Приходи от дейността на строителните предприятия по видове строителство в област София (столица) през 2017 година

По окончателни данни през 2017 г. приходите от дейността на строителните предприятия в област София (столица) са 6 141.4 млн. лв., като спрямо 2016 г. нарастват с 16.4%.   

            Приходите от ново строителство и подобрения са в размер на 5 572.9 млн. лв., като при жилищните сгради е отчетено увеличение с 45.5% , а при нежилищните сгради – с 23.3% спрямо предходната година.

            Приходите от дейността на строителните предприятия за поддържане и текущ ремонт на жилищни и нежилищни сгради са 568.5 млн. лв.,  като спрямо 2016 г. нарастват с 12.2%. Относителният дял на приходите за поддържане и текущ ремонт на нежилищни сгради е 55.7%, а на жилищни сгради – 44.3%.

            През 2017 г. приходите от сградно строителство са 3 184.7 млн. лв., като спрямо 2016 г. нарастват с 29.5%. Относителният дял на приходите от строителство на жилищни сгради е 51.0%, а от строителство на нежилищни сгради – 49.0% от общите приходи от сградно строителство.

            В област София (столица) приходите от гражданско строителство/строителни съоръжения и конструкции са 2 956.7 млн. лв., като нарастват с 4.9% спрямо предходната година. Относителният дял на гражданското строителство е 48.1% от общите приходи на строителните предприятия. С най-голям относителен дял по видове приходи от гражданско строителство е „Транспортна инфраструктура – пътища, самолетни писти, тунели, мостове“ – 51.3%.

Статистика на околната среда в област София (столица) през 2017 година

През 2017 г. 100.0% от населението на област София(столица) е свързано с обществено водоснабдяване (ВИК). Използваната питейна вода от общественото водоснабдяване средно на човек от населението в областта се намалява от 127 л/ден за 2016г. на 126 л/ден  за 2017 година (фиг.1). През същия период средното потребление на питейна вода от общественото водоснабдяване на човек за денонощие в страната е 99 литра. С най-голямо потребление са областите София – столица (126 л/ден/чов.) и Бургас (112 л/ден/чов.), а с най-ниско – област Търговище (69 л/ден/чов.).

От 2012 г. насам в област София(столица) не се регистрира режим на  водоснабдяване за населението поради недостиг на вода. С ограничено водоподаване през 2017 г. е 3% от населението в страната, като най-засегнати са областите Ловеч (76.9%) и Габрово (28.5%) и Търговище (18.1%).

Област София(столица) е с най-голям дял на населението с услуги по отвеждане и пречистване на отпадъчните води.  През 2017 г. със селищни пречиствателни станции за отпадъчни води (с допречистване след вторично третиране) е свързано 96.2 % от населението в областта, при общо за страната 63.4%.

Годишна статистика на заетостта и разходите за труд в област София (столица) през 2017 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2017 г., на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област София (столица) сочат, че средногодишният брой наетите лица по трудово служебно правоотношение е 739 542, което представлява 32.0% от общия брой на наетите в страната. В сравнение с 2016 г. броят на наетите се увеличава с 16 252 души или с 2.2%. Увеличение се наблюдава в четиринадесет от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в  „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ (7.5%), „Култура, спорт и развлечения“ (4.3%) и „Професионални дейности и научни изследвания“ (3.7%). Намаление на наетите лица е регистрирано в пет икономически дейности, като най-значимо е в „Добивна промишленост“ (14.7%).

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – съответно 20.1 и 10.2 процентни пункта.

По брой наети лица по трудово и служебно правоотношение (739.5 хил.) област София (столица) заема първо място сред 28-те области в страната.

В област София (столица) средната брутна годишна работна заплата за 2017г. е 17 199 (фиг.1), при 12 448 лв. средно за страната.

Чуждестранни преки инвестиции в област София (столица) към 31.12.2017 година

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област София (столица) към 31.12.2017 г. възлизат на 12 311 млн. евро, което е с 0.8% повече в сравнение с 2016 година.

            През 2017 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – 4 185 млн. евро, което е с 2.8% по-малко в сравнение с 2016 г. Следващ по обем на направените ПЧИ е  отрасъл „Операции с недвижими имоти“ – 2 414 млн. евро или с 3.0% повече от предходната година. В промишлените предприятия са направени инвестиции за 1 814 млн. евро, което е с 8.7% по-малко спрямо 2016 година. В сектор „Строителство“ преките чуждестранни инвестиции са 414 млн. евро, или с 1.8% повече в сравнение с 2016 година.

