Светът на статистиката

Около света на статистическите данни

Статистиката е информационното огледало на обществото за протичащите процеси и явления в икономиката, демографията и социалната сфера. Ние, статистиците, сме отразените образи на това общество и никога не трябва да забравяме, че с помощта на информационно-комуникационните технологии и обобщените от нас и представени навреме статистически данни фактически говорим с гласа на това общество.

Статистиката отразява живота и както животът се променя динамично, така и статистиката постоянно е изправена пред предизвикателствата на времето, свързани с измерването на нови явления и тенденции. Ние крепим управлението на държавата и сме утвърдена и доказала се със своята 132-годишна история институция. Безспорен факт е , че така както дървото не може да живее без корен, така и държавата не може да се развива без добре функционираща национална статистика, още повече, че произхода на думата „статистика” идва от немската дума „staat”, която означава държава т.е. статистиката е стабилната основа на държавата.

Националната статистика се стреми да представи по-пълна картина на случващото се в условията на икономическа и финансова криза, за да може управлението на държавата и обществото да вземат навреме най-ефективните решения.

Ние искаме от обществото уважение и доверие в нашата работа, за това че отразяваме обективно в числа случващото се в заобикалящия ни свят. И нека обществото не забравя, че всяко негодование и недоверие към нас може да пречупи огледалото и то-обществото да изпадне в информационно затъмнение. Ние се стремим чрез модерни средства за комуникация, статистическото богатство да стане достъпно и разбираемо, а оттам и практически приложимо в бизнеса, администрацията и гражданите т.е. ние работим и сме в помощ на цялото общество.

Българската статистика е с изграден авторитет в европейската статистическа система и много факти и събития го доказват. Развиваме активно сътрудничество със статистическите органи на ООН, МВФ,ОИСР, Международния статистически институт и др..

За обществото светът на статистиката е числа, а за нас в числата е отразен света. Затова, онези, които мислят, че статистиката е лъжа, най-често излизат лъжци, а тези, които смятат, че е сън, страдат от безсъние.

И нека всяка пясъчинка от тази голяма „камара”, наречена общество знае, че първият белег на статистиката е достоверността на информацията. Ние работим, за да представим на обществото достъпни, точни и надеждни статистически данни, които отразяват реалните процеси, протичащи в икономиката и в живота на хората.

автор: Атанаска Кръстева

гл. експерт в отдел”ДСС”-ТСБ-Бургас