ЖИЛИЩЕН ФОНД В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

1. Жилища по вид и години на преброяванията1

Години на преброяванията Общо Вид на жилището
обитавани необитавани в нежилищна сграда колективни

Брой

1975

Общо

2 501 457
2 329 240
158 638
10 140
3 439

   В градовете

1 342 110
1 283 180
51 552
5 433
1 945

   В селата

1 159 347
1 046 060
107 086
4 707
1 494

1985

Общо

2 885 209
2 691 355
160 220
8 684
24 950

   В градовете

1 831 566
1 707 953
101 583
3 159
18 871

   В селата

1 053 643
983 402
58 637
5 525
6 079

1992

Общо

3 063 149
2 770 760
274 241
3 073
15 075

   В градовете

2 030 086
1 828 860
189 284
1 234
10 708

   В селата

1 033 063
941 900
84 957
1 839
4 367

2001

Общо

3 352 225
2 815 774
533 118
2 508
825

   В градовете

2 207 207
1 904 141
301 628
962
476

   В селата

1 145 018
911 633
231 490
1 546
349

Относителен дял - %

1975

Общо

100.0
93.1
6.4
0.4
0.1

   В градовете

100.0
95.6
3.8
0.4
0.2

   В селата

100.0
90.2
9.3
0.4
0.1

1985

Общо

100.0
93.3
5.5
0.3
0.9

   В градовете

100.0
93.3
5.5
0.2
1.0

   В селата

100.0
93.3
5.6
0.5
0.6

1992

Общо

100.0
90.5
8.9
0.1
0.5

   В градовете

100.0
90.1
9.3
0.1
0.5

   В селата

100.0
91.2
8.2
0.2
0.4

2001

Общо

100.0
84.0
15.9
0.1
0.0

   В градовете

100.0
86.3
13.7
0.0
0.0

   В селата

100.0
79.6
20.2
0.2
0.0

1 Без жилищата в сгради за временно обитаване (вили и къщи за почивка) и без примитивните жилища


2. Жилища по размер на жилищната
площ и години на преброяванията1

Години на преброяванията Общо Размер на жилищната площ2 - кв. м
до 29 30 - 59 60 - 89 90 и повече

Брой

1975

Общо

2 501 457
454 294
1 454 429
526 269
66 465

   В градовете

1 342 110
283 639
773 254
254 074
31 143

   В селата

1 159 347
170 655
681 175
272 195
35 322

1985

Общо

2 885 209
889 553
1 660 101
297 880
37 675

   В градовете

1 831 566
602 969
1 071 808
141 351
15 438

   В селата

1 053 643
286 584
588 293
156 529
22 237

1992

Общо

3 063 149
767 050
1 826 316
398 590
71 193

   В градовете

2 030 086
562 530
1 244 684
191 000
31 872

   В селата

1 033 063
204 520
581 632
207 590
39 321

2001

Общо

3 352 225
854 424
2 001 837
423 245
72 719

   В градовете

2 207 207
569 302
1 362 617
236 461
38 827

   В селата

1 145 018
285 122
639 220
186 784
33 892

Относителен дял - %

1975

Общо

100.0
18.2
58.1
21.0
2.7

   В градовете

100.0
21.1
57.7
18.9
2.3

   В селата

100.0
14.7
58.8
23.5
3.0

1985

Общо

100.0
30.8
57.6
10.3
1.3

   В градовете

100.0
32.9
58.6
7.7
0.8

   В селата

100.0
27.2
55.8
14.9
2.1

1992

Общо

100.0
25.0
59.7
13.0
2.3

   В градовете

100.0
27.7
61.3
9.4
1.6

   В селата

100.0
19.8
56.3
20.1
3.8

2001

Общо

100.0
25.5
59.7
12.6
2.2

   В градовете

100.0
25.8
61.7
10.7
1.8

   В селата

100.0
24.9
55.8
16.3
3.0

1 Без жилищата в сгради за временно обитаване (вили и къщи за почивка) и без примитивни жилища

2 През 1992 г. в жилищната площ се включват стаи с площ над 7.5 кв. м.
За останалите години в жилищната площ се включват стаи с площ над 4 кв. м.


