Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през април 2019 година

През април 2019 г. в област Стара Загора са функционирали 49 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Дейност на местата за настаняване в област Бургас през април 2019 година

През април 2019 г. в област Бургас са функционирали 118 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 9.3 хил., а на леглата – 22.3 хиляди. В сравнение с април 2018 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 14.6%, а на леглата в тях с 59.3%.

Жилищен фонд в област Сливен през 2018 година

По данни на Националния статистически институт към 31.12.2018 г. броят на жилищните сгради в област Сливен е 59 065 или 2.8% от общия жилищен фонд в страната. Жилищата в тях са 92 975, като спрямо предходната година се увеличават с 0.13%. В градовете се намират 64.8% от всички жилища в областта, а в селата – 35.2 %.

Жилищен фонд в област Ямбол през 2018 година

Към 31.12.2018 г. жилищният фонд в област Ямбол се състои от 43.0 хил. жилищни сгради, като спрямо 2017 г. броят им се увеличава с 18. В градовете се намират 14.2 хил. (33.1%) жилищни сгради, а в селата – 28.8 хил. (66.9%). Жилищните сгради в областта представляват 2.1% от общия жилищен фонд в страната.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Стара Загора през първото тримесечие на 2019 година

През първото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Стара Загора е 145.9 хил., от които 75.4 хил. са мъже и 70.5 хил. са жени.

Основни данни за културата в област Ямбол през 2018 година

Към 31.12.2018 г. в област Ямбол функционират 5 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.

Основни данни за културата в област Бургас през 2018 година

Към 31.12.2018 г. в област Бургас действат 12 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство със 100.0 хил. фондови единици и в сравнение с 2017 г. техният брой намалява с 3.5%. Цифровизирани са 16.7 фондови единици, което е с 44.3% повече в сравнение с предходната година.

Основни данни за културата в област Сливен през 2018 година

Към 31.12.2018 г. в област Сливен действат 5 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.

Образование в област Стара Загора през учебната 2018/2019 година

Основните резултати от проведените от НСИ годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции в област Стара Загора са:

• През учебната 2018/2019 година в детските градини са записани 10 268 деца или с 0.4% повече от броя им през предходната година.

• През 2018 г. завършилите средно образование в общообразователните и професионални училища са съответно 1 065 и 1 289 ученици.

• Броят на студентите в различните степени на висшето образование за академичната 2018/2019 година е 5 232.

• Към 31.12.2018 г. за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ се обучават 123 лица.

Детски ясли в област Ямбол през 2018 година

Към 31.12.2018 г. в област Ямбол функционират 13 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 577 места в тях. В сравнение с предходната година броят на този тип детски заведения в областта и на местата в тях остава непроменен.