Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство в област София (столица) през третото тримесечие на 2018 година

PDF файл

През третото тримесечие на 2018 г. общинските администрации на територията на област София (столица) са издали разрешителни за строеж на 296 жилищни сгради с 3 966 жилища в тях и 470 013 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 14 административни сгради/офиси със 191 535 кв. м РЗП и на 48 други сгради с 58 836 кв. м РЗП.
Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличава с 37.0%, на жилищата в тях – с 25.2%, а общата им застроена площ – с 29.7%. Броят на издадените разрешителни за строеж на административни сгради нараства с 27.3%, а тяхната РЗП – с шест пъти. При други видове сгради издадените разрешителни за строеж са повече с 9.1%, но общата им застроена площ намалява с 42.1% (фиг.1).
В сравнение с третото тримесечие на 2017 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в област София (столица) нарастват с 13.0%, жилищата в тях – с 63.1%, а разгънатата им застроена площ – с 51.2%. Броят на издадените разрешителни за строеж на административни сгради бележи ръст от 180.0%, а тяхната РЗП е над пет пъти повече. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради намаляват с 4.0%, а тяхната РЗП – с 42.4%.

Индикатори за бедност и социално включване в област София (столица) през 2017 година

PDF файл

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.
Оценка на бедността

През 2017 г. линията на бедност общо за област София (столица) е 510.5 лв. средномесечно на лице от домакинство.
В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност нараства с 8.0%, а относителният дял на бедното население нараства с 0.4 процентни пункта.
Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2017 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 20.6 до 23.8%, или с 3.2 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 36.9%, или със 16.3 процентни пункта.
Основният фактор, увеличаващ риска за попадане в групата на бедните за преобладаващата част от населението, е тяхната икономическа активност и участието им на пазара на труда.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област София(столица) през 2017 година

PDF файл

През 2016 г. в област София (столица) са регистрирани 13 834 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с наличие на материални щети и пострадали, като в сравнение с 2016 г. се наблюдава намаление с 14.3%. През годината са настъпили 975 броя тежки произшествия, при които леко ранени са 877 души, тежко ранени са 307, а загинали – 37 души. Спрямо предходната година леко ранените лица нарастват 11.0%, а загиналите и тежко ранените намаляват съответно с 11.9 и 41.1%. По брой пътнотранспортни произшествия с пострадали област София (столица) заема първо място в страната.
От участниците в движението с най-голям дял са ранените водачи на МПС (36.1%), следвани от пешеходците (35.3%) и пътниците с – 28.6%. Произшествията по вина на водачите в област София (столица) са 853 броя, като 66.5% от тях са извършени с личен автомобил.
Най-много пътнотранспортни произшествия са регистрирани в сряда – 163, а най-много ранени лица има в понеделник -204 , или 17.2% от всички ранени за областта.

През 2017 година най-много ПТП с пострадали са регистрирани през месец октомври – 104 с ранени- 124 и загинали – 7. Най-малко регистрирани ПТП има през месец февруари -54, най-малко ранени лица има през месец януари- 64, а най-малко загинали – през месец май- (1).

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в София(столица) през 2017 година

PDF файл

През 2017 г. в София (столица) са приключили делата за 2 198 извършени престъпления. Делата за 941 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 1 050 – с условно осъждане, за 84 – с оправдаване, за 24 – с прекратяване, и за 99 – с освобождаване от наказание.
С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 1 991 извършени престъпления, което е с 9.3% повече в сравнение с 2016 година.
През 2017 г. обвиняеми са били 2 085 лица, от които:
• с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 904 лица, или 43.4% от
общия брой на обвиняемите;
• условно осъдени са 983 (47.2%) лица;
• освободени от наказателна отговорност са 101 (4.8%) лица;
• оправдани са 74 обвиняеми лица (3.5%);
• на 23 лица делата са прекратени (1.1%).

Основни данни за културата в област София (столица) през 2017 година

PDF файл

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Културни институции

В обхвата на културните институции се включват музеите, театрите, музикалните колективи и библиотеките.

1. Музеи
Към 31.12.2017 г. на територията на София (столица) функционират 24 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.
Движимите културни ценности, които формират Националния музеен фонд, са 2 578 хил. фондови единици. Съпоставени с 2016 година техният брой намалява с 0.3%.
Посещенията в музеите през 2017 г. са 1 039 хил. и в сравнение с 2016 г. се намаляват с 4.2%, като 44.8% от тях са осъществени в дните със свободен вход. Регистрирано е увеличение на посещенията на чужденци в музеите – с 69 хил., или със 25.7%, в сравнение с предходната година.
Общият персонал на музеите в област София(столица) през 2017 г. е 714 души и се намалява с 0.1% в сравнение с 2016 година.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област София (столица) към 31.12.2017 година

