Дейност на местата за настаняване в област Бургас през август 2018 година

PDF файл

През август 2018 г. в област Бургас са функционирали 826 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки през август 2018 г. са 164 980.1 хил., или с 8.6% повече в сравнение с август 2017 година.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Бургас през 2017 година

PDF файл

През 2017 г. на територията на област Бургас са регистрирани 379 тежки пътнотранспортни произшествия (ПТП), при които броят на ранените е 478, а на загиналите – 42 души.
По общини най-голям брой произшествия е регистриран в община Бургас – 203, съответно с 263 ранени и 15 загинали, следвана от община Несебър, където са регистрирани 33 ПТП, с 47 ранени и 6 загинали лица. Най-малко произшествия са настъпили в община Царево – 2 на брой, с 2 ранени лица.

Дейност на местата за настаняване в област Бургас през юли 2018 година

PDF файл

През юли 2018 г. в област Бургас са функционирали 811 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки през юли 2018 г. са 159 262.5 хил., или със 7.0% повече в сравнение с юли 2017 година.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Бургас през второто тримесечие на 2018 година

PDF файл

През второто тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Бургас е 188.3 хил., от които 99.2 хил. са мъже и 89.1 хил. са жени.
През второто тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица във възрастовата група 15 – 64 навършени години в област Бургас е 183.5 хил., от които 96.2 хил. са мъже и 87.4 хил. са жени.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Бургас през второто тримесечие на 2018 година

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Бургас към края на юни 2018 г. се увеличават със 18.0% спрямо края на март 2018 г., като достигат до 137.1 хиляди.
В сравнение с второто тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата за област Бургас нараства с 8.7%, съответно в обществения сектор увеличението е с 9.9%, а в частния – с 8.3%

Дейност на местата за настаняване в област Бургас през юни 2018 година

PDF файл

През юни 2018 г. в област Бургас са функционирали 620 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки през юни 2018 г. са 85 876.4 хил., или с 1.8% повече в сравнение с юни 2017 година.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Бургас през второто тримесечие на 2018 година (предварителни данни)

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Бургас през второто тримесечие на 2018 г. е 69, а новопостроените жилища в тях са 381.
Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през второто тримесечие на 2018 г. е 31 420 кв. м, като спрямо съответното тримесечие на 2017 г. намалява с 50.0%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Бургас през второто тримесечие на 2018 година

PDF файл

През второто тримесечие на 2018 г. общинските администрации на територията на област Бургас са издали разрешителни за строеж на 112 жилищни сгради с 485 жилища в тях и 63 910 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 63 други сгради с 81 856 кв. м РЗП.
През второто тримесечие на 2018 г. на територията на област Бургас е започнал строежът на 101 жилищни сгради с 460 жилища в тях и със 70 852 кв. м РЗП и на 42 други сгради с 45 411 кв. м РЗП.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Бургас през 2017 година

PDF файл

През 2017 г. с осъдителна присъда в област Бургас са приключили делата за 1 731 извършени престъпления, което е с 27.3% по-малко в сравнение с 2016 г., когато те са били 2 382.
През 2017 г. най-големи са броят и делът на лицата, осъдени на „лишаване от свобода“ (1 512 или 87.4% от общия брой на осъдените лица).

Дейност на местата за настаняване в област Бургас през май 2018 година

PDF файл

През май 2018 г. в област Бургас са функционирали 287 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки през май 2018 г. са 20 322.9 хил., или с 38.8% повече в сравнение с май 2017 година.