Календар за разпространение на резултатите от статистическите изследвания през април 2019


Дата на представяне Тема на изследването Период, за който се отнасят данните Прес-съобщение
02 април 2019 г. Фискални данни за подсектори "Централно държавно управление" и "Социалноосигурителни фондове" февруари 2019 г.
03 април 2019 г. Домове за медико-социални грижи за деца 2018 г.
05 април 2019 г. Ключови показатели за България последни данни към
5 април 2019 г.
09 април 2019 г. Продажби в промишлеността, строителството и търговията февруари 2019 г.
10 април 2019 г. Места за настаняване февруари 2019 г.
12 април 2019 г. Търговия със стоки с трети страни - Екстрастат - предварителни данни февруари 2019 г.
12 април 2019 г. Вътрешнообщностна търговия със стоки - Интрастат, и стокообмен на Р България - предварителни данни януари 2019 г.
12 април 2019 г. Население и демографски процеси - окончателни данни 2018 г.
12 април 2019 г. Инвестиционна активност в промишлеността март 2019 г.
15 април 2019 г. Индекси на потребителските цени март 2019 г.
16 април 2019 г. Доходи, разходи и потребление на домакинствата - годишни данни 2018 г.
19 април 2019 г. Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните 2018 г.
22 април 2019 г. Нефинансови показатели за сектор "Държавно управление" - предварителни данни 2018 г.
23 април 2019 г. Нефинансови национални сметки за институционални сектори "Държавно управление" и "Останал свят" ІV тримесечие 2018 г.
23 април 2019 г. Нотификационни таблици за дълга и дефицита на сектор "Държавно управление" - предварителни данни 2018 г.
23 април 2019 г. Основни макроикономически показатели за сектор "Държавно управление" ІV тримесечие 2018 г.
25 април 2019 г. Образование в Република България 2018/2019 учебна година
30 април 2019 г. Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България март 2019 г.
30 април 2019 г. Комбинирани съоръжения за електрическа енергия и топлинна енергия 2017 г.
30 април 2019 г. Наблюдение на бизнес тенденциите в промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите април 2019 г.
30 април 2019 г. Производство и доставки на енергийни продукти февруари 2019 г.
30 април 2019 г. Цени на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността март 2019 г.
30 април 2019 г. Статистика на доходите и условията на живот - индикатори за бедност и социално включване 2018 г.