Дейност на местата за настаняване в област Сливен през октомври 2018 година

PDF файл

По данни на Националния статистически институт през октомври 2018 г. на територията на област Сливен са функционирали 55 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки в област Сливен през октомври 2018 г. са 361 402 лв. и са се увеличили с 38.2% спрямо октомври 2017 година.

Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през октомври 2018 година

PDF файл

През октомври 2018 г. в област Ямбол са функционирали 21 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 391, а на леглата – 716.
Приходите от нощувки през октомври 2018 г. в областта достигат 141 502 лв., или с 16.3% по-малко в сравнение с октомври 2017 година

Основни резултати от изследването на информационното общество в домакинствата в област Бургас през 2018 година

PDF файл

Данните от проведеното изследване на Националния статистически институт за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата в област Бургас за 2018 г. показват, че 68.9% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си, при средно 72.1% за страната.
От лицата на възраст между 16 и 74 години в област Бургас 58.8% използват регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) през 2018 година

Наети лица и средна брутна годишна работна заплата в област Стара Загора през 2017 година

PDF файл

Обобщените резултати от годишния отчет по труда на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор през 2017 година показват, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора е 105 851 души, което представлява 4.6% от общо наетите в страната.
Разпределението на наетите лица по сектори е както следва: „Преработваща промишленост“ – 34.1%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 12.4%, „Добивна промишленост“ – 7.0%, „Образование“ – 6.6%, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – 6.1%, „Строителство“ – 5.1%, „Производство и разпределение електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 4.9% и други.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през третото тримесечие на 2018 година

PDF файл

През третото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Сливен е 76.8 хил., от които 40.5 хил. са мъже, а 36.3 хил. са жени.
През третото тримесечие на 2018 г. заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 74.3 хил., като 39.4 хил. от тях са мъже, а 34.9 хил. са жени.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Сливен през третото тримесечие на 2018 година

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен се увеличават с 0.3% спрямо края на юни 2018 и към края на септември 2018 г. достигат 37.7 хиляди.
През третото тримесечие на 2018 г. средната брутна месечна заплата за областта е намаляла спрямо второто тримесечие с 2.3% и е 839 лева.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Стара Загора през третото тримесечие на 2018 година

PDF файл

През третото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Стара Загора е 147.8 хил., от които 80.5 хил. са мъже и 67.3 хил. са жени.
През третото тримесечие на 2018 г. във възрастовата група 15 – 64 навършени години заетите лица са 143.9 хиляди.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Бургас през третото тримесечие на 2018 година

PDF файл

През третото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Бургас е 193.4 хил., от които 102.1 хил. са мъже и 91.3 хил. са жени.
През третото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица във възрастовата група 15 – 64 навършени години в област Бургас е 188.3 хил., от които 99.5 хил. са мъже и 88.9 хил. са жени.

Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през септември 2018 година

PDF файл

През септември 2018 г. в област Стара Загора са функционирали 52 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки през септември 2018 г. достигат 1 182 025 лв., или със 7.1% по-малко в сравнение със септември 2017 година, като приходите от нощувки на чужди граждани намаляват с 14.8%, а тези от нощувки на български граждани – с 4.0%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Ямбол през третото тримесечие на 2018 година

PDF файл

През третото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години в област Ямбол е 47.9 хил., като 27.8 хил. са мъже и 20.1 хил. са жени.
През третото тримесечие на 2018 г. заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 46.5 хил., като 26.6 хил. от тях са мъже, а 19.9 хил. са жени.