3. Жилища в сгради за временно обитаване по размер
на жилищната площ и години на преброяванията1

Години на преброяванията Общо Размер на жилищната площ - кв. м
до 29 30-59 60-89 90 и повече

Брой

1985

Общо

248 051
97 697
119 147
29 307
1 900

   В градовете

57 962
40 436
14 439
2 811
276

   В селата

190 089
57 261
104 708
26 496
1 624

1992

Общо

327 274
125 439
159 207
38 412
4 216

   В градовете

91 267
56 934
28 187
5 473
673

   В селата

236 007
68 505
131 020
32 939
3 543

2001

Общо

328 726
138 047
155 805
29 338
5 536

   В градовете

85 120
48 510
29 057
5 664
1 889

   В селата

243 606
89 537
126 748
23 674
3 647

Относителен дял - %

1985

Общо

100.0
39.4
48.0
11.8
0.8

   В градовете

100.0
69.8
24.9
4.8
0.5

   В селата

100.0
30.1
55.1
13.9
0.9

1992

Общо

100.0
38.3
48.7
11.7
1.3

   В градовете

100.0
62.4
30.9
6.0
0.7

   В селата

100.0
29.0
55.5
14.0
1.5

2001

Общо

100.0
42.0
47.4
8.9
1.7

   В градовете

100.0
57.0
34.1
6.7
2.2

   В селата

100.0
36.8
52.0
9.7
1.5

1 През 1992 г. в жилищната площ се включват стаи с площ над 7.5 кв. м.
За останалите години в жилищната площ се включват стаи с площ над 4 кв. м.

4. Обитавани жилища по форма на собственост и
години на преброяванията1

Години Общо В градовете В селата
общо държавна частна общо държавна частна общо държавна частна
Брой
1975 2 342 819 269 555 2 073 264 1 290 558 242 744 1 047 814 1 052 261 26 811 1 025 450
1985 2 724 989 441 493 2 283 496 1 729 983 409 692 1 320 291 995 006 31 801 963 205
1992 2 788 908 176 936 2 611 972 1 840 802 157 028 1 683 774 948 106 19 908 928 198
2001 2 819 107 93 252 2 725 855 1 905 579 83 803 1 821 776 913 528 9 449 904 079
Относителен дял - %
1975 100.0 11.5 88.5 100.0 18.8 81.2 100.0 2.5 97.5
1985 100.0 16.2 83.8 100.0 23.7 76.3 100.0 3.2 96.8
1992 100.0 6.3 93.7 100.0 8.5 91.5 100.0 2.1 97.9
2001 100.0 3.3 96.7 100.0 4.4 95.6 100.0 1.0 99.0
1 През 2001 г. частната собственост включва частна на юридически и частна на физически лица.

5. Обитавани жилища по начин на обитаване
и години на преброяванията
(без колективните жилища)

Години на преброяванията
   Начин на обитаване
Общо В градовете В селата Общо В градовете В селата
Брой Структура - %
1975 
Общо 2 339 380 1 288 613 1 050 767 100.0 100.0 100.0
   Собственици 1 914 161 905 746 1 008 415 81.8 70.3 96.0
   Наематели 372 550 334 071 38 479 15.9 25.9 3.6
   Собственици и наематели 52 669 48 796 3 873 2.3 3.8 0.4
1985 
Общо 2 700 039 1 711 112 988 927 100.0 100.0 100.0
   Собственици 2 177 276 1 225 995 951 281 80.6 71.7 96.2
   Наематели 491 921 457 224 34 697 18.2 26.7 3.5
   Собственици и наематели 30 842 27 893 2 949 1.2 1.6 0.3
1992
Общо 2 773 833 1 830 094 943 739 100.0 100.0 100.0
   Собственици 2 533 195 1 616 279 916 916 91.3 88.3 97.2
   Наематели 226 133 201 184 24 949 8.2 11.0 2.6
   Собственици и наематели 14 505 12 631 1 874 0.5 0.7 0.2
2001
Общо 2 818 282 1 905 103 913 179 100.0 100.0 100.0
   Собственици 2 572 427 1 695 348 877 079 91.3 89.0 96.1
   Наематели 226 634 193 599 33 035 8.0 10.2 3.6
   Собственици и наематели 19 221 16 156 3 065 0.7 0.8 0.3

