Дейност на местата за настаняване в област Бургас през май 2018 година

PDF файл

През май 2018 г. в област Бургас са функционирали 287 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки през май 2018 г. са 20 322.9 хил., или с 38.8% повече в сравнение с май 2017 година.

Очаквана средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Бургас за периода 2015 – 2017 година

PDF файл

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на област Бургас, изчислена за периода 2015 – 2017 г. е 75.0 години, като спрямо предходния период (2014 – 2016 г.) тя се увеличава с 0.1 години.
В периода между 2010 и 2017 г. очакваната средна продължителност на предстоящия живот в област Бургас е нарастнала с 1.6 години.

Доходи, разходи и потребление на домакинствата в област Бургас през 2017 година

PDF файл

През 2017 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство е 5 037 лв. и нараства с 9.7% спрямо 2016 година.
През 2017 г. домакинствата са изразходвали 4 616 лв. средно на лице, което е с 1.2% повече в сравнение с 2016 година.
Статистическите данни в динамика за по-дълги периоди от време свидетелстват за промени в структурата на потреблението на домакинствата в област Бургас. През последната година домакинствата се увеличават консумацията на хляб и тестени изделия с 5.8 кг и през 2017 г. тя достига 87.3 кг средно на лице.

Издателска дейност в област Бургас през 2017 година

PDF файл

През 2017 г. в област Бургас са издадени 204 книги с тираж 42 хил. бр. и 28 брошури с тираж 7 хил. бройки.
През 2017 г. са издадени 8 регионални вестника с годишен тираж 1 434 хиляди.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Бургас към 31.12.2017 година

PDF файл

Към 31.12.2017 г. броят на заведенията за болнична помощ на територията на област Бургас е 20 с 2 813 легла, като 17 от тях са болници с 2 515 легла.
В края на 2017 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в областта практикуват 1 316 лекари.

Дейност на местата за настаняване в област Бургас през април 2018 година

PDF файл

През април 2018 г. в област Бургас са функционирали 103 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки през април 2018 г. са 2 834.5 хил., или с 16.4% повече в сравнение с април 2017 година.

Жилищен фонд в област Бургас към 31.12.2017 година

PDF файл

Към 31.12.2017 г. жилищният фонд в област Бургас се състои от 103.6 хил. жилищни сгради, като спрямо 2016 г. броят им се увеличава с 293.
Средният брой лица в едно жилище в област Бургас е 1.4, както в градовете така и в селата.
Средната жилищна площ на човек от населението в област Бургас е 36.7 кв. м., като за градовете тя е 36.5 кв. м., а за селата 37.2 кв. метра

Основни данни за културата в област Бургас през 2017 година

PDF файл

Към 31.12.2017 г. в област Бургас действат 12 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство със 103.7 хил. фондови единици, като броят им се увеличава с 0.4% в сравнение с 2016 година.
През 2017 г. в действащите 3 театъра в област Бургас са организирани 874 представления, които са посетени от 140.2 хил. зрители.
През 2017 г. броят на библиотеките в област Бургас с библиотечният фонд над 200 хил. библиотечни единици са 2.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Бургас през първото тримесечие на 2018 година

PDF файл

През първото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Бургас е 174.7 хил., от които 97.0 хил. са мъже и 77.7 хил. са жени.
През първото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица във възрастовата група 15 – 64 навършени години в област Бургас е 169.4 хил., от които 94.0 хил. са мъже и 75.4 хил. са жени.

Областният управител на област Бургас връчи грамоти на ученици от Професионалната търговска гимназия – Бургас

PDF файл

На 5 юни 2018 г. на тържествена церемония в сградата на Областна администрация – Бургас, г-н Вълчо Чолаков, областен управител на област Бургас, връчи грамоти на ученици от 11 клас на Професионална търговска гимназия – Бургас, класирали се на втория етап от Националния кръг на Европейската олимпиада по статистика: Траян Ахмаков, Райна Полихронова, Стоян Стоянов, Ивайло Иванов, Ана-Мария Георгиева и Деница Петрова. Грамоти получиха и г-жа Христина Кръстева, учител по статистика, и г-н Павел Чепов, директор на Професионална търговска гимназия – Бургас.