Образование в област Бургас през учебната 2018/2019 година

Основните резултати от провежданите от Националния статистически институт (НСИ) ежегодни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции на територията на област Бургас, са следните:

• През учебната 2018/2019 година в детските градини са записани 13 651 деца;

• През 2018 г. завършилите средно образование в общообразователните и професионални училища са съответно 1 599 и 1 389 ученици;

• Записаните в различните степени на висшето образование за академичната 2018/2019 учебна година е 5 973;

• Към 31.12.2018 г. за придобиване на образователна и научна степен „доктор” се обучават 37 лица.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Бургас през първото тримесечие на 2019 година

През първото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Бургас е 180.4 хил., от които 99.6 хил. са мъже и 80.8 хил. са жени.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Бургас през първото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Бургас към края на март 2019 г. се увеличават с 2.6% спрямо края на декември 2018 г., като достигат до 114.2 хиляди. Наетите лица в частния сектор се увеличават с 3.0% (до 86.4 хил.), а в обществения сектор – с 1.2% ( до 27.7 хиляди).

Областният управител на област Бургас връчи грамоти на участници от област Бургас в Европейската олимпиада по статистика и в Международния конкурс за статистически плакат през 2018 – 2019 година

На 14 май 2019 г. на тържествена церемония в сградата на Областна администрация Бургас областният управител г-н Вълчо Чолаков връчи грамоти на 21 ученици от област Бургас, от които 18 са класирани на втория етап от Националния кръг на Европейската олимпиада по статистика, вкл. трима на престижното трето място и трима на седмо място в Националния кръг на Международния конкурс за статистически плакат.

Дейност на местата за настаняване в област Бургас през март 2019 година

През март 2019 г. в област Бургас са функционирали 73 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2.4 хил., а на леглата – 4.8 хиляди.

Индикатори за бедност и социално включване в област Бургас през 2018 година

По данни от изследването, през 2018 г., в област Бургас линията на бедност е 372.92 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 22.7% от населението на областта.

Демографски процеси в област Бургас през 2018 година

Към 31 декември 2018 г. населението на област Бургас 410 331 души, което представлява 5.9% от населението на страната и нарежда областта на 4-то място по брой на населението непосредствено след областите София(столица), Пловдив и Варна. В сравнение с 2017 г. населението на областта намалява с 1 248 души или с 0.3%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Бургас през първото тримесечие на 2019 година

През първото тримесечие на 2019 г. общинските администрации на територията на област Бургас са издали разрешителни за строеж на 96 жилищни сгради с 620 жилища в тях и с 59 278 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 45 други сгради с 66 722 кв. м РЗП.

Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област Бургас през 2018 година

През 2018 г. в област Бургас, броят на водените на отчет в ДПС малолетни и непълнолетни лица за извършените от тях противообществени прояви и престъпления е 291 и спрямо 2017 г. се увеличава с 9.8%.

Население в област Бургас през 2018 година

Към 31 декември 2018 г. населението на област Бургас 410 331 души, което представлява 5.9% от населението на страната и нарежда областта на 4-то място по брой на населението непосредствено след областите София(столица), Пловдив и Варна. В сравнение с 2017 г. населението на областта намалява с 1 248 души или с 0.3%.