Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Ямбол през четвъртото тримесечие на 2017 година

PDF файл

През четвъртото тримесечие на 2017 г. общинските администрации на територията на област Ямбол са издали разрешителни за строеж на 15 жилищни сгради с 26 жилища в тях и 4 630 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 17 други сгради със 7 416 кв. м РЗП.
В сравнение с четвъртото тримесечие на 2016 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 28.6%, жилищата в тях – с 26.7%, а разгънатата им застроена площ – с 42.6%.

Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през декември 2017 година

PDF файл

През декември 2017 г. в област Ямбол са функционирали 21 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки през декември 2017 г. в областта достигат 136.5 хил. лв., или с 10.2% по-малко в сравнение с декември 2016 година.

Продажби на едро и дребно и търговски обекти за продажби на дребно в област Ямбол през 2016 година

PDF файл

По окончателни данни за 2016 г. нефинансовите предприятия, в област Ямбол са реализирали продажби на едро (вкл. ДДС и акцизи) на стойност 928 млн. лв., от които 9.6% са храни, напитки и тютюневи изделия и 90.4% – нехранителни стоки.
През 2016 г. в област Ямбол са работили 2 477 търговски обекти за продажби на дребно.

Приходи от дейността на строителните предприятия по видове строителство в област Ямбол през 2016 година

PDF файл

По окончателни данни през 2016 г. приходите от дейността на строителните предприятия в област Ямбол са 84.8 млн. лв., като спрямо 2015 г. намаляват с 56.3%.
В област Ямбол приходите от гражданско строителство са 51.7 млн. лв. и намаляват с 67.6% спрямо 2015 г., което е с 21.1 процентни пункта по-малко.

Преки чуждестранни инвестиции и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Ямбол през 2016 година

PDF файл

По окончателни данни преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор на област Ямбол към 31.12.2016 г. възлизат на 56.5 млн. евро, което е с 28.5% по-малко в сравнение с 2015 година.
Регистрирана е промяна и в структурата на извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Ямбол през 2016 г. по видове.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Ямбол през 2016 година

PDF файл

По окончателни данни за 2016 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Ямбол, са 5 583.
Заетите лица през 2016 г. във всички нефинансови предприятия в област Ямбол са 29 960. В микропредприятията заетите са 31.4%, в малките предприятия – 21.1 %, в средните предприятия – 21.2%, и в големите предприятия – 26.2% от всички заети.

Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през ноември 2017 година

PDF файл

През ноември 2017 г. в област Ямбол са функционирали 23 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки през ноември 2017 г. в областта достигат 190.3 хил. лв., или с 22.1% повече в сравнение с ноември 2016 година.

Битови отпадъци и дълготрайни материални активи с екологично предназначение в област Ямбол през 2016 година

PDF файл

На територията на област Ямбол през 2016 г. функционират две депа за битови отпадъци с организирано сметосъбиране. Заетата площ от депата в областта през 2016 г. е 39 дка.
В края на 2016 г. наличността на дълготрайни материални активи за околната среда в област Ямбол е в размер на 54.0 млн. лв. като спрямо 2015 г. намалява със 7.8%.

Основни резултати от изследването на информационното общество в домакинствата от област Ямбол през 2017 година

PDF файл

Данните от проведеното изследване на Националния статистически институт за използване на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата в област Ямбол за 2017 г. показват, че 62.0% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си, при средно 67.3% за страната.
Относителният дял на лицата, използващи услугите на електронното правителство през последните 12 месеца е 9.3% за областта, при 20.7% средно за страната.

Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през октомври 2017 година

PDF файл

През октомври 2017 г. в област Ямбол са функционирали 24 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 408, а на леглата – 755.
Приходите от нощувки през октомври 2017 г. в областта достигат 169.0 хил. лв., или – с 9.2% по-малко в сравнение с октомври 2016 година.