Чуждестранни преки инвестиции в област София (столица) към 31.12.2016година

PDF файл
 

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област София (столица) към 31.12.2016 г. възлизат на 12 211.6 млн. евро, което е с 0.8% повече в сравнение с 2015 година. Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 51.9% и съответно 85.8% от ПЧИ в рамките на Югозападен район. По размер на чуждестранните инвестиции в област София (столица) заема първо място в страната.
През 2016 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – 4 304.1 млн. евро, което е с 5.1% повече в сравнение с 2015 г. В сектор „Операции с недвижими имоти“ са инвестирани 2 342.8 млн. евро или с 4.6% по-малко от предходната година. В промишлените предприятия са направени инвестиции за 1 987.9 млн. евро. Тези три дейности заедно формират 70.7% от общия обем на ПЧИ, а относителният им дял нараства общо с 0.2 процентни пункта спрямо предходната година. В сектор „Строителство“ преките чуждестранни инвестиции са 406.6 млн. евро, или с 15.9% по-малко в сравнение с 2015 година.

Основни резултати от изследването на информационното общество в домакинствата в област София (столица) през 2017 година

PDF файл
 

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2017 г. показват, че 75.6% от домакинствата в област София (столица), при средно 67.3% за страната, имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязано увеличение от 6.2 процентни пункта спрямо предходната година.
По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет през 2017 г. област София (столица) се нарежда на трето място в страната. Най-голям е относителният дял на домакинствата с достъп до интернет в областите Шумен – 77.9%, Пловдив – 76.2%.
През текущата година 75.0% от населението на възраст между 16 и 74 навършени години в област София (столица) използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично. Спрямо предходната година е отбелязано увеличение на този показател от 3.6 процентни пункта.
Относителният дял на лицата по пол, които редовно използват интернет в област София (столица) през 2017 г. за мъжете се увеличава с 4.3, а при жените с 2.8 процентни пункта.
Значителни са различията при редовно използващите интернет в област София (столица) през 2017 г. по образование. Докато 90.5% от лицата с висше образование използват редовно глобалната мрежа, то едва 50.6% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които предоставя глобалната мрежа. Редовно използващите интернет със средно образование са 67.2%.

Наблюдение на работната сила в област София (столица) през трето тримесечие на 2017 година

PDF файл
 

През третото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години в област София (столица) е 701.7 хил., от които 353.9 хил. са мъже, а 347.8 хил. са жени.
Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 62.0%, като в сравнение със същото тримесечие на 2016. се увеличава с 2.4 процентни пункта. При мъжете този дял е 66.2%, а при жените-58.2%.
През третото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица на 15-64 навършени години в област София(столица) е 681.1 хил., от които 344.0 хил. са мъже и 337.2 хил. са жени.
Коефициентът на заетост на населението в същата възрастова група (15-64) е 75.2% (76.9% за мъжете и 73.5% за жените). В сравнение със същото тримесечие на 2016 г. се увеличава с 3.0 процентни пункта.
Наблюдението на работната сила е извадково и се провежда непрекъснато, като осигурява тримесечни и годишни данни за икономическата активност на населението на 15 и повече навършени години. То обхваща обикновените домакинства в страната.

Доходи, разходи и потребление на домакинствата в област София (столица) през 2016 година

PDF файл
 

Доходи на домакинствата

През 2016 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство в област София (столица) е 7 349 лв. и нараства с 4.1% спрямо 2015 година. За периода 2010-2016 г. общият доход средно на лице от домакинство нараства с близо 1.5 пъти.
През периода 2010 – 2016 г. са регистрирани следните по-важни изменения по отношение на източниците на общия доход средно на лице от домакинството:
. Доходът от работна заплата се увеличава с 6.9% спрямо 2015 г. и нараства 1.6 пъти в сравнение с 2010 година;
. Доходите от пенсии нарастват с 15.6% спрямо 2016 г., или с 1.1% в сравнение с 2010 година;
. Доходът от трудова дейност извън работна заплата намалява спрямо 2016 г. с 13.9%, но нараства с 2.3 пъти – в сравнение с 2010 година.
. Доходите от самостоятелна заетост намаляват с 25.6% спрямо 2016 г., но същевременно нарастват с 2.9 пъти спрямо 2010 година.
. Доходите от другите социални трансфери (обезщетения за безработни, семейни добавки за деца и други социални помощи и обезщетения) се увеличават с 24.9% спрямо 2015 г. и нарастват 2.7 пъти спрямо 2010 година.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област София(столица) през третото тримесечие на 2017 година

PDF файл
 

През третото тримесечие на 2017 г. общинските администрации на територията на област София (столица) са издали разрешителни за строеж на 262 жилищни сгради с 2 432 жилища в тях и 310 794 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 5 административни сгради/офиси с 29 111 кв.м РЗП и на 50 други сгради със 102 074 кв. м РЗП.
Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нараства с 26.6 %, броят на жилищата в тях – с 30.1%, а общата им застроена площ – с 24.8%. Броят на издадените разрешителни за строеж на административни сгради намалява с 28.6%, а тяхната РЗП – с 49.1%. При другите видове сгради издадените разрешителни за строеж са повече с 31.6%, а общата им застроена площ се увеличава със 137.0% (фиг.1).
В сравнение с третото тримесечие на 2016 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в област София (столица) нарастват с 54.1%, броят на жилищата в тях – с 27.1%, а разгъната им застроена площ – с 51.9%. Броят на издадените разрешителните за строеж на административни сгради намалява с 54.5%, а тяхната РЗП – с 63.3%. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради бележи увеличение с 11.1%, а тяхната РЗП -със 101.1%.

