Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Ямбол през първото тримесечие на 2019 година

През първото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Ямбол е 50.4 хил., от които 27.8 хил. са мъже, а 22.5 хил. са жени.

Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през март 2019 година

През месец март 2019 г. в област Ямбол са функционирали 20 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 371, а на леглата – 673

Образование в област Ямбол през учебната 2018/2019 година

Към 1.12.2018 г. в област Ямбол функционират 19 самостоятелните детски градини с директор, като в сравнение с предходната учебна година броят им не се променя. В тях са записани 3 578 деца, от които 1 827, или 51.1% са момчета. В сравнение с предходната година броят на децата намалява с 2.2%.

Индикатори за бедност и социално включване в област Ямбол през 2018 година

През 2018 г. в област Ямбол линията на бедност е 347.17 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 24.3% от населението на областта.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Ямбол през първото тримесечие на 2019 година

През първото тримесечие на 2019 г. общинските администрации на територията на област Ямбол са издали разрешителни за строеж на 8 жилищни сгради с по едно жилище в тях и 1 526 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 24 други сгради с 6 493 кв. м РЗП.

Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област Ямбол през 2018 година

През 2018 г. на отчет в детските педагогически стаи в област Ямбол са водени 171 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2017 г. броят им намалява с 24, или с 12.3%.

Брой, структура и основни характеристики на населението в област Ямбол през 2018 година

Населението на област Ямбол към 31 декември 2018 г. е 118 897 души, което представлява 1.7% от населението на страната. По брой на населението областта се нарежда на 22-ро място след област Кюстендил (119 041 души) и пред област Разград (112 229 души). В сравнение с 2017 г. населението на област Ямбол намалява с 1 573 души, или с 1.3%.

Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през февруари 2019 година

През месец февруари 2019 г. в област Ямбол са функционирали 20 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване

Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Ямбол през 2019 година

В периода април – юни 2019 г. анкетьори от Териториално статистическо бюро – Югоизток, отдел „Статистически изследвания – Ямбол“, ще посетят населени места на територията на областта и ще анкетират определени домакинства, които са избрани на случаен принцип. Всеки от анкетьорите ще се легитимира със служебна карта, издадена от Териториално статистическо бюро – Югоизток.

Наблюдение на домакинските бюджети през 2019 година

През април 2019 г. Националният статистически институт (НСИ), чрез териториалните статистически бюра (ТСБ) в страната, започва провеждането на Наблюдението на домакинските бюджети в новоизбрани домакинства.