Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Ямбол през четвъртото тримесечие на 2018 година

През четвъртото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години в област Ямбол е 49.0 хил., като 27.7 хил. са мъже и 21.4 хил. са жени.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Ямбол през четвъртото тримесечие на 2018 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол в края на декември 2018 г. са 29.8 хиляди. Спрямо края на септември 2018 г. наетите лица намаляват с 3.4%, а в сравнение със същия период на предходната година – с 6.6%.

Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през декември 2018 година

През декември 2018 г. в област Ямбол са функционирали 21 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Ямбол през четвъртото тримесечие на 2018 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Ямбол през четвъртото тримесечие на 2018 г. е 8, с по едно жилище в тях, като спрямо съответното тримесечие на предходната година броят и на сградите и на жилищата в тях се увеличава с по 33.3%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Ямбол през четвъртото тримесечие на 2018 година

През четвъртото тримесечие на 2018 г. общинските администрации на територията на област Ямбол са издали разрешителни за строеж на 9 жилищни сгради със 17 жилища в тях и 2 248 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 28 други сгради с 14 716 кв. м РЗП.

Брутен вътрешен продукт и брутна добавена стойност по икономически сектори в област Ямбол през 2017 година

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Ямбол през 2017 г. възлиза на 1 078 млн. лв. по текущи цени и е с 3.7% повече в сравнение с 2016 година.

Преки чуждестранни инвестиции и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Ямбол през 2017 година

По окончателни данни преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор на област Ямбол към 31.12.2017 г. възлизат на 50.7 млн. евро, което е с 10.3% по-малко в сравнение с 2016 година.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Ямбол през 2017 година

По окончателни данни за 2017 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Ямбол, са 5 500. Броят им намалява с 1.5% в сравнение с 2016 г., като най-голямо е намалението в сектор „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” – с 33.3% и „Образование” – с 10.3%.

Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през ноември 2018 година

През ноември 2018 г. в област Ямбол са функционирали 21 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 391, а на леглата – 716. 

Битови отпадъци и дълготрайни материални активи с екологично предназначение в област Ямбол през 2017 година

На територията на област Ямбол през 2017 г. функционират три депа за битови отпадъци с организирано сметосъбиране.