Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през декември 2017 година

PDF файл

През декември 2017 г. в област Стара Загора са функционирали 49 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 811, а на леглата – 3 388.
Приходите от нощувки през декември 2017 г. достигат 986 240 лв., или с 3.5% по-малко в сравнение с декември 2016 година.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Ямбол през четвъртото тримесечие на 2017 година

PDF файл

През четвъртото тримесечие на 2017 г. общинските администрации на територията на област Ямбол са издали разрешителни за строеж на 15 жилищни сгради с 26 жилища в тях и 4 630 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 17 други сгради със 7 416 кв. м РЗП.
В сравнение с четвъртото тримесечие на 2016 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 28.6%, жилищата в тях – с 26.7%, а разгънатата им застроена площ – с 42.6%.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Бургас през четвъртото тримесечие на 2017 година

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Бургас към края на декември 2017 г. намаляват със 7.4% спрямо края на септември 2017 г., като достигат до 115.6 хиляди.
В сравнение с останалите области на страната, по показателя средна месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2017 г., област Бургас се нарежда на 8-мо място.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Стара Загора през четвъртото тримесечие на 2017 година (предварителни данни)

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Стара Загора през четвъртото тримесечие на 2017 г. е 32, с 64 новопостроени жилища в тях.
Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от 146.1 кв.м през четвъртото тримесечие на 2016 г. на 124.8 кв.м през същото тримесечие на 2017 година.

Дейност на местата за настаняване в област Бургас през декември 2017 година

PDF файл

През декември 2017 г. в област Бургас са функционирали 71 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки през декември 2017 г. са 1 323.6 хил., или с 3.7% повече в сравнение с декември 2016 година.

Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през декември 2017 година

PDF файл

През декември 2017 г. в област Ямбол са функционирали 21 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки през декември 2017 г. в областта достигат 136.5 хил. лв., или с 10.2% по-малко в сравнение с декември 2016 година.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Бургас през четвъртото тримесечие на 2017 година (предварителни данни)

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Бургас през четвъртото тримесечие на 2017 г. е 86, а новопостроените жилища в тях са 393.
Средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от 85.6 кв. м през четвъртото тримесечие на предходната година на 81.9 кв. м през същото тримесечие на 2017 година

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Сливен през четвъртото тримесечие на 2017 година (предварителни данни)

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Сливен през четвъртото тримесечие на 2017 г. е 22 и спрямо съответното тримесечие на 2016 нараства с 37.5%, а жилищата в тях са 58, или с 23.4% повече спрямо същият период на 2016 година.
Според конструкцията на външните стени на сградата 77.3% от новопостроените жилищни сгради са тухлените.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Стара Загора през четвъртото тримесечие на 2017 година

PDF файл

През четвъртото тримесечие на 2017 г. местните администрации в област Стара Загора са издали разрешителни за строеж на 62 жилищни сгради с 410 жилища в тях и 49 559 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 65 други сгради с 21 086 кв. м РЗП.
През четвъртото тримесечие на 2017 г. в област Стара Загора е започнал строежът на 34 жилищни сгради с 235 жилища в тях и 24 975 кв. м обща застроена площ и на 44 други сгради с 31 598 кв. м РЗП.

Брутен вътрешен продукт и брутна добавена стойност по икономически сектори в област Стара Загора през 2016 година

PDF файл

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Стара Загора през 2016 година е 5 240 млн. лева.
Относителният дял на аграрния сектор представлява 3.3% от добавената стойност на областта и е в размер на 150 млн. лева.