Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Ямбол през второто тримесечие на 2018 година (предварителни данни)

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Ямбол през второто тримесечие на 2018 г. е 15, а новопостроените жилища в тях са 22.
Средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от 113.8 кв. м през второто тримесечие на 2017 г. на 101.9 кв. м през същото тримесечие на 2018 година.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Ямбол през второто тримесечие на 2018 година

PDF файл

През второто тримесечие на 2018 г. местните администрации на територията на област Ямбол са издали разрешителни за строеж на 15 жилищни сгради с 16 жилища в тях и 3 309 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 36 други сгради с 23 860 кв. м РЗП.
В сравнение с второто тримесечие на 2017 г. започнатите нови жилищни сгради са по-малко с 22.2%, броят на жилищата в тях – с 85.7%, а общата им застроена площ – със 71.8%.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Ямбол през 2017 година

PDF файл

През 2017 г. в област Ямбол са приключили делата за 807 извършени престъпления.
Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди през 2017 г. е 667, като в сравнение с 2016 г. намалява с 1.3%.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Ямбол през 2017 година

PDF файл

Към 31.12.2017 г. в област Ямбол функционират 4 болници, с 435 легла. От тях многопрофилните болници са 3, с 397 легла, като в сравнение с 2016 г. легловият фонд на многопрофилните болници не се променя.
Осигуреността с лекари в края на 2017 г. е 29.8 на 10 000 души от населението, с лекари по дентална медицина – 9.3, а с медицински специалисти по здравни грижи – 55.4.

Издателска дейност в област Ямбол през 2017 година

PDF файл

През 2017 г. в област Ямбол са издадени 47 книги с тираж 8 800 бр. и 11 брошури с тираж 1 805 броя.
През 2017 г. са издадени 4 регионални вестника с годишен тираж 82 500 броя, като спрямо предходната година броят на издадените вестници не се променя, а тиражът намалява с 13.8%.

Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през май 2018 година

PDF файл

През май 2018 г. в област Ямбол са функционирали 20 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки през май 2018 г. в областта достигат 118 594 лв., или с 40.1% по-малко в сравнение с май 2017 година.

Жилищен фонд в област Ямбол към 31.12.2017 година

PDF файл

Към 31.12.2017 г. жилищният фонд в област Ямбол се състои от 43.0 хил. жилищни сгради, като спрямо 2016 г. броят им се увеличава с 4.
Осигуреността с жилища в област Ямбол на 1 000 души от населението през 2017 г. е 596, като в градовете тя е 511, а в селата – 798.

Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през април 2018 година

PDF файл

През април 2018 г. в област Ямбол са функционирали 20 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки през април 2018 г. в областта достигат 139 089 лв., или със 17.4% по-малко в сравнение с април 2017 година.

Основни данни за културата в област Ямбол през 2017 година

PDF файл

През 2017 г. движимите културни ценности, включени в експозициите на музеите от Ямболска област са част от националното ни богатство и формират музеен фонд, който се състои от 111 хил. фондови единици и в сравнение с 2016 г. техният брой се увеличава с 575 (0.5%).
През 2017 г. в област Ямбол има една библиотека с библиотечен фонд над 200 хил. библиотечни материала. Общият брой на библиотечните документи в нея е 262 хил., в т.ч. книги, продължаващи издания – вестници, списания, бюлетини и други, като спрямо предходната година той намалява с 1.7%.