Основни данни за културата в област София (столица) през 2017 година

PDF файл

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Културни институции

В обхвата на културните институции се включват музеите, театрите, музикалните колективи и библиотеките.

1. Музеи
Към 31.12.2017 г. на територията на София (столица) функционират 24 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.
Движимите културни ценности, които формират Националния музеен фонд, са 2 578 хил. фондови единици. Съпоставени с 2016 година техният брой намалява с 0.3%.
Посещенията в музеите през 2017 г. са 1 039 хил. и в сравнение с 2016 г. се намаляват с 4.2%, като 44.8% от тях са осъществени в дните със свободен вход. Регистрирано е увеличение на посещенията на чужденци в музеите – с 69 хил., или със 25.7%, в сравнение с предходната година.
Общият персонал на музеите в област София(столица) през 2017 г. е 714 души и се намалява с 0.1% в сравнение с 2016 година.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област София (столица) към 31.12.2017 година

PDF файл

1. Лечебни заведения и леглови фонд

Към 31.12.2017 г. в област София (столица) функционират 67 заведения за болнична помощ с 9 997 легла, от които 66 болници с 9 952 легла.
Заведенията за болнична помощ включват болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. В сравнение с 2016 г. легловият им фонд намалява със 125 легла, или с 1.3%.
Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2017 г. многопрофилните болници са 26 с 6 642 легла, или в 38.8% от тези заведения е съсредоточен 66.4% от легловия фонд на всички заведения за болнична помощ. Към 31.12.2017 г. специализираните болници са 40 с 3 310 легла.
Осигуреността на населението с болнични легла в края на 2017 г. е 754.3 на 100 000 души от населението, като бележи увеличение спрямо 2016 г. с 8.5.
Към 31.12.2017 г. заведенията за извънболнична помощ в област София (столица) са 502 с 260 легла за краткосрочно наблюдение и престой.
Към други лечебни здравни заведения се отнасят центровете за спешна медицинска помощ, регионалните здравни инспекции, домовете за медико-социални грижи за деца, хосписите, националните центрове без легла, диализните центрове, както и центровете за трансфузионна хематология. В края на 2017 г. в област София (столица) тези заведения са 28 с 454 легла.

Образование в област София (столица) през учебната 2017/2018 година

PDF файл

Основните резултати от проведените от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че:
• През учебната 2017/2018 година в детски градини са записани 45.4 хил. деца, или с 0.5% по-малко в сравнение с предходната година.
• Завършилите средно образование през 2017 година в общообразователни и професионални училища са съответно 5.8 и 3.2 хил. ученици.
• Записаните в различните степени на висшето образование за академичната 2017/2018 година са 101.9 хиляди.
• Към 31.12.2017 г. за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в област София (столица) се обучават 3 998 лица, от които 302 чужди граждани.

Издателска дейност в област София (столица) през 2017 година

PDF файл

През 2017 г. в област София (столица) са издадени:

– 6045 книги с годишен тираж 4232 хиляди
– 1096 брошури с годишен тираж 1558 хиляди
– 116 вестници с годишен тираж 180 хиляди

В сравнение с предходната година през 2017 г. броят на издадените книги и брошури се увеличава с 1 556 ( 27.9%), а средния тираж се увеличава от 642 през 2016 г. на 811 през 2017 г., или с 26.3 %.

През 2017 г. в област София (столица) са издадени 116 вестника с годишен тираж 180 хил., като спрямо предходната година издадените вестници намаляват със 10 (7.9%), а тиражът – с 30 718 хил. (14.6%).
Относителният дял на издаваните вестници в област София (столица) е 47.3% спрямо вестниците общо за страната, а годишния тираж – 91.7% от тиража на всички вестници.

Жилищен фонд в област София (столица) през 2017 година

PDF файл

Към 31.12.2017 г. в област София (столица) са регистрирани 609 899 жилища, което представлява 15.4% от жилищата в страната.
Повече от половината жилища в София (столица) са с две и три стаи, съответно 41.0 и 34.2%, следвани от тези с една стая 13.5%, а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи 1.8%. Жилищата, състоящи се от четири стаи са 7.8% от всички жилища в областта.

През периода 2008-2017 г. общият брой на жилищата в област София (столица) се е увеличил с 14.7%, като най-чувствително се е увеличил броя на жилищата с шест и повече стаи – 90.3%. През този 10 годишен период се запазва тенденцията на преобладаващия дял на жилищата с две стаи от общия брой на жилищата в областта, който е 40.5% през 2008 г. и 41.0% през 2017 година.
Към 31.12.2017 г. общата полезна площ на жилищата в област София (столица) е 45 228 хил. кв. м, което е с 0.03% повече в сравнение с 2016 година. В областта 74.9% от общата полезна площ е жилищна, 15.4% е спомагателна, а площта на кухните е 9.7%.
През периода 2008-2017 г. общата полезна площ на жилищата в област София (столица) се е увеличила с 30.1%, като дела на жилищната площ е нараснал с 59.1%, а спомагателната площ и площта на кухните е намаляла съответно с 21.4 и 4.7%.

Детски ясли в област София (столица) през 2017 година

PDF файл

 
Към 31.12.2017 г. в област София (столица) функционират 189 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 8 601места в тях (табл. 1). Продължава очерталата се в последните години тенденция на увеличение, както на броя заведения, така и на местата в тях, като в сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли област София (столица) нараства с 686, или с 8.7%.

