Население и демографски процеси в област Хасково през 2018 година

Динамиката в развитието на демографските процеси и измененията в структурите на населението през последните десетилетия оказват силно влияние върху основните системи на обществото: икономическата, образователната, здравно-осигурителната и системата за социална защита.

Брой и структури на населението

Към 31 декември 2018 г. населението на област Хасково е 228 141 души, и в сравнение с 2017 г. намалява с 3 135 души, или с 1.4%. Мъжете в областта са 111 337 (48.8%), а жените – 116 764 (51.2%), или на 1 000 мъже в областта се падат 1 048 жени.

Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2018 г. в област Хасково е 132 908 души, което е 58.3% от населението на областта, като мъжете са 70 999, а жените – 61 909. Броят на трудоспособното население в областта през 2018 г. намалява с 2 643 души, или с 1.9% спрямо предходната година. Населението в над трудоспособна възраст е 59 929 души, което представлява 26.3% от общото население в областта.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Хасково през 2018 година

  • През 2018 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 99.1 хил., или 68.1% от населението на същата възраст. В сравнение с 2017 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) нараства с 0.6 процентни пункта.
  • Общият брой на заетите лица достига 97.5 хил., или 49.6% от населението на 15 и повече навършени години.
  • Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години в са 96.0 хиляди.
  • Коефициентът на заетост за населението на 15 – 64 навършени години е 66.0% (66.2% за мъжете и 65.8% за жените), с 1.7 процентни пункта по-висок в сравнение с 2017 година.
  • Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 – 64 навършени години достига

61.4%, с 4.0 процентни пункта по-висок в сравнение с 2017 година.

  • Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 46.5 хиляди. Коефициентът на икономическа неактивност е 31.9%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Хасково през четвърто тримесечие на 2018 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Хасково, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2018 г. се запазват като брой спрямо края на септември 2018 г., и остават 51.5 хиляди.

В края на декември 2018 г. броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение се увеличават с 2.3 хил., или с 4.6% спрямо същия период на предходната година.Средната брутна месечна работна заплата в област Хасково за октомври 2018 г. е 831 лв., за ноември – 797 лв. и за декември – 881 лева.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 28.6%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 18.4% и „Образование“ с 8.5%.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Хасково през 2017 година

По окончателни данни на Националния статистически институт за 2017 г. нефинансовите предприятия, осъществяващи дейност в област Хасково са 11 748, или с 0.6% повече спрямо предходната година.

С най-висок относителен дял на предприятията за 2017 г. в област Хасково е сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 42.8% от общия брой на отчетените предприятия, следван от сектори „Преработваща промишленост” – 11.6% и „Хотелиерство и ресторантьорство” – 7.1% .

Крайният финансов резултат на предприятията в областта за 2017 г. е печалба в размер на 250 млн. лв., което е със7.2% повече от 2016 година. Предприятията, приключили финансовата година с печалба, са 8 833 ,, със загуба са 1 673 и с нулев финансов резултат са 1 242.

Основни резултати от изследване за използването на информационно-комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Хасково през 2018 година

PDF_файл

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационно-комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Хасково показват, че през 2018 г. 72.3% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязано нарастване от 6.2 процентни пункта спрямо предходната година. Средната стойност за страната по този показател е 72.1%. По дял на домакинствата с достъп до интернет областта е на 8-мо място в страната.

През 2018 г. 54.5% от населението в област Хасково на възраст 16 – 74 навършени години се възползват от удобствата на глобалната мрежа всеки ден или поне веднъж седмично. В регулярното използване на интернет от лицата в сравнение с предходната година е регистрирано намаление от 3.8 проценти пункта.

Наети лица и средна брутна заплата в област Хасково през третото тримесечие на 2018 година

PDF_файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Хасково, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2018 г. се запазват като брой спрямо края на юни 2018 г., и остават 51.5 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 27.9%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 18.5% и „Образование“ с 8.5%.

В края на септември 2018 г. броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение нараства с 0.1% спрямо същия период на предходната година.

Средната брутна месечна работна заплата в област Хасково за юли 2018 г. е 790 лв., за август – 790 лв. и за септември – 819 лева.

Дейност на местата за настаняване в област Хасково през август 2018 година

PDF_файл

През август 2018 г. в областта са функционирали 32 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 0.8 хил., а на леглата – 1.5 хиляди. В сравнение с август 2017 г. общият брой на стаите се увеличава с 10.6% и на леглата в тях – с 6.8%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 13.8 хил., или с 11.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Регистрирано е увеличение на реализираните нощувки от чужди граждани с 26.8%, а на български граждани с 5.9%.

Най – много чужденци, посетили област Хасково, са граждани на Турция – 61.6% от всички пренощували чужденци в областта, следват Румъния – 8.6%, Гърция – 7.0% и Германия – 3.7%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Хасково през второто тримесечие на 2018 година

PDF_файл

През второто тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Хасково е 96.8 хил., от които 48.8 хил. са мъже, а 48.0 хил. са жени. В сравнение с първото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 2.0%, а спрямо второто тримесечие на 2017 г. намалява с 0.7%. Коефициентът на заетост (за населението на 15 и повече навършени години) в областта през второто тримесечие на 2018 г. е 49.2% (при 52.5% за страната), съответно 51.1% за мъжете и 47.4% за жените. По коефициент на заетост област Хасково е на четиринадесето място сред областите в страната.

Наети лица и средна брутна заплата в област Хасково през второто тримесечие на 2018 година

PDF_файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Хасково, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2018 г. нарастват с 0.1 хил., или с 0.3% спрямо края на март 2018 г., като достигат 51.5 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 27.5%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 18.3% и „Образование“ с 8.5%.

В края на юни 2018 г. броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение се запазва същият спрямо същия период на предходната година.

Средната брутна месечна работна заплата в област Хасково за април 2018 г. е 802 лв., за май – 797 лв. и за юни – 781 лева.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Хасково към 31.12.2017 година

PDF_файл

Към 31.12.2017 г. в област Хасково функционират 11 заведения за болнична помощ с 1 103 легла в тях (табл. 1). Заведенията за извънболнична помощ са 63 с 45 легла, а другите лечебни и здравни заведения – 5 с 50 легла.

Заведенията за болнична помощ включват: болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2017 г. многопрофилните болници в областта са 5 със 799 легла. Те представляват 50% от болниците и в тях е съсредоточен 78.1% от легловия фонд на всички болници в областта.

В област Хасково през 2017 г. има 5 специализирани болница с 224 легла.

В края на 2017 г. заведенията за извънболнична помощ са 63 с 45 легла за краткосрочно лечение.