Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област София (столица) през 2017 година

През 2017 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката в област София (столица) са 6 800.2 млн. лв. и в сравнение с предходната година намаляват със 7.7%. Най-голям обем на инвестиции в ДМА са вложени в сектор търговия – 1 902.3 млн. лв., което е с 9.7% по-малко в сравнение с 2016 година. В промишления сектор са направени разходи за придобиване на дълготрайни материални активи за 1 076.6 млн. лв., което е с 37.2% по-малко в сравнение с предходната година. През 2017 г. тези два сектора формират 43.8% от общия размер разходи за ДМА в област София (столица), а общият им относителен дял намалява спрямо 2016 г. с 8.1 процентни пункта. В сектора държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална дейност инвестициите в ДМА са 498.8 млн. лв., което е 40.3% повече в сравнение с 2016 година.

Основни резултати от изследването за използването на информационно – комуникационните технологии от домакинствата и лицата в област София(столица) през 2018 година

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2018 г. показват, че 81.9% от домакинствата в област София (столица), при средно 72.1% за страната, имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязано увеличение от 6.3 процентни пункта спрямо предходната година.

Наблюдение на работната сила в област София(столица) през третото тримесечие на 2018 година

PDF файл

През третото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години в област София (столица) е 703.2 хил., от които 355.3 хил. са мъже, а 347.9 хил. са жени.
Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 62.2%, при мъжете този дял е 66.4%, а при жените – 58.4%. В сравнение със същото тримесечие на 2017 г. относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години се увеличава с 0.2 процентни пункта.
През третото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 – 64 навършени години в област София (столица) е 684.8 хил., от които 346.1 хил. са мъже и 338.7 хил. са жени.
Коефициентът на заетост на населението в същата възрастова група (15 – 64) е 76.0% (77.6% за мъжете и 74.4% за жените). В сравнение със същото тримесечие на 2017 г. този коефициент се увеличава с 0.8 процентни пункта.

Доходи, разходи и потребление на домакинствата в област София (столица) през 2017 година

PDF файл

Доходи на домакинствата

През 2017 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство в област София (столица) е 7 603 лв. и нараства с 3.5% спрямо 2016 година. За периода 2013-2017 г. общият доход средно на лице от домакинство нараства с 2.2%.
През периода 2013 – 2017 г. са регистрирани следните по-важни изменения по отношение на източниците на общия доход средно на лице от домакинството:
. Доходът от работна заплата се увеличава с 3.1% спрямо 2016 г. и нараства 1.1 пъти в сравнение с 2013 година;
. Доходите от пенсии нарастват с 1.4% спрямо 2016 г., или с 25.2% в сравнение с 2013 година;
. Доходът от трудова дейност извън работна заплата намалява спрямо 2016 г. с 9.3%, а в сравнение с 2013 година с 55.4%.
. Доходите от самостоятелна заетост нараства с 14.4% спрямо 2016 г., а спрямо 2013 г. нарастват с 2.7%.
. Доходите от другите социални трансфери (обезщетения за безработни, семейни добавки за деца и други социални помощи и обезщетения) се увеличават с 3.6% спрямо 2017 г. и нарастват 1.5 пъти спрямо 2013 година.
В област София (столица) доходът от работната заплата през 2017 г. е 4 856 лв. средно на лице от домакинство. Относителният дял на работната заплата в общия доход е 63.9%, което е с 0.2 процентни пункта по-малко в сравнение с 2016 г., а спрямо 2013 г. нараства с 4.9 процентни пункта.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство в област София (столица) през третото тримесечие на 2018 година

PDF файл

През третото тримесечие на 2018 г. общинските администрации на територията на област София (столица) са издали разрешителни за строеж на 296 жилищни сгради с 3 966 жилища в тях и 470 013 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 14 административни сгради/офиси със 191 535 кв. м РЗП и на 48 други сгради с 58 836 кв. м РЗП.
Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличава с 37.0%, на жилищата в тях – с 25.2%, а общата им застроена площ – с 29.7%. Броят на издадените разрешителни за строеж на административни сгради нараства с 27.3%, а тяхната РЗП – с шест пъти. При други видове сгради издадените разрешителни за строеж са повече с 9.1%, но общата им застроена площ намалява с 42.1% (фиг.1).
В сравнение с третото тримесечие на 2017 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в област София (столица) нарастват с 13.0%, жилищата в тях – с 63.1%, а разгънатата им застроена площ – с 51.2%. Броят на издадените разрешителни за строеж на административни сгради бележи ръст от 180.0%, а тяхната РЗП е над пет пъти повече. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради намаляват с 4.0%, а тяхната РЗП – с 42.4%.

