БВП на човек от населението в стандарти на покупателна способност през 2012 година