Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Ямбол през 2017 година

PDF файл

Към 31.12.2017 г. в област Ямбол функционират 4 болници, с 435 легла. От тях многопрофилните болници са 3, с 397 легла, като в сравнение с 2016 г. легловият фонд на многопрофилните болници не се променя.
Осигуреността с лекари в края на 2017 г. е 29.8 на 10 000 души от населението, с лекари по дентална медицина – 9.3, а с медицински специалисти по здравни грижи – 55.4.

Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през май 2018 година

PDF файл

През май 2018 г. в област Стара Загора са функционирали 51 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки през май 2018 г. достигат 1 300 821 лв., или със 7.5% по-малко в сравнение с май 2017 година, като приходите от нощувки на чужди граждани намаляват със 17.8%, а тези от нощувки на български граждани – с 3.5%.

Издателска дейност в област Ямбол през 2017 година

PDF файл

През 2017 г. в област Ямбол са издадени 47 книги с тираж 8 800 бр. и 11 брошури с тираж 1 805 броя.
През 2017 г. са издадени 4 регионални вестника с годишен тираж 82 500 броя, като спрямо предходната година броят на издадените вестници не се променя, а тиражът намалява с 13.8%.

Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през май 2018 година

PDF файл

През май 2018 г. в област Ямбол са функционирали 20 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки през май 2018 г. в областта достигат 118 594 лв., или с 40.1% по-малко в сравнение с май 2017 година.

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през май 2018 година

PDF файл

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване през май 2018 г. в област Сливен е 7 383, като е намалял с 4.4% в сравнение с май 2017 година.
Общата заетост на леглата в местата за настаняване през май 2018 г. в област Сливен е 12.2%, като в сравнение със същия месец на предходната година тя е намаляла с 0.9 процентни пункта.

Дейност на местата за настаняване в област Бургас през май 2018 година

PDF файл

През май 2018 г. в област Бургас са функционирали 287 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки през май 2018 г. са 20 322.9 хил., или с 38.8% повече в сравнение с май 2017 година.

Издателска дейност в област Стара Загора през 2017 година

PDF файл

В сравнение с предходната година броят на издадените книги и брошури намалява с 41 (31.1%), а средният тираж намалява от 314 през 2016 на 302 през 2017 г., или с 3.8%.
През 2017 г. в област Стара Загора са издадени 9 вестника с годишен тираж 608 хил., като спрямо предходната година издадените вестници се увеличават с 2 (28.6%), а тиражът – с 61 хил. (11.2%).

Индикатори за бедност и социално включване в област Сливен през 2017 година

PDF файл

През 2017 г., линията на бедност общо за страната е 351.08 лв. средномесечно на лице от домакинство.
Поляризацията на населението в област Сливен по доход, измерен чрез съотношението на доходите между бедните и богатите слоеве на обществото за 2017 г. показва, че най-бедните 20% в областта имат 13.0 пъти по-нисък доход от най–богатите 20%, като спрямо 2016 г. поляризацията е по-слабо изразена.

Очаквана средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Бургас за периода 2015 – 2017 година

PDF файл

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на област Бургас, изчислена за периода 2015 – 2017 г. е 75.0 години, като спрямо предходния период (2014 – 2016 г.) тя се увеличава с 0.1 години.
В периода между 2010 и 2017 г. очакваната средна продължителност на предстоящия живот в област Бургас е нарастнала с 1.6 години.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Стара Загора през 2017 година

PDF файл

Към 31.12.2017 г. в област Стара Загора функционират 14 заведения за болнична помощ с 2 532 легла, от които 12 болници с 2 352 легла.
Към 31.12.2017 г. заведенията за извънболнична помощ в област Стара Загора са 100 със 72 легла за краткосрочно наблюдение и престой.