Наети лица и средна брутна работна заплата в област Бургас през четвъртото тримесечие на 2017 година

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Бургас към края на декември 2017 г. намаляват със 7.4% спрямо края на септември 2017 г., като достигат до 115.6 хиляди.
В сравнение с останалите области на страната, по показателя средна месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2017 г., област Бургас се нарежда на 8-мо място.

Дейност на местата за настаняване в област Бургас през декември 2017 година

PDF файл

През декември 2017 г. в област Бургас са функционирали 71 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки през декември 2017 г. са 1 323.6 хил., или с 3.7% повече в сравнение с декември 2016 година.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Бургас през четвъртото тримесечие на 2017 година (предварителни данни)

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Бургас през четвъртото тримесечие на 2017 г. е 86, а новопостроените жилища в тях са 393.
Средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от 85.6 кв. м през четвъртото тримесечие на предходната година на 81.9 кв. м през същото тримесечие на 2017 година

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Бургас през четвъртото тримесечие на 2017 година

PDF файл

През четвъртото тримесечие на 2017 г. общинските администрации на територията на област Бургас са издали разрешителни за строеж на 123 жилищни сгради с 531 жилища в тях и с 68 239 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 3 административни сгради с 9 148 кв. м РЗП и на 57 други сгради с 35 625 кв. м РЗП.
През четвъртото тримесечие на 2017 г. на територията на област Бургас е започнал строежът на 87 жилищни сгради с 544 жилища в тях и с 61 639 кв. м РЗП и на 36 други сгради с 37 774 кв. м РЗП.

Брутен вътрешен продукт и брутна добавена стойност по икономически сектори в област Бургас през 2016 година

PDF файл

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Бургас през 2016 г. възлиза на 4 700 млн. лв. по текущи цени и е с 10.1% повече в сравнение с 2015 година.
Относителният дял на добавената стойност в индустриалния сектор достига до 31.1%, или се увеличава с 4.2 процентни пункта спрямо предходната година.

Преки чуждестранни инвестиции и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Бургас през 2016 година

PDF файл

По окончателни данни преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор на област Бургас към 31.12.2016 г. възлизат на 1 746.0 млн. евро, което е с 2.4% повече в сравнение с 2015 година.
Регистрирана е промяна и в структурата на извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи през 2016 г. по видове.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Бургас през 2016 година

PDF файл

По окончателни данни за 2016 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Бургас, са 29 998, или с 2.6% повече в сравнение с 2015 година.
През 2016 г. в област Бургас работят 120 405 заети лица, или с 1.3% повече спрямо предходната година. В микропредприятията заетите са 40.8%, в малките предприятия – 23.6 %, в средните предприятия – 19.4%, а в големите предприятия – 16.2% от всички заети в областта.

Дейност на местата за настаняване в област Бургас през ноември 2017 година

PDF файл

През ноември 2017 г. в област Бургас са функционирали 78 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки през ноември 2017 г. са 1 275.1 хил., или с 2.7% по-малко в сравнение с ноември 2016 година.

Битови отпадъци и дълготрайни материални активи с екологично предназначение в област Бургас през 2016 година

PDF файл

През 2016 г. в област Бургас функционират 5 депа за битови отпадъци или с 6 по-малко спрямо 2015 г. поради преустановяване на експлоатацията. Заетата площ от депата в областта през 2016 г. е 153 дка, като спрямо 2015 г. площта им намалява с 63.1%.
В края на 2016 г. наличността на дълготрайни материални активи за околната среда в област Бургас е в размер на 859.1 млн. лв. като спрямо 2015 г. се увеличава с 12.7%.

Дейност на местата за настаняване в област Бургас през октомври 2017 година

PDF файл

През октомври 2017 г. в област Бургас са функционирали 115 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 11.3 хил., а на леглата – 27.4 хиляди.
Приходите от нощувки през октомври 2017 г. са 3 853.2 хил., или със 7.8% по-малко в сравнение с октомври 2016 година.