Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Хасково през 2017 година

PDF_файл

  • През 2017 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 100.0 хил., или 67.5% от населението на същата възраст. В сравнение с 2016 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) намалява с 1.7 процентни пункта.
  • Общият брой на заетите лица достига 96.7 хил., или 48.6% от населението на 15 и повече навършени години.
  • Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 95.2 хиляди.
  • Коефициентът на заетост за населението на 15 – 64 навършени години е 64.3% (68.9% за мъжете и 59.3% за жените) и e с 0.1 процентни пункта по-висок в сравнение с 2016 година.
  • Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 – 64 навършени години достига

57.4%, или с 3.3 процентни пункта по – висок в сравнение с 2016 година.

Наети лица и средна брутна заплата в област Хасково през четвъртото тримесечие на 2017 година

PDF_файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Хасково наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2017 г. намаляват с 4.2% спрямо края на септември 2017 г., като достигат 49.3 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“- 25.0%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 19.5%  и „Образование“ – 9.4%.

В края на декември 2017 г. в сравнение с края на декември 2016 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 0.9%.

Средната брутна месечна работна заплата в област Хасково за октомври 2017 г. е 807 лв., за ноември – 748 лв. и за декември – 799 лева.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Хасково през 2016 година

PDF_файл

По окончателни данни на Националния статистически институт за 2016 г. нефинансовите предприятия, осъществяващи дейност в област Хасково са 11 679, или с 3.2% повече спрямо предходната година.

С най-висок относителен дял на предприятията в областта е сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 43.0% от общия брой на отчетените предприятия, следван от „Преработваща промишленост” – 11.7% и „Хотелиерство и ресторантьорство” – 7.1% .

Крайният финансов резултат на предприятията в областта за 2016 г. е печалба в размер на 234 млн. лв., което е 2.0% повече спрямо 2015 година.

Предприятията приключили финансовата година с печалба, са 8 613, със загуба са 1 650  и с нулев финансов резултат са 1 416 от предприятията в областта.

Основни резултати от изследването за използване на информационно-комуникационни технологии от домакинствата и лицата в област Хасково през 2017 година

PDF_файл

Резултатите от проведеното изследване за използване на информационно-комуникационни технологии от домакинствата и лицата в област Хасково показват, че през 2017 г. 66.1% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязано намаление от 0.8 процентни пункта спрямо предходната година. Средната стойност за страната по този показател е 67.3%. По дял на домакинствата с достъп до интернет областта е на 13-то място в страната.

През 2017 г. 58.3% от населението в област Хасково на възраст 16 – 74 навършени години се възползва от удобствата на глобалната мрежа всеки ден или поне веднъж седмично. В регулярното използване на интернет от лицата в сравнение с предходната година е регистрирано намаление от 0.6 проценти пункта.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Хасково през третото тримесечие на 2017 година

PDF_файл

През третото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Хасково е 97.7 хил., от които 53.7 хил. са мъже, а 43.9 хил. са жени. В сравнение с второто тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 0.2%, а спрямо третото тримесечие на 2016 г. намалява с 10.4% . Коефициентът на заетост (за населението на 15 и повече навършени години) в областта през третото тримесечие на 2017 г. е 49.1% (при 53.2% за страната), съответно 55.6% за мъжете и 42.9% за жените. По коефициент на заетост област Хасково е на 16 място в страната.

Наети лица и средна брутна заплата в област Хасково през третото тримесечие на 2017 година

PDF_файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Хасково наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2017 г. намаляват с 0.1% спрямо края на юни 2017 г., като достигат 51.4 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“- 23.9% и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 18.9%.

В края на септември 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 0.7% повече в сравнение със същия период на предходната година.

Средната брутна месечна работна заплата в област Хасково за юли 2017 г. е 720 лв., за август – 721 лв. и за септември – 745 лева.

Дейност на местата за настаняване в област Хасково през август 2017 година

PDF_файл

През август 2017 г. в областта са функционирали 32 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 0.7 хил., а на леглата – 1.4 хиляди. В сравнение с август 2016 г. общият брой на стаите намаляват с 4.2% и на леглата в тях – с 4.6%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 12 хил., или с 3.7% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Регистрирано е увеличение на реализираните нощувки от чужди граждани със 73.3%, докато тези от български граждани намаляват с 10.4%.

Най – много чужденци, посетили област Хасково, са граждани на Турция – 58.1% от всички пренощували чужденци в областта, следват Румъния – 6.1%, Гърция – 6.0%, Германия – 5.2%, Полша – 2.4% и Франция – 2.0%.

Индикатори за бедност и социално включване в област Хасково през 2016 година

PDF_файл

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.

Оценка на бедността

През 2016 г. линията на бедност за област Хасково e 259.83 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 22.5% от населението на областта.

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност намалява с  2.5%, а относителният дял на бедното население намаля с 3.6 процентни пункта.

Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2016 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 22.5 до 23.7%, или с 1.2 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 53.8%, или с 31.3 процентни пункта.

Наети лица и средна брутна заплата в област Хасково през второто тримесечие на 2017 година

PDF_файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Хасково, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2017 г. нарастват с 1 826, или с 3.7% спрямо края на март 2017 г., като достигат 51.5 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“- 24.5% и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 18.4%.

В края на юни 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 2.8% по-малко в сравнение със същия период на предходната година.

Средната брутна месечна работна заплата в област Хасково за април 2017 г. е 743 лв., за май – 743 лв. и за юни – 718 лева.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Хасково към 31.12.2016 година

PDF_файл

Към 31.12.2016 г. в област Хасково функционират 11 заведения за болнична помощ с 1 103 легла в тях (Таблица 1).

Заведенията за извънболнична помощ са 62 с 45 легла, а другите лечебни и здравни заведения – 5 с 50 легла.

Заведенията за болнична помощ включват: болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2016 г. многопрофилните болници в областта са 5 със 799 легла. Те представляват 50% от болниците и в тях е съсредоточен 78.1% от легловия фонд на всички болници в областта. В сравнение с 2015 г. легловият фонд на болниците  се увеличава с 57 легла.

В област Хасково през 2016 г. има 5 специализирани болница с 224 легла.

В края на 2016 г. заведенията за извънболнична помощ са 62 с 45 легла за краткосрочно лечение. В сравнение с 2015 г. броят на тези заведенията се увеличава с две.