Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през март 2018 година

PDF файл

През месец март 2018 г. в област Ямбол са функционирали 21 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 387, а на леглата – 712.
Приходите от нощувки през март 2018 г. в областта достигат 131 930 лева, или с 27.1% по-малко в сравнение с март 2017 година.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Ямбол през първото тримесечие на 2018 година (предварителни данни)

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Ямбол през първото тримесечие на 2018 г. е 12, а новопостроените жилища в тях са 34.
Средната полезна площ на едно новопостроено жилище се увеличава от 63.9 кв. м през първото тримесечие на 2017 г. на 84.9 кв. м през същото тримесечие на 2018 година.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Ямбол през първото тримесечие на 2018 година

PDF файл

През първото тримесечие на 2018 г. общинските администрации на територията на област Ямбол са издали разрешителни за строеж на 10 жилищни сгради с 11 жилища в тях и 1 709 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 17 други сгради с 11 016 кв. м РЗП.
През първото тримесечие на 2018 г. на територията на област Ямбол е започнал строежът на 9 жилищни сгради с 11 жилища в тях и с 2 480 кв. м обща застроена площ и на 8 други сгради с 8 543 кв. м РЗП.

Брачност и бракоразводност на населението в област Ямбол през 2017 година

PDF файл

През 2017 г. в област Ямбол са регистрирани 426 юридическите брака, а коефициентът на брачност1 е 3.5‰.
Броят на разводите през 2017 г. е 163, или с 24 по-малко спрямо 2016 година. От всички прекратени бракове 76.7% се отнасят за населението в градовете.

Раждаемост, смъртност и миграция на населението в област Ямбол през 2017 година

PDF файл

През 2017 г. в област Ямбол са регистрирани 1 148 родени деца, като от тях 1 136 (99.0%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява с 31 деца, или с 2.7%.
Броят на умрелите лица през 2017 г. в област Ямбол е 2 164 души, а коефициентът на обща смъртност – 17.8‰.

Цени на земеделската земя и арендата в селското стопанство в област Ямбол през 2017 година

PDF файл

През 2017 г. средната цена на един декар земеделска земя в област Ямбол достига 966 лв., което е с 13.4% повече в сравнение с 2016 година.
През 2017 г. средната цена на рентата на един декар наета/арендувана земеделска земя в област Ямбол достига 37 лв., което е с 8.8% повече спрямо 2016 година

Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните в област Ямбол през 2017 година

PDF файл

През 2017 г. броят на водените на отчет в Детска педагогическа стая (ДПС) в област Ямбол малолетни и непълнолетни лица е 195, в т.ч. заведени на отчет за първи път през годината – 40.
През 2017 г. на територията на област Ямбол 28 деца са пострадали от престъпления, от които 13, или 46.4%, са момичета.

Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през февруари 2018 година

PDF файл

През месец февруари 2018 г. в област Ямбол са функционирали 21 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки през февруари 2018 г. в областта достигат 116.4 хил. лв., или с 28.4% по-малко в сравнение с февруари 2017 година.

Брой, структура и основни характеристики на населението в област Ямбол през 2017 година

PDF файл

Населението на област Ямбол към 31 декември 2017 г. е 120 470 души, което представлява 1.7% от населението на страната.
Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2017 г. e 68 135 души, или 56.5% от цялото население на областта, като мъжете са 36 549, а жените – 31 586.
Към 31.12.2017 г. в градовете на област Ямбол живеят 85 001 души, или 70.6%, а в селата – 35 469, или 29.4% от населението на областта.PDF файл

Анонс: През периода март-май 2018 г. НСИ ще проведе анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот 2018“

PDF файл

В периода март – май 2018 г. избраните домакинства ще бъдат посетени от специално обучени анкетьори за провеждане на персонални интервюта и попълване на два въпросника – Въпросник за домакинството и Индивидуален въпросник.
Населените места на територията на област Ямбол, в които ще се анкетират определени домакинства са следните:
Община Болярово – с. Попово;
Община Елхово – гр. Елхово и селата: Изгрев и Лесово;
Община Стралджа – гр. Стралджа и селата: Зимница и Лозенец;
Община Тунджа – селата: Безмер, Бояджик, Голям Манастир, Кукорево, Победа, Роза, Търнава и Ханово;
Община Ямбол – гр. Ямбол.