Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Ямбол през второто тримесечие на 2018 година (предварителни данни)

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Ямбол през второто тримесечие на 2018 г. е 15, а новопостроените жилища в тях са 22.
Средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от 113.8 кв. м през второто тримесечие на 2017 г. на 101.9 кв. м през същото тримесечие на 2018 година.

Брачност и бракоразводност в област Плевен през 2017 година

 Брачност и бракоразводност в област Плевен през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

Бракове

 

През 2017 г. в област Плевен са регистрирани 796 юридически брака – със 93 повече спрямо предходната година, а коефициентът на брачност1 е 3.1%. От всички регистрирани бракове 72.1% (574) са сред населението в градовете, докато в селата са сключени 222 брака.

 

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Добрич през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

През 2017 г. в област Добрич са приключили делата за 1 096 извършени престъпления. За 350 от тях съдебните производства са завършили с ефективни осъдителни присъди, за 508 – с условно осъждане, за 12 – с оправдаване, за 23 – с прекратяване, и за 203 – с освобождаване от наказание.

С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 858 извършени престъпления, което е с 24.7% повече в сравнение с 2016 година.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство през второто тримесечие на 2018 година в област Шумен

Пълен текст в PDF файл

През второто тримесечие на 2018 г. местните администрации в област Шумен са издали разрешителни за строеж на 32 жилищни сгради, със 100 жилища в тях и с 11 933 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 56 други сгради с 50 066 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават със 100.0%, броят на жилищата в тях – със 170.3%, а общата им застроена площ – със 108.9%. При броя на издадените разрешителни за строеж на други сгради се наблюдава нарастване с 43.6%, а общата им застроена площ е повече със 134.1%.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Сливен през второто тримесечие на 2018 година (предварителни данни)

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Сливен през второто тримесечие на 2018 г. е 16 и спрямо съответното тримесечие на 2017 намалява с 5.9%.
Преобладаващата част от всички новопостроени жилища (35.3%) през второто тримесечие на 2018 г. са с шест и повече стаи.

Дейност на местата за настаняване в област Бургас през юни 2018 година

PDF файл

През юни 2018 г. в област Бургас са функционирали 620 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки през юни 2018 г. са 85 876.4 хил., или с 1.8% повече в сравнение с юни 2017 година.

Цени на земеделската земя и арендата в селското стопанство в област Плевен през 2017 година

ЦЕНИ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ И АРЕНДАТА В СЕЛСКОТО

 СТОПАНСТВО  В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ  2017 ГОДИНА

 Пълен текст в PDF файл

Цени на сделките със земеделска земя в област Плевен през 2017 година

 

През 2017 г. средната цена на един декар земеделска земя в област Плевен достига 949 лева/дка. В сравнение с 2016 г. средната цена на един декар земеделска земя в областта се е увеличила с  19.1%.

През 2017 г. средната цена на един декар  земеделска земя в страната е 872 лв./дка, или с 77 лв. по-ниска от тази в област Плевен. По този показател областта се нарежда на второ място в Северозападния район.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Бургас през второто тримесечие на 2018 година (предварителни данни)

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Бургас през второто тримесечие на 2018 г. е 69, а новопостроените жилища в тях са 381.
Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през второто тримесечие на 2018 г. е 31 420 кв. м, като спрямо съответното тримесечие на 2017 г. намалява с 50.0%.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през юни 2018 година

PDF_файл

През юни 2018 г. в областта са функционирали 198 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 4.9 хил., а на леглата – 9.6 хиляди. В сравнение с юни 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 11.2%, а леглата в тях – с 5.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 105.7 хил., или с 8.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 65.3 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 40.4 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 52.0% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 30.4%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 43.0% от нощувките на чужденци и 39.7% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 5.0 и 29.9%.