Жилищен фонд в област Бургас към 31.12.2018 година

Към 31.12.2018 г. жилищният фонд в област Бургас се състои от 103.8 хил. жилищни сгради, като спрямо 2017 г. броят им се увеличава с 201. В градовете се намират 48.0 хил. жилищни сгради, а в селата – 55.8 хиляди. Жилищните сгради в областта представляват 5.0% от общия жилищен фонд в страната.

Индикатори за бедност и социално включване в област Стара Загора през 2018 година

През 2018 г. линията на бедност общо за област Стара Загора е 403.25 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 23.8% от населението на областта.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Ямбол към 31.12.2018 година

Към 31.12.2018 г. в област Ямбол функционират 4 болници с 410 легла. От тях многопрофилните болници са 3 с 372 легла, като в сравнение с 2017 г. легловият фонд на многопрофилните болници намалява с 6.3%. В края на 2018 г. осигуреността на населението в областта с болнични легла е 344.8 на 100 000 души от населението, като спрямо 2017 г. тя намалява с 16.3 пункта.

Очаквана средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Бургас за периода 2016 – 2018 година

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на област Бургас, изчислена за периода 2016 – 2018 г. е 75.2 години, като спрямо предходния период (2015 – 2017 г.) тя се увеличава с 0.2 години. Средната продължителност на живота в областта е с 0.4 години по-висока от средната за страната – 74.8 години.

Издателска дейност в област Сливен през 2018 година

През 2018 г. в област Сливен са издадени 19 книги с тираж 3 хил. и 3 брошури с тираж хиляда броя.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Сливен към 31.12.2018 година

Към 31.12.2018 г. в област Сливен функционират 8 заведения за болнична помощ с 1 064 легла, от които 7 болници с 1 054 легла.

Цени на земеделската земя и арендата в селското стопанство в област Стара Загора през 2018 година

През 2018 г. средната цена на един декар земеделска земя в област Стара Загора достига 795 лв., което е с 1.5% повече в сравнение с 2017 година. Спрямо средната стойност за страната (941 лв./дка) през 2018 г., средната цена на един декар земеделска земя в област Стара Загора е по-ниска с 15.5%.

Основни данни за културата в област Стара Загора през 2018 година

Към 31.12.2018 г. в област Стара Загора функционират 10 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.

Цени на земеделската земя и арендата в селското стопанство в област Ямбол през 2018 година

През 2018 г. средната цена на един декар земеделска земя в област Ямбол достига 788 лв., което е с 18.4% по-малко в сравнение с 2017 година. Спрямо предходната година през 2018 г. намаление е отчетено в цената на нивите – с 16.2%. Цената на постоянно затревените площи се увеличава с 26.6%.

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през април 2019 година

По данни на Националния статистически институт през април 2019 г. на територията на област Сливен са функционирали 56 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.