Индикатори за бедност и социално включване в област София (столица) през 2017 година

PDF файл

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.
Оценка на бедността

През 2017 г. линията на бедност общо за област София (столица) е 510.5 лв. средномесечно на лице от домакинство.
В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност нараства с 8.0%, а относителният дял на бедното население нараства с 0.4 процентни пункта.
Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2017 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 20.6 до 23.8%, или с 3.2 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 36.9%, или със 16.3 процентни пункта.
Основният фактор, увеличаващ риска за попадане в групата на бедните за преобладаващата част от населението, е тяхната икономическа активност и участието им на пазара на труда.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област София(столица) през 2017 година

PDF файл

През 2016 г. в област София (столица) са регистрирани 13 834 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с наличие на материални щети и пострадали, като в сравнение с 2016 г. се наблюдава намаление с 14.3%. През годината са настъпили 975 броя тежки произшествия, при които леко ранени са 877 души, тежко ранени са 307, а загинали – 37 души. Спрямо предходната година леко ранените лица нарастват 11.0%, а загиналите и тежко ранените намаляват съответно с 11.9 и 41.1%. По брой пътнотранспортни произшествия с пострадали област София (столица) заема първо място в страната.
От участниците в движението с най-голям дял са ранените водачи на МПС (36.1%), следвани от пешеходците (35.3%) и пътниците с – 28.6%. Произшествията по вина на водачите в област София (столица) са 853 броя, като 66.5% от тях са извършени с личен автомобил.
Най-много пътнотранспортни произшествия са регистрирани в сряда – 163, а най-много ранени лица има в понеделник -204 , или 17.2% от всички ранени за областта.

През 2017 година най-много ПТП с пострадали са регистрирани през месец октомври – 104 с ранени- 124 и загинали – 7. Най-малко регистрирани ПТП има през месец февруари -54, най-малко ранени лица има през месец януари- 64, а най-малко загинали – през месец май- (1).

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в София(столица) през 2017 година

PDF файл

През 2017 г. в София (столица) са приключили делата за 2 198 извършени престъпления. Делата за 941 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 1 050 – с условно осъждане, за 84 – с оправдаване, за 24 – с прекратяване, и за 99 – с освобождаване от наказание.
С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 1 991 извършени престъпления, което е с 9.3% повече в сравнение с 2016 година.
През 2017 г. обвиняеми са били 2 085 лица, от които:
• с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 904 лица, или 43.4% от
общия брой на обвиняемите;
• условно осъдени са 983 (47.2%) лица;
• освободени от наказателна отговорност са 101 (4.8%) лица;
• оправдани са 74 обвиняеми лица (3.5%);
• на 23 лица делата са прекратени (1.1%).

Основни данни за културата в област София (столица) през 2017 година

PDF файл

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Културни институции

В обхвата на културните институции се включват музеите, театрите, музикалните колективи и библиотеките.

1. Музеи
Към 31.12.2017 г. на територията на София (столица) функционират 24 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.
Движимите културни ценности, които формират Националния музеен фонд, са 2 578 хил. фондови единици. Съпоставени с 2016 година техният брой намалява с 0.3%.
Посещенията в музеите през 2017 г. са 1 039 хил. и в сравнение с 2016 г. се намаляват с 4.2%, като 44.8% от тях са осъществени в дните със свободен вход. Регистрирано е увеличение на посещенията на чужденци в музеите – с 69 хил., или със 25.7%, в сравнение с предходната година.
Общият персонал на музеите в област София(столица) през 2017 г. е 714 души и се намалява с 0.1% в сравнение с 2016 година.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област София (столица) към 31.12.2017 година

PDF файл

1. Лечебни заведения и леглови фонд

Към 31.12.2017 г. в област София (столица) функционират 67 заведения за болнична помощ с 9 997 легла, от които 66 болници с 9 952 легла.
Заведенията за болнична помощ включват болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. В сравнение с 2016 г. легловият им фонд намалява със 125 легла, или с 1.3%.
Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2017 г. многопрофилните болници са 26 с 6 642 легла, или в 38.8% от тези заведения е съсредоточен 66.4% от легловия фонд на всички заведения за болнична помощ. Към 31.12.2017 г. специализираните болници са 40 с 3 310 легла.
Осигуреността на населението с болнични легла в края на 2017 г. е 754.3 на 100 000 души от населението, като бележи увеличение спрямо 2016 г. с 8.5.
Към 31.12.2017 г. заведенията за извънболнична помощ в област София (столица) са 502 с 260 легла за краткосрочно наблюдение и престой.
Към други лечебни здравни заведения се отнасят центровете за спешна медицинска помощ, регионалните здравни инспекции, домовете за медико-социални грижи за деца, хосписите, националните центрове без легла, диализните центрове, както и центровете за трансфузионна хематология. В края на 2017 г. в област София (столица) тези заведения са 28 с 454 легла.