6. Обитавани жилища по брой на живущите лица
в едно жилище и по години на преброяванията
(без колективните жилища)

  Години на преброявянията
1965 1975 1985 1992 2001 1965 1975 1985 1992 2001
Брой Структура - %
Общо
Общо жилища 2 019 140 2 339 380 2 700 039 2 773 833 2 818 282 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Живущи лица 8 065 147 8 556 799 8 788 596 8 390 245 7 827 231 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Едно домакинство
Жилища 1 710 277 2 089 521 2 486 197 2 626 093 2 744 405 84.7 89.3 92.1 94.7 97.4
Живущи лица 6 198 942 7 146 464 7 696 367 7 658 804 7 511 594 76.9 83.5 87.6 91.3 96.0
Две домакинства
Жилища 209 065 177 749 172 583 123 885 57 121 10.4 7.6 6.4 4.5 2.0
Живущи лица 1 174 512 948 848 853 232 598 846 238 667 14.6 11.1 9.7 7.1 3.0
Три и повече домакинства
Жилища 99 798 72 110 41 259 23 855 16 756 4.9 3.1 1.5 0.8 0.6
Живущи лица 691 693 461 487 238 997 132 595 76 970 8.5 5.4 2.7 1.6 1.0
В градовете
Общо жилища 873 672 1 288 613 1 711 112 1 830 094 1 905 103 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Живущи лица 3 701 048 4 933 517 5 681 264 5 634 384 5 399 544 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Едно домакинство
Жилища 641 425 1 077 155 1 525 763 1 709 101 1 842 578 73.4 83.6 89.2 93.4 96.7
Живущи лица 2 312 367 3 764 340 4 766 810 5 068 045 5 150 666 62.5 76.3 83.9 89.9 95.4
Две домакинства
Жилища 146 364 144 507 147 582 99 898 46 926 16.7 11.2 8.6 5.5 2.5
Живущи лица 799 997 750 235 706 028 459 522 183 000 21.6 15.2 12.4 8.2 3.4
Три и повече домакинства
Жилища 85 883 66 951 37 767 21 095 15 599 9.9 5.2 2.2 1.1 0.8
Живущи лица 588 684 418 942 208 426 106 817 65 878 15.9 8.5 3.7 1.9 1.2
В селата
Общо жилища 1 145 468 1 050 767 988 927 943 739 913 179 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Живущи лица 4 364 099 3 623 282 3 107 332 2 755 861 2 427 687 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Едно домакинство
Жилища 1 068 852 1 012 366 960 434 916 992 901 827 93.3 96.3 97.1 97.2 98.8
Живущи лица 3 886 575 3 382 124 2 929 557 2 590 759 2 360 928 89.1 93.3 94.3 94.0 97.3
Две домакинства
Жилища 62 701 33 242 25 001 23 987 10 195 5.5 3.2 2.5 2.5 1.1
Живущи лица 374 515 198 613 147 204 139 324 55 667 8.6 5.5 4.7 5.0 2.3
Три и повече домакинства
Жилища 13 915 5 159 3 492 2 760 1 157 1.2 0.5 0.4 0.3 0.1
Живущи лица 103 009 42 545 30 571 25 778 11 092 2.3 1.2 1.0 1.0

0.5

Обратно