Брой, структура и основни характеристики на населението в област Ямбол през 2018 година

Населението на област Ямбол към 31 декември 2018 г. е 118 897 души, което представлява 1.7% от населението на страната. По брой на населението областта се нарежда на 22-ро място след област Кюстендил (119 041 души) и пред област Разград (112 229 души). В сравнение с 2017 г. населението на област Ямбол намалява с 1 573 души, или с 1.3%.

Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през февруари 2019 година

През месец февруари 2019 г. в област Ямбол са функционирали 20 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване

Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Ямбол през 2019 година

В периода април – юни 2019 г. анкетьори от Териториално статистическо бюро – Югоизток, отдел „Статистически изследвания – Ямбол“, ще посетят населени места на територията на областта и ще анкетират определени домакинства, които са избрани на случаен принцип. Всеки от анкетьорите ще се легитимира със служебна карта, издадена от Териториално статистическо бюро – Югоизток.

Наблюдение на домакинските бюджети през 2019 година

През април 2019 г. Националният статистически институт (НСИ), чрез териториалните статистически бюра (ТСБ) в страната, започва провеждането на Наблюдението на домакинските бюджети в новоизбрани домакинства.

Статистика на доходите и условията на живот в област Ямбол през 2019 година (SILC)

През март 2019 г. Националният статистически институт започва провеждането на анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот 2019”. Изследването се прави паралелно във всички държави – членки на ЕС с обща методология и инструментариум и има за цел да установи доходите на домакинствата и условията на живот. Тези данни са основен източник на информация за сравнителен анализ на бедността и социалната изолация за всички европейски страни.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Ямбол през 2018 година

През 2018 г. икономически активните лица на възраст от 15 до 64 навършени години в област Ямбол са 49.9 хил. души.

Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през януари 2019 година

През месец януари 2019 г. в област Ямбол са функционирали 17 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Приходи от дейността на строителните предприятия по видове строителство в област Ямбол през 2017 година

По окончателни данни през 2017 г. приходите от дейността на строителните предприятия в област Ямбол са 90.4 млн. лв., като спрямо 2016 г. се увеличават с 6.6%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Ямбол през четвъртото тримесечие на 2018 година

През четвъртото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години в област Ямбол е 49.0 хил., като 27.7 хил. са мъже и 21.4 хил. са жени.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Ямбол през четвъртото тримесечие на 2018 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол в края на декември 2018 г. са 29.8 хиляди. Спрямо края на септември 2018 г. наетите лица намаляват с 3.4%, а в сравнение със същия период на предходната година – с 6.6%.