Индикатори за бедност и социално включване в област София(столица) през 2016 година

PDF файл
 

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.

Оценка на бедността

През 2016 г. линията на бедност общо за област София (столица) е 472.6 лв. средно месечно на лице от домакинство.
В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност намалява с 6.2%, а относителният дял на бедното население намалява с 0.9 процентни пункта.
Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2016 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 20.2 до 22.4%, или с 2.2 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 38.5%, или с 18.3 процентни пункта.
Основният фактор, увеличаващ риска за попадане в групата на бедните за преобладаващата част от населението, е тяхната икономическа активност и участието им на пазара на труда.

Пътнотранспортни произшествия, убити и ранени в област София (столица) през 2016 година

PDF файл
 

През 2016 г. в област София (столица) са регистрирани 16 138 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с наличие на материални щети и пострадали, като в сравнение с 2015 г. се наблюдава намаление с 1.9%. През годината са настъпили 1 064 броя тежки произшествия, при които леко ранени са 790 души, тежко ранени са 521, а убити – 42 души. Спрямо предходната година леко ранените и убити лица намаляват съответно със 7.5 и 33.3%, докато тежко ранените се увеличават със 17.3%. По брой пътнотранспортни произшествия с пострадали област София (столица) заема първо място в страната.
От участниците в движението с най-голям дял са ранените водачи на МПС (35.0%), следвани от пешеходците (33.4%) и пътниците с – 31.5%. Произшествията по вина на водачите в област София (столица) са 1 059 броя, като 60.0% от тях са извършени с личен автомобил.
Най-много пътнотранспортни произшествия са регистрирани в петък – 183 с най-много ранени лица – 235 , или 17.9% от всички ранени за областта.
През 2016 година най-много ПТП с пострадали са регистрирани през месец септември – 107, а най-малко през месец декември – 58. (фиг.2) Броят на ранените е най-голям през месец август – 133, а най-малко ранени има през месец декември- 67.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в София (столица) през 2016 година

PDF файл
 

През 2016 г. в София (столица) са приключили делата за 2 102 извършени престъпления. Делата за 901 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 920 – с условно осъждане, за 136 – с оправдаване, за 3 – с прекратяване, и за 142 – с освобождаване от наказание.
През 2016 г. обвиняеми са били 2 084 лица, от които:
• с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 884 лица, или 42.4% от общия брой на обвиняемите;
• условно осъдени са 906 (43.5%) лица;
• освободени от наказателна отговорност са 144 (6.9%) лица;
• оправдани са 147 обвиняеми лица (7.1%);
• на 3 лица делата са прекратени (0.1%).

Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди през 2016 г. е 1 790. Осъдените непълнолетни лица (14 – 17 години) са 78, или 4.4% от всички осъдени.

Престъпления, завършили с осъждане, и осъдени лица по глави от Наказателния кодекс (НК) и някои видове престъпления

Общоопасни престъпления
През 2016 г. най-голям е броят и съответно относителният дял на общоопасните престъпления – 691, или 37.9% от общия брой на наказаните престъпления. Осъдените за извършването на този вид престъпления са 656, или 36.6% от общия брой на осъдените лица.

Основни данни за културата в София (столица) през 2016 година

PDF файл
 

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност и производство на филми. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Културни институции

В обхвата на културните институции се включват музеите, театрите, музикалните колективи и библиотеките.

1.Музеи
Към 31.12.2016 г. на територията на София (столица) функционират 25 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.
Движимите културни ценности, които формират Националния музеен фонд, са 2 586 хил. фондови единици. Съпоставени с 2015 година техният брой намалява със 7.6%.
Посещенията в музеите през 2016 г. са 1085 хил. и в сравнение с 2015 г. се увеличават с 10.9%, като 36.7% от тях са осъществени в дните със свободен вход. Регистрирано е увеличение на посещенията на чужденци в музеите – с 115 хил., или със 75.3%, в сравнение с предходната година. Общият персонал на музеите в област София(столица) през 2016 г. е 715 души и се увеличава с 2.7% в сравнение с 2015 година.

2. Сценични изкуства
През 2016 г. действащите театри на територия на София (столица) са 22 на брой, като те са организирали 4 810 представления, посетени от 796 695 зрители. В сравнение с 2015 г. представленията се увеличават с 13.4%, а посещенията – с 10.5%.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област София(столица) към 31.12.2016 година

PDF файл
 

1. Лечебни заведения и леглови фонд

Към 31.12.2016 г. в област София (столица) функционират 68 заведения за болнична помощ с 9 872 легла, от които 67 болници с 9 827 легла (табл. 1).
Заведенията за болнична помощ включват болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. В сравнение с 2015 г. броят на заведенията в областта остава без промяна, а легловият им фонд намалява със 173 легла, или с 1.7%.
Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2016 г. многопрофилните болници са 25 с 6 363 легла, или в 37.3% от тези заведения е съсредоточен 64.8% от легловия фонд на всички болници. Към 31.12.2016 г. специализираните болници са 42 с 3 464 легла.
Осигуреността на населението с болнични легла в края на 2016 г. е 745.8 на 100 000 души от населението, като бележи намаление спрямо 2015 г. с 15.3.