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област София (столица) през 2017 година

През 2017 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката в област София (столица) са 6 800.2 млн. лв. и в сравнение с предходната година намаляват със 7.7%. Най-голям обем на инвестиции в ДМА са вложени в сектор търговия – 1 902.3 млн. лв., което е с 9.7% по-малко в сравнение с 2016 година. В промишления сектор са направени разходи за придобиване на дълготрайни материални активи за 1 076.6 млн. лв., което е с 37.2% по-малко в сравнение с предходната година. През 2017 г. тези два сектора формират 43.8% от общия размер разходи за ДМА в област София (столица), а общият им относителен дял намалява спрямо 2016 г. с 8.1 процентни пункта. В сектора държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална дейност инвестициите в ДМА са 498.8 млн. лв., което е 40.3% повече в сравнение с 2016 година.

Основни резултати от изследването за използването на информационно – комуникационните технологии от домакинствата и лицата в област София(столица) през 2018 година

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2018 г. показват, че 81.9% от домакинствата в област София (столица), при средно 72.1% за страната, имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязано увеличение от 6.3 процентни пункта спрямо предходната година.

Наблюдение на работната сила в област София(столица) през третото тримесечие на 2018 година

PDF файл

През третото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години в област София (столица) е 703.2 хил., от които 355.3 хил. са мъже, а 347.9 хил. са жени.
Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 62.2%, при мъжете този дял е 66.4%, а при жените – 58.4%. В сравнение със същото тримесечие на 2017 г. относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години се увеличава с 0.2 процентни пункта.
През третото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 – 64 навършени години в област София (столица) е 684.8 хил., от които 346.1 хил. са мъже и 338.7 хил. са жени.
Коефициентът на заетост на населението в същата възрастова група (15 – 64) е 76.0% (77.6% за мъжете и 74.4% за жените). В сравнение със същото тримесечие на 2017 г. този коефициент се увеличава с 0.8 процентни пункта.

Доходи, разходи и потребление на домакинствата в област София (столица) през 2017 година

PDF файл

Доходи на домакинствата

През 2017 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство в област София (столица) е 7 603 лв. и нараства с 3.5% спрямо 2016 година. За периода 2013-2017 г. общият доход средно на лице от домакинство нараства с 2.2%.
През периода 2013 – 2017 г. са регистрирани следните по-важни изменения по отношение на източниците на общия доход средно на лице от домакинството:
. Доходът от работна заплата се увеличава с 3.1% спрямо 2016 г. и нараства 1.1 пъти в сравнение с 2013 година;
. Доходите от пенсии нарастват с 1.4% спрямо 2016 г., или с 25.2% в сравнение с 2013 година;
. Доходът от трудова дейност извън работна заплата намалява спрямо 2016 г. с 9.3%, а в сравнение с 2013 година с 55.4%.
. Доходите от самостоятелна заетост нараства с 14.4% спрямо 2016 г., а спрямо 2013 г. нарастват с 2.7%.
. Доходите от другите социални трансфери (обезщетения за безработни, семейни добавки за деца и други социални помощи и обезщетения) се увеличават с 3.6% спрямо 2017 г. и нарастват 1.5 пъти спрямо 2013 година.
В област София (столица) доходът от работната заплата през 2017 г. е 4 856 лв. средно на лице от домакинство. Относителният дял на работната заплата в общия доход е 63.9%, което е с 0.2 процентни пункта по-малко в сравнение с 2016 г., а спрямо 2013 г. нараства с 4.9 процентни пункта.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство в област София (столица) през третото тримесечие на 2018 година

PDF файл

През третото тримесечие на 2018 г. общинските администрации на територията на област София (столица) са издали разрешителни за строеж на 296 жилищни сгради с 3 966 жилища в тях и 470 013 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 14 административни сгради/офиси със 191 535 кв. м РЗП и на 48 други сгради с 58 836 кв. м РЗП.
Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличава с 37.0%, на жилищата в тях – с 25.2%, а общата им застроена площ – с 29.7%. Броят на издадените разрешителни за строеж на административни сгради нараства с 27.3%, а тяхната РЗП – с шест пъти. При други видове сгради издадените разрешителни за строеж са повече с 9.1%, но общата им застроена площ намалява с 42.1% (фиг.1).
В сравнение с третото тримесечие на 2017 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в област София (столица) нарастват с 13.0%, жилищата в тях – с 63.1%, а разгънатата им застроена площ – с 51.2%. Броят на издадените разрешителни за строеж на административни сгради бележи ръст от 180.0%, а тяхната РЗП е над пет пъти повече. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради намаляват с 4.0%, а тяхната РЗП – с 42.4%.

Индикатори за бедност и социално включване в област София (столица) през 2017 година

PDF файл

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.
Оценка на бедността

През 2017 г. линията на бедност общо за област София (столица) е 510.5 лв. средномесечно на лице от домакинство.
В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност нараства с 8.0%, а относителният дял на бедното население нараства с 0.4 процентни пункта.
Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2017 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 20.6 до 23.8%, или с 3.2 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 36.9%, или със 16.3 процентни пункта.
Основният фактор, увеличаващ риска за попадане в групата на бедните за преобладаващата част от населението, е тяхната икономическа активност и участието им на пазара на труда.