Дейност на местата за настаняване в област Бургас през февруари 2019 година

През февруари 2019 г. в област Бургас са функционирали 69 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2.1 хил., а на леглата – 4.3 хиляди.

Изследване на доходите и условията на живот през 2019 година в област Бургас

През периода март – май 2019 г. Националният статистически институт, чрез териториалните статистически бюра започва провеждането на анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот”. С Регламент № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета се определя обща рамка за системно изготвяне на статистически данни на Европейската общност за доходите и условията на живот (ЕU-SILC), които да включват съпоставима и своевременна информация за моментното състояние и динамиката на доходите.

ТСБ-Югоизток, ОСИ-Бургас започна статистическо проучване за използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата на територията на областта

На 3 април 2019 г. Националният статистически институт (НСИ) стартира провеждането на анкетно изследване „Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2019 година“. Изследването се провежда във всички държави-членки на Европейския съюз, по обща методология, която отразява разпространението и използването на ИКТ в Република България и осигурява международна съпоставимост на резултатите.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Бургас през 2018 година

През 2018 г. икономически активните лица на възраст от 15 до 64 навършени години в област Бургас са 190.0 хил. души. Коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) е 71.1% и се увеличава с 0.1 процентни пункта в сравнение с 2017 година.

Дейност на местата за настаняване в област Бургас през януари 2019 година

През януари 2019 г. в област Бургас са функционирали 70 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Приходи от дейността на строителните предприятия по видове строителство в област Бургас през 2017 година

По окончателни данни през 2017 г. приходите от дейността на строителните предприятия в област Бургас са 993.1 млн. лв., като спрямо 2016 г. се увеличават с 29.9%.

Битови отпадъци и дълготрайни материални активи с екологично предназначение в област Бургас през 2017 година

През 2017 г. в област Бургас функционират 6 депа за битови отпадъци или с 1 повече спрямо 2016 година.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Бургас през четвъртото тримесечие на 2018 година

През четвъртото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Бургас е 183.3 хил., от които 101.6 хил. са мъже и 81.6 хил. са жени.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Бургас през четвъртото тримесечие на 2018 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Бургас към края на декември 2018 г. намаляват с 9.0% спрямо края на септември 2018 г., като достигат до 111.3 хиляди.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Бургас през четвъртото тримесечие на 2018 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Бургас през четвъртото тримесечие на 2018 г. е 74, а новопостроените жилища в тях са 414.