокообмен на Р България - предварителни данни януари 2020 г.
13 април 2020 г. Население и демографски процеси - окончателни данни 2019 г.
13 април 2020 г. Инвестиционна активност в промишлеността март 2020 г.
14 април 2020 г. Доходи, разходи и потребление на домакинствата - годишни данни 2019 г.
15 април 2020 г. Индекси на потребителските цени март 2020 г.
21 април 2020 г. Нефинансови показатели за сектор "Държавно управление" - предварителни данни 2019 г.
22 април 2020 г. Нефинансови национални сметки за институционални сектори "Държавно управление" и "Останал свят" ІV тримесечие 2019 г.
22 април 2020 г. Нотификационни таблици за дълга и дефицита на сектор "Държавно управление" - предварителни данни 2019 г.
22 април 2020 г. Основни макроикономически показатели за сектор "Държавно управление" ІV тримесечие 2019 г.
23 април 2020 г. Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните 2019 г.
24 април 2020 г. Образование в Република България 2019/2020 учебна година
30 април 2020 г. Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България март 2020 г.
30 април 2020 г. Комбинирани съоръжения за електрическа енергия и топлинна енергия 2018 г.
30 април 2020 г. Наблюдение на бизнес тенденциите в промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите април 2020 г.
30 април 2020 г. Производство и доставки на енергийни продукти февруари 2020 г.
30 април 2020 г. Цени на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността март 2020 г.
30 април 2020 г. Статистика на доходите и условията на живот - индикатори за бедност и социално включване 2019 г.
30 април 2020 г. Фискални данни за подсектори "Централно държавно управление" и "Социалноосигурителни фондове" март 2020 г.
30 април 2020 г. Районни отоплителни и охладителни системи 2018 г.