Жилищен фонд в област Ямбол през 2018 година

Към 31.12.2018 г. жилищният фонд в област Ямбол се състои от 43.0 хил. жилищни сгради, като спрямо 2017 г. броят им се увеличава с 18. В градовете се намират 14.2 хил. (33.1%) жилищни сгради, а в селата – 28.8 хил. (66.9%). Жилищните сгради в областта представляват 2.1% от общия жилищен фонд в страната.

Основни данни за културата в област Ямбол през 2018 година

Към 31.12.2018 г. в област Ямбол функционират 5 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.

Детски ясли в област Ямбол през 2018 година

Към 31.12.2018 г. в област Ямбол функционират 13 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 577 места в тях. В сравнение с предходната година броят на този тип детски заведения в областта и на местата в тях остава непроменен.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Ямбол през първото тримесечие на 2019 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Ямбол през първото тримесечие на 2019 г. е 8, а новопостроените жилища в тях са 35.

Брачност и бракоразводност в област Ямбол през 2018 година

През 2018 г. в област Ямбол са регистрирани 448 юридически брака – с 22 повече спрямо предходната година, а коефициентът на брачност е 3.7‰. От всички регистрирани бракове 81.0% (363) са сред населението в градовете. В селата са сключени 85 брака.

Раждаемост, смъртност и миграция на населението в област Ямбол през 2018 година

През 2018 г. в област Ямбол са регистрирани 1 189 родени деца, като от тях 1 174 (98.7%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените се увеличава с 38 деца, или с 3.3%.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Ямбол през първото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол в края на март 2019 г. са 28.5 хиляди.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Ямбол през първото тримесечие на 2019 година

През първото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Ямбол е 50.4 хил., от които 27.8 хил. са мъже, а 22.5 хил. са жени.

Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през март 2019 година

През месец март 2019 г. в област Ямбол са функционирали 20 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 371, а на леглата – 673

Образование в област Ямбол през учебната 2018/2019 година

Към 1.12.2018 г. в област Ямбол функционират 19 самостоятелните детски градини с директор, като в сравнение с предходната учебна година броят им не се променя. В тях са записани 3 578 деца, от които 1 827, или 51.1% са момчета. В сравнение с предходната година броят на децата намалява с 2.2%.