Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Бургас през четвъртото тримесечие на 2018 година

През четвъртото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Бургас е 183.3 хил., от които 101.6 хил. са мъже и 81.6 хил. са жени.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Бургас през четвъртото тримесечие на 2018 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Бургас към края на декември 2018 г. намаляват с 9.0% спрямо края на септември 2018 г., като достигат до 111.3 хиляди.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Бургас през четвъртото тримесечие на 2018 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Бургас през четвъртото тримесечие на 2018 г. е 74, а новопостроените жилища в тях са 414.

Дейност на местата за настаняване в област Бургас през декември 2018 година

През декември 2018 г. в област Бургас са функционирали 77 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2.5 хил., а на леглата – 5.3 хиляди

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Бургас през четвъртото тримесечие на 2018 година

През четвъртото тримесечие на 2018 г. общинските администрации на територията на област Бургас са издали разрешителни за строеж на 139 жилищни сгради с 1 113 жилища в тях и 116 636 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 64 други сгради със 78 159 кв. м РЗП.

Брутен вътрешен продукт и брутна добавена стойност по икономически сектори в област Бургас през 2017 година

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Бургас през 2017 г. възлиза на 5 045 млн. лв. по текущи цени и е със 7.3% повече в сравнение с 2016 година.

Преки чуждестранни инвестиции и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Бургас през 2017 година

По окончателни данни преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор на област Бургас към 31.12.2017 г. възлизат на 1 887.3 млн. евро, което е с 8.1% повече в сравнение с 2016 година.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Бургас през 2017 година

За област Бургас в Националния статистически институт годишен отчет за дейността си през 2017 г. са представили общо 30 070 нефинансови предприятия, в които работят 122 937 лица, произведена е продукция за 12 939 млн. лв и е реализирана добавена стойност по факторни разходи за 2 949 млн. лева.                                                                                                                                                                                                                                                                През 2017 г. нефинансовите предприятия, реализирали печалба, са 20 733, със загуба приключват 5 547, и с нулев резултат 3 790.

Дейност на местата за настаняване в област Бургас през ноември 2018 година

През ноември 2018 г. в област Бургас са функционирали 77 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.                                        

Дейност на местата за настаняване в област Бургас през октомври 2018 година

PDF файл

През октомври 2018 г. в област Бургас са функционирали 121 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 10.6 хил., а на леглата – 24.8 хиляди.
Приходите от нощувки през октомври 2018 г. са 4 280.8 хил., или с 11.1% повече в сравнение с октомври 2017 година.