В градовете детските ясли са 184 с 8 464места, а в селата – 5 със 137 места.

През 2017 г. на територията на област София (столица) в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ДГ са постъпили 8 146 деца, или с 537 деца повече в сравнение с предходната година. В края на годината за отглеждане и възпитание в детските ясли остават 9 449 деца (фиг. 1), от които момчетата са 4 871, а момичета – 4 578. В сравнение с 2016 г. броят на децата в детските ясли се увеличава с 3.8%.
Разпределението на децата, отглеждани в детските ясли, по възраст през 2017 г. се запазва без изменения. Най-голям е относителният дял на децата на 2-годишна възраст – 71.7%, следван от децата на 1 година – 28.1%, а най-малък е броят на децата на възраст до 1 година – 4 деца.

Противообществени прояви и престъпления на малолетни и непълнолетни лица през 2017 година в област София (столица)

PDF файл

Малолетни и непълнолетни лица, водени заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления.

През 2017 г. на отчет в детските педагогически стаи на територията на област София (столица) са водени 1 613 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2016 г. броят им намалява с 244, или 13.1%.
Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:
• Непълнолетни (на възраст от 14 до 17 г.) са 85.1%
• Малолетни (8-13г.) – 14.9%.
• Момчетата са 1181, или 73.2%.
• Учащи са 1 386 лица (85.9%).
Броят на заведените на отчет2 в ДПС през 2017 г. малолетни и непълнолетни е 663, или 41.1% от всички водени на отчет лица, като 81.6% от тях са непълнолетни. В сравнение с 2016 г. броят на новозаведените се увеличава с 11.1%.
През 2017 г. снети от отчет в ДПС са 616 малолетни и непълнолетни лица, или 38.2% от водените на отчет през годината. Причината са:
o Поправяне на поведението – 362 лица(58.7%)
o Навършване на 18-годишна възраст – 232 лица (37.7%)
o Други основания – 22 лица (3.6%)

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област София (столица) през първото тримесечие на 2018 година

PDF файл

През първото тримесечие на 2018 г. общинските администрации на територията на област София (столица) са издали разрешителни за строеж на 205 жилищни сгради с 2 337жилища в тях и 301 550 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 43 други сгради с 55 728 кв. м РЗП.
Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличава с 2.0%, но жилищата в тях и общата им застроена площ намаляват съответно – с 13.5 и 0.7%. При другите видове сгради издадените разрешителни за строеж са повече с 13.2%, докато обща им застроена площ е по-малко с 52.3%.
В сравнение с първото тримесечие на 2017 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в област София (столица) нарастват с 30.6%, броят на жилищата в тях – с 36.5%, а разгъната им застроена площ – с 50.2%. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради се увеличават с 26.5%, но тяхната РЗП намалява с 54.1% (фиг. 1).

Население и демографски процеси през 2017 година в област София (столица)

PDF файл
 

Към 31 декември 2017 г. населението на област София (столица) е 1 325 429души, което представлява 18.8% от населението на България. В сравнение с 2016 г. населението се увеличава с 1 792 души, или с 0.1%. Мъжете са 635 040 (47.9%), а жените – 690 389 (52.1%). Най-голям е броят на мъжете и на жените във възрастите 40-44 години.
Тенденцията на застаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура – под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните промени при определяне на възрастовите граници при пенсиониране.
В края на 2017 г. лицата на 65 и повече навършени години са 228 605, или 17.2% от населението на област София (столица). В сравнение с 2016 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.2 процентни пункта.
Процесът на застаряване е по-силно изразен при жените отколкото сред мъжете.
Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 20.3%, а на мъжете – 13.9%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея – на по-ниската продължителност на живота при тях. Застаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст.
Към 31.12.2017 г. децата до 15 години в областта са 190 811, или 14.4% от общия брой на населението, като спрямо 2016 г. този дял се увеличава с 0,2 процентни пункта.
Общият коефициент на възрастова зависимост в област София (столица) е 46.3%. За сравнение през 2005 и 2016 г. този коефициент е бил съответно 36.8 и 45.3%.

Цени на земеделска земя и рента в селското стопанство в област София (столица) през 2017 година

PDF файл

Цена на рентата на земеделската земя в област София (столица) през 2017 година

През 2017 г. в област София (столица) средната цена на рента на един декар наета/арендувана земеделска земя достига 32 лв., като намалява спрямо 2016 година с 1 лев. В сравнение със средната цена за страната, през 2017 г. цената на рентата на един декар наета/арендувана земеделска земя в област София (столица) е по-ниска с 30.4%.

Методологични бележки
Наблюдението за цената на земеделската земя и рентата в селското стопанство се провежда в съответствие с изискванията на целевата методология на Евростат, отчитайки и националните особености в развитието на пазара на земеделската земя и рентните отношения в България.
Респонденти. Наблюдението за 2017 г. обхваща 2246 респонденти (земеделски стопанства, специализирани дружества за инвестиции в земеделска земя и агенции за недвижими имоти). Източниците за подбор на респондентите са три: Годишен отчет на нефинансовите предприятия (със стабилна икономическа дейност „селско стопанство”), Годишен отчет на специализираните инвестиционни предприятия (инвестиции в земя) – Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи, и Годишен отчет на селскостопанските предприятия. Критерий за подбор на респондентите е стойността на направените разходи за придобиване на земя и за плащане на ренти. Приложен е праг, над който всички единици се наблюдават изчерпателно.