Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през август 2018 година

PDF файл

През август 2018 г. в област Ямбол са функционирали 21 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки през август 2018 г. в областта достигат 138 724, или с 3.1% повече в сравнение с август 2017 година.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Ямбол през 2017 година

PDF файл

През 2017 г. на територията на област Ямбол са регистрирани 67 пътнотранспортни произшествия (ПТП), при които броят на ранените е 69, а на загиналите – 12 души.
По общини най-голям брой произшествия е регистриран в община Ямбол – 41, съответно с 43 ранени и 4 загинали, следвана от община Тунджа, където са регистрирани 11 ПТП, с 11 ранени и 5 загинали лица. Най-малко произшествия са настъпили в община Болярово – 2 на брой, с 2 ранени лица.

Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през юли 2018 година

PDF файл

През юли 2018 г. в област Ямбол са функционирали 19 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки през юли 2018 г. в областта достигат 103 593 лв., или с 54.1% по-малко в сравнение с юли 2017 година.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Ямбол през второто тримесечие на 2018 година

PDF файл

През второто тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Ямбол е 46.0 хил., от които 26.1 хил. са мъже, а 19.9 хил. са жени.
Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 61.2%, съответно 66.9% за мъжете и 55.1% за жените.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Ямбол през второто тримесечие на 2018 година

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол към края на юни 2018 г. са 31.4 хиляди.
През второто тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата нараства с 18.6% спрямо същия период на 2017 г. и достига 905 лв.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Ямбол през второто тримесечие на 2018 година (предварителни данни)

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Ямбол през второто тримесечие на 2018 г. е 15, а новопостроените жилища в тях са 22.
Средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от 113.8 кв. м през второто тримесечие на 2017 г. на 101.9 кв. м през същото тримесечие на 2018 година.

Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през юни 2018 година

PDF файл

През юни 2018 г. в област Ямбол са функционирали 21 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки през юни 2018 г. в областта достигат 135 882 лв., или с 33.1% по-малко в сравнение с юни 2017 година.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Ямбол през второто тримесечие на 2018 година

PDF файл

През второто тримесечие на 2018 г. местните администрации на територията на област Ямбол са издали разрешителни за строеж на 15 жилищни сгради с 16 жилища в тях и 3 309 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 36 други сгради с 23 860 кв. м РЗП.
В сравнение с второто тримесечие на 2017 г. започнатите нови жилищни сгради са по-малко с 22.2%, броят на жилищата в тях – с 85.7%, а общата им застроена площ – със 71.8%.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Ямбол през 2017 година

PDF файл

През 2017 г. в област Ямбол са приключили делата за 807 извършени престъпления.
Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди през 2017 г. е 667, като в сравнение с 2016 г. намалява с 1.3%.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Ямбол през 2017 година

PDF файл

Към 31.12.2017 г. в област Ямбол функционират 4 болници, с 435 легла. От тях многопрофилните болници са 3, с 397 легла, като в сравнение с 2016 г. легловият фонд на многопрофилните болници не се променя.
Осигуреността с лекари в края на 2017 г. е 29.8 на 10 000 души от населението, с лекари по дентална медицина – 9.3, а с медицински специалисти по здравни грижи – 55.4.