Наети лица и средна брутна работна заплата в област Смолян през четвъртото тримесечие на 2017 година

PDF_файл

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян към края на декември 2017 г. се увеличават с 1.7% спрямо края на септември 2017 г. и достигат 31.8 хил., като увеличението на наетите в частния сектор e с 3.0%, а в обществения сектор се наблюдава намаление на наетите лица с 2.6%.

Спрямо края на третото тримесечие на 2017 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Култура, спорт и развлечение” – с 92.1% и „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 53.5%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива”.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 37.5 и 11.2%.

В края на декември 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян са с 3.0% по-малко в сравнение със същия период на предходната година.

Средната брутна месечна работна заплата в област Смолян за октомври 2017 г. е 787 лв., за ноември – 789 лв. и за декември – 818 лева.

Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през декември 2017 година

PDF файл

През декември 2017 г. в област Стара Загора са функционирали 49 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 811, а на леглата – 3 388.
Приходите от нощувки през декември 2017 г. достигат 986 240 лв., или с 3.5% по-малко в сравнение с декември 2016 година.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Ямбол през четвъртото тримесечие на 2017 година

PDF файл

През четвъртото тримесечие на 2017 г. общинските администрации на територията на област Ямбол са издали разрешителни за строеж на 15 жилищни сгради с 26 жилища в тях и 4 630 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 17 други сгради със 7 416 кв. м РЗП.
В сравнение с четвъртото тримесечие на 2016 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 28.6%, жилищата в тях – с 26.7%, а разгънатата им застроена площ – с 42.6%.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Бургас през четвъртото тримесечие на 2017 година

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Бургас към края на декември 2017 г. намаляват със 7.4% спрямо края на септември 2017 г., като достигат до 115.6 хиляди.
В сравнение с останалите области на страната, по показателя средна месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2017 г., област Бургас се нарежда на 8-мо място.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Търговище през 2016 година

Пълен текст в PDF файл

  1. Брой предприятия

По окончателни данни на Националния статистически институт за 2016 г. нефинансовите предприятия, осъществяващи дейност в област Търговище са 3 987. Броят им нараства с 2.6% в сравнение с предходната година. Най-голямо е увеличението в сектор „Транспорт, складиране и пощи” – с 15.4%, сектор „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 15.0% и сектор „Селско, горско и рибно стопанство” – с 8.1%.

От активните предприятия в област Търговище най-голям относителен дял имат предприятията от сектор “Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 39.9%. Следва сектор „Селско, горско и рибно стопанство“ – 10.0% и сектор „Транспорт, складиране и пощи “ – 9.8%.

Годишна статистика на заетостта и разходите за труд в област Търговище през 2016 година

Пълен текст в PDF файл

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2016 г. на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Търговище показват, че средногодишният брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 28 808, което представлява 1.3% от общия брой на наетите в страната. В сравнение с 2015 г. броят на наетите се увеличава с 179 души или с 0.6%.  Намаление се наблюдава в единадесет от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“(19.1%), „Операции с недвижими имоти“ (18.5%) и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“(13.2%). Увеличение на наетите лица е регистрирано в осем икономически дейности – най-значително в „Хотелиерство и ресторантьорство“ (10%) и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ (9.1%).

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Стара Загора през четвъртото тримесечие на 2017 година (предварителни данни)

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Стара Загора през четвъртото тримесечие на 2017 г. е 32, с 64 новопостроени жилища в тях.
Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от 146.1 кв.м през четвъртото тримесечие на 2016 г. на 124.8 кв.м през същото тримесечие на 2017 година.

Дейност на местата за настаняване в област Бургас през декември 2017 година

PDF файл

През декември 2017 г. в област Бургас са функционирали 71 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки през декември 2017 г. са 1 323.6 хил., или с 3.7% повече в сравнение с декември 2016 година.

Статистика на околната среда в област Враца през 2016 година

СТАТИСТИКА НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ОБЛАСТ ВРАЦА – ГОДИШНИ ДАННИ ЗА 2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

1.Води 

През 2016 г. в област Враца потреблението на вода от домакинствата, свързани с общественото водоснабдяване остава относително устойчиво. Използваната питейна вода средно на човек от населението се увеличава от 94 л/ден/човек през 2014 г. на 95 л/ден/човек през 2016 година (фиг.1). Област Враца се нарежда на 10 място в страната по този показател. Най-голямо потребление на питейна вода има в област София (столица) – 127 л/ден/човек. Най-ниска е консумацията на вода в област Търговище (69 л/ден/човек). За Северозападният район областта се нарежда на второ място след област Плевен (100 л/ден/човек).

 

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА В ОБЛАСТ РАЗГРАД (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Разград към края на месец декемрври 2017 г. са 26.5 хиляди. Спрямо края на септември 2017 г. наетите лица намаляват с 1.6%, а в сравнение със същия период на предходната година се увеличават с 3.6%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към 31.12.2017 г. в обществения сектор са 7.7 хиляди, а в частния – 18.7 хиляди. Спрямо края на септември 2017 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 1.1%, а в частния сектор –  с 1.8%. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения сектор намаляват с 3.4%, а в частния се увеличават с 6.8%. Прочетете още „НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА В ОБЛАСТ РАЗГРАД (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)“