Промишленост, търговия и услугиТаблиците в рубрика "България и ЕС" са от най-търсените в интернет сайта на Евростат.
Данните се актуализират всеки ден в 12 часа от базата данни на Евростат.

  • Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)
  • Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)
  • петък, 22 октомври 2010 - 14:35

    През 2009 г. най-висок дефицит като процент от БВП отчитат Ирландия (-14.4% от БВП), Великобритания (-11.4% от БВП), Испания (-11.1% от БВП) и Латвия (-10.2% от БВП). Най-нисък дефицит като процент от БВП е отчетен в Люксембург (-0.7% от БВП), Швеция (-0.9% от БВП) и Естония (-1.7% от БВП). В България дефицитът възлиза на 4.7% от БВП. Няма страна - членка на ЕС, която да е регистрирала излишък през 2009 година.

Страници