PDF файл

1. Лечебни заведения и леглови фонд

Към 31.12.2017 г. в област София (столица) функционират 67 заведения за болнична помощ с 9 997 легла, от които 66 болници с 9 952 легла.
Заведенията за болнична помощ включват болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. В сравнение с 2016 г. легловият им фонд намалява със 125 легла, или с 1.3%.
Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2017 г. многопрофилните болници са 26 с 6 642 легла, или в 38.8% от тези заведения е съсредоточен 66.4% от легловия фонд на всички заведения за болнична помощ. Към 31.12.2017 г. специализираните болници са 40 с 3 310 легла.
Осигуреността на населението с болнични легла в края на 2017 г. е 754.3 на 100 000 души от населението, като бележи увеличение спрямо 2016 г. с 8.5.
Към 31.12.2017 г. заведенията за извънболнична помощ в област София (столица) са 502 с 260 легла за краткосрочно наблюдение и престой.
Към други лечебни здравни заведения се отнасят центровете за спешна медицинска помощ, регионалните здравни инспекции, домовете за медико-социални грижи за деца, хосписите, националните центрове без легла, диализните центрове, както и центровете за трансфузионна хематология. В края на 2017 г. в област София (столица) тези заведения са 28 с 454 легла.

Образование в област София (столица) през учебната 2017/2018 година

PDF файл

Основните резултати от проведените от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че:
• През учебната 2017/2018 година в детски градини са записани 45.4 хил. деца, или с 0.5% по-малко в сравнение с предходната година.
• Завършилите средно образование през 2017 година в общообразователни и професионални училища са съответно 5.8 и 3.2 хил. ученици.
• Записаните в различните степени на висшето образование за академичната 2017/2018 година са 101.9 хиляди.
• Към 31.12.2017 г. за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в област София (столица) се обучават 3 998 лица, от които 302 чужди граждани.

Издателска дейност в област София (столица) през 2017 година

PDF файл

През 2017 г. в област София (столица) са издадени:

– 6045 книги с годишен тираж 4232 хиляди
– 1096 брошури с годишен тираж 1558 хиляди
– 116 вестници с годишен тираж 180 хиляди

В сравнение с предходната година през 2017 г. броят на издадените книги и брошури се увеличава с 1 556 ( 27.9%), а средния тираж се увеличава от 642 през 2016 г. на 811 през 2017 г., или с 26.3 %.

През 2017 г. в област София (столица) са издадени 116 вестника с годишен тираж 180 хил., като спрямо предходната година издадените вестници намаляват със 10 (7.9%), а тиражът – с 30 718 хил. (14.6%).
Относителният дял на издаваните вестници в област София (столица) е 47.3% спрямо вестниците общо за страната, а годишния тираж – 91.7% от тиража на всички вестници.

Жилищен фонд в област София (столица) през 2017 година

PDF файл

Към 31.12.2017 г. в област София (столица) са регистрирани 609 899 жилища, което представлява 15.4% от жилищата в страната.
Повече от половината жилища в София (столица) са с две и три стаи, съответно 41.0 и 34.2%, следвани от тези с една стая 13.5%, а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи 1.8%. Жилищата, състоящи се от четири стаи са 7.8% от всички жилища в областта.

През периода 2008-2017 г. общият брой на жилищата в област София (столица) се е увеличил с 14.7%, като най-чувствително се е увеличил броя на жилищата с шест и повече стаи – 90.3%. През този 10 годишен период се запазва тенденцията на преобладаващия дял на жилищата с две стаи от общия брой на жилищата в областта, който е 40.5% през 2008 г. и 41.0% през 2017 година.
Към 31.12.2017 г. общата полезна площ на жилищата в област София (столица) е 45 228 хил. кв. м, което е с 0.03% повече в сравнение с 2016 година. В областта 74.9% от общата полезна площ е жилищна, 15.4% е спомагателна, а площта на кухните е 9.7%.
През периода 2008-2017 г. общата полезна площ на жилищата в област София (столица) се е увеличила с 30.1%, като дела на жилищната площ е нараснал с 59.1%, а спомагателната площ и площта на кухните е намаляла съответно с 21.4 и 4.7%.

Детски ясли в област София (столица) през 2017 година

PDF файл

 
Към 31.12.2017 г. в област София (столица) функционират 189 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 8 601места в тях (табл. 1). Продължава очерталата се в последните години тенденция на увеличение, както на броя заведения, така и на местата в тях, като в сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли област София (столица) нараства с 686, или с 8.7%.

В градовете детските ясли са 184 с 8 464места, а в селата – 5 със 137 места.

През 2017 г. на територията на област София (столица) в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ДГ са постъпили 8 146 деца, или с 537 деца повече в сравнение с предходната година. В края на годината за отглеждане и възпитание в детските ясли остават 9 449 деца (фиг. 1), от които момчетата са 4 871, а момичета – 4 578. В сравнение с 2016 г. броят на децата в детските ясли се увеличава с 3.8%.
Разпределението на децата, отглеждани в детските ясли, по възраст през 2017 г. се запазва без изменения. Най-голям е относителният дял на децата на 2-годишна възраст – 71.7%, следван от децата на 1 година – 28.1%, а най-малък е броят на децата на възраст до 1 година – 4 деца.