Премини към основното съдържание

Отдел "Наука, иновации и информационно общество"

Надя Катеринкина
И.д. началник на отдел "Наука, иновации и информационно общество"
 
За контакти:
адрес: София 1038, ул. "П. Волов" № 2
тел.: 02/9857 167
 

Отдел „Наука, иновации и информационно общество“ осъществява следните дейности:

1. разработва нови и усъвършенства съществуващи методики, методологии и инструментариум за провеждане на статистически изследвания в областта на научноизследователската и развойната дейност, иновациите и информационното общество (използване на информационно-комуникационни технологии от предприятията, домакинствата и лицата);

2. провежда статистически изследвания, включени в НСП, в посочените области;

3. отговаря за оперативното планиране и отчитане на статистическите изследвания в посочените области;

4. разработва и актуализира техническите задания за автоматична обработка на информацията от статистическите изследвания в посочените области;

5. участва в съгласуването и актуализирането на нормативната база в посочените области в съответствие с изискванията на националните и международните стандарти;

6. организира и провежда мероприятия за подобряване на качеството и достоверността на събраната и предоставяната информация;

7. изготвя аналитични материали, поддържа динамични редове и предоставя данни, необходими за общите статистически издания, международни въпросници, както и за информационното обслужване на потребителите;

8. участва в работата на Евростат и други международни организации под формата на работни групи, целеви групи, семинари и други;

9. оказва методологична помощ и съдействие на респондентите, на експертите от ТСБ и на потребителите на статистическа информация.