Образование в област Смолян през 2017/2018 учебна година

PDF_файл

Предучилищно образование

 

През 2017 г. броят на самостоятелните детски градини в област Смолян е 49, като 19 от тях са в градовете на областта, а 30 – в селата. Броят на децата настанени в тях е 2 872, което е с 241 деца или със 7.7% по-малко от броя им през предходната учебна година, като от общия брой деца 1 380 са момичета и 1 492 – момчета. Детските групи са 152, от които 148 са целодневни и 4 – полудневни. Полудневните групи са в детски градини в селата, като в тях са настанени 24 деца.

Средният брой деца в една детска градина е 59, като в градовете той е значително по-голям – 101, а в селата – 32. За страната този показател е 120 – 156 в градовете и 62 в селата. Средният брой деца формиращи една група е 19, съответно – 21 в градовете и 15 в селата.

Броят на местата в детските градини в област Смолян е 3 962, като на 100 деца се падат 138 места. За страната на 100 деца се падат 106 места.

Педагогическият персонал зает в детските градини е 323 души, от които 304 са детски учители. Общият брой на педагогическия персонал през учебната 2017/2018 година намалява с 16 души (4.7%) в сравнение с предходната учебна година.

Наети лица и средна брутна работна заплата през първото тримесечие на 2018 г. в област Пазарджик

PDF_файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Пазарджик към края на март 2018 г. се увеличават с 5.7% спрямо края на декември 2017 г., като достигат 60.9 хиляди.

Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2017 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 4.3% (13.1 хиляди), а в частния сектор с 6.1% (47.8 хиляди) през първото  тримесечие на 2018 година.

В края на март 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Пазарджик са с 3.1% или с 1.8 хил. повече в сравнение със същия период на предходната година, като увеличението на наетите в частния сектор е с 4.0%., а в обществения сектор наетите по трудово и служебно правоотношение намаляват с 0.1%.

Средната брутна месечна работна заплата за януари 2018 г. за област Пазарджик е 810 лв., за февруари – 831 лв., и за март – 838 лева.

През първото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата за областта намалява спрямо четвъртото тримесечие на 2017 г. с 4.2% и достига 826 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 907 лв., а за частния – 804 лева.

През първото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата за област Пазарджик нараства с 6.3% в сравнение с първото тримесечие на 2017 година.

Наети лица и средна работна заплата през първото тримесечие на 2018 г. в област Шумен

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Шумен към края на март 2018 г. нарастват с 2 444, или с 5.8% спрямо края на декември 2017 г., като достигат 44 311. Увеличение на наетите лица е регистрирано в осемнадесет от общо 19 икономически дейности, като в процентно изражение увеличението е най-значимо в „Професионални дейности и научни изследвания“ – с 21.3%, „Финансови и застрахователни дейности“ – с 13.8%, „Култура, спорт и развлечения“ – с 12.9% и „Добивна промишленост“ – с 10.0%. Намаление се наблюдава само в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 8.9%.

Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през март 2018 година

PDF файл

През месец март 2018 г. в област Ямбол са функционирали 21 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 387, а на леглата – 712.
Приходите от нощувки през март 2018 г. в областта достигат 131 930 лева, или с 27.1% по-малко в сравнение с март 2017 година.

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през март 2018 година

PDF файл

По данни на Националния статистически институт през март 2018 г. на територията на област Сливен са функционирали 50 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки в област Сливен през март 2018 г. са 226 091 лв. и са намалели с 15.2% спрямо март 2017 година.

Детски ясли в област Стара Загора през 2017 година

PDF файл

Към 31.12.2017 г. в област Стара Загора функционират 44 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 1 659 места в тях.
В края на 2017 г. обхватът на децата, отглеждани в детски ясли, общо за областта е 16.5% и в сравнение с предходната година намалява с 0.6 процентни пункта.

Детски ясли в област Враца през 2017 година

ДЕТСКИ ЯСЛИ В ОБЛАСТ ВРАЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

 Пълен текст в PDF файл

 

Към 31.12.2017 г. в област Враца функционират 32 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 851 места в тях (табл. 1). В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в областта намалява с 53, или с 5.9%.

В градовете на областта детските ясли са 25 с 730 места, а в селата – 7 със 121 места.

Очаквана средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Перник през периода 2015 – 2017 година

PDF файл
 

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на област Перник, изчислена за периода 2015 – 2017 г., е 73.6 години, като спрямо предходния период 2014 – 2016 г. тя остава непроменена. Средната продължителност на живота в областта е с 1.2 години по-ниска от средната за страната – 74.8 години.
Различната смъртност при мъжете и жените определя и различната средна продължителност на живота при тези категории население. Средната продължителност на живота при мъжете е 69.9 години, докато при жените е със 7.7 години по-висока – 77.6 години. Както при жените, така и при мъжете равнището на показателя за област Перник е по-ниско от регистрираното средно за страната, съответно с – 0.8 и 1.4 години.
В периода между 2008 и 2017 г. очакваната средна продължителност на предстоящия живот в област Перник е нараснала с 1.1 години. При жените тя се увеличила с 0.7 години, а при мъжете – с 1.4 години. Най-голяма е била разликата в очакваната средна продължителност на предстоящия живот по пол в периода 2006 – 2008 г. – 8.4 години, а най-малка в периода 2011 – 2013 г. – 6.7 години в полза на жените (табл.1).

Среща на екип от ТСБ-Югоизток със студенти от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“

PDF файл

На 18 май 2018 г. в Териториално статистическо бюро – Югоизток (ТСБ – Югоизток) се проведе среща на експерти от отдел „Статистически изследвания – Бургас“ (ОСИ – Бургас) със студенти от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“.
В заключение и двете страни се обединиха около мнението, че би било добре подобни срещи да се провеждат периодично и да се превърнат в традиция като част от бъдещото сътрудничество между ТСБ – Югоизток, отдел „Статистически изследвания – Бургас“ и катедра „Икономика и управление“ при Факултета по обществени науки на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Ямбол през първото тримесечие на 2018 година (предварителни данни)

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Ямбол през първото тримесечие на 2018 г. е 12, а новопостроените жилища в тях са 34.
Средната полезна площ на едно новопостроено жилище се увеличава от 63.9 кв. м през първото тримесечие на 2017 г. на 84.9 кв. м през същото тримесечие на 2018 година.