Жилищен фонд в област София (столица) през 2017 година

PDF файл

Към 31.12.2017 г. в област София (столица) са регистрирани 609 899 жилища, което представлява 15.4% от жилищата в страната.
Повече от половината жилища в София (столица) са с две и три стаи, съответно 41.0 и 34.2%, следвани от тези с една стая 13.5%, а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи 1.8%. Жилищата, състоящи се от четири стаи са 7.8% от всички жилища в областта.

През периода 2008-2017 г. общият брой на жилищата в област София (столица) се е увеличил с 14.7%, като най-чувствително се е увеличил броя на жилищата с шест и повече стаи – 90.3%. През този 10 годишен период се запазва тенденцията на преобладаващия дял на жилищата с две стаи от общия брой на жилищата в областта, който е 40.5% през 2008 г. и 41.0% през 2017 година.
Към 31.12.2017 г. общата полезна площ на жилищата в област София (столица) е 45 228 хил. кв. м, което е с 0.03% повече в сравнение с 2016 година. В областта 74.9% от общата полезна площ е жилищна, 15.4% е спомагателна, а площта на кухните е 9.7%.
През периода 2008-2017 г. общата полезна площ на жилищата в област София (столица) се е увеличила с 30.1%, като дела на жилищната площ е нараснал с 59.1%, а спомагателната площ и площта на кухните е намаляла съответно с 21.4 и 4.7%.

Детски ясли в област София (столица) през 2017 година

PDF файл

 
Към 31.12.2017 г. в област София (столица) функционират 189 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 8 601места в тях (табл. 1). Продължава очерталата се в последните години тенденция на увеличение, както на броя заведения, така и на местата в тях, като в сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли област София (столица) нараства с 686, или с 8.7%.

В градовете детските ясли са 184 с 8 464места, а в селата – 5 със 137 места.

През 2017 г. на територията на област София (столица) в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ДГ са постъпили 8 146 деца, или с 537 деца повече в сравнение с предходната година. В края на годината за отглеждане и възпитание в детските ясли остават 9 449 деца (фиг. 1), от които момчетата са 4 871, а момичета – 4 578. В сравнение с 2016 г. броят на децата в детските ясли се увеличава с 3.8%.
Разпределението на децата, отглеждани в детските ясли, по възраст през 2017 г. се запазва без изменения. Най-голям е относителният дял на децата на 2-годишна възраст – 71.7%, следван от децата на 1 година – 28.1%, а най-малък е броят на децата на възраст до 1 година – 4 деца.

Противообществени прояви и престъпления на малолетни и непълнолетни лица през 2017 година в област София (столица)

PDF файл

Малолетни и непълнолетни лица, водени заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления.

През 2017 г. на отчет в детските педагогически стаи на територията на област София (столица) са водени 1 613 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2016 г. броят им намалява с 244, или 13.1%.
Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:
• Непълнолетни (на възраст от 14 до 17 г.) са 85.1%
• Малолетни (8-13г.) – 14.9%.
• Момчетата са 1181, или 73.2%.
• Учащи са 1 386 лица (85.9%).
Броят на заведените на отчет2 в ДПС през 2017 г. малолетни и непълнолетни е 663, или 41.1% от всички водени на отчет лица, като 81.6% от тях са непълнолетни. В сравнение с 2016 г. броят на новозаведените се увеличава с 11.1%.
През 2017 г. снети от отчет в ДПС са 616 малолетни и непълнолетни лица, или 38.2% от водените на отчет през годината. Причината са:
o Поправяне на поведението – 362 лица(58.7%)
o Навършване на 18-годишна възраст – 232 лица (37.7%)
o Други основания – 22 лица (3.6%)

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област София (столица) през първото тримесечие на 2018 година

PDF файл

През първото тримесечие на 2018 г. общинските администрации на територията на област София (столица) са издали разрешителни за строеж на 205 жилищни сгради с 2 337жилища в тях и 301 550 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 43 други сгради с 55 728 кв. м РЗП.
Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличава с 2.0%, но жилищата в тях и общата им застроена площ намаляват съответно – с 13.5 и 0.7%. При другите видове сгради издадените разрешителни за строеж са повече с 13.2%, докато обща им застроена площ е по-малко с 52.3%.
В сравнение с първото тримесечие на 2017 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в област София (столица) нарастват с 30.6%, броят на жилищата в тях – с 36.5%, а разгъната им застроена площ – с 50.2%. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради се увеличават с 26.5%, но тяхната РЗП намалява с 54.1% (фиг. 1).

Население и демографски процеси през 2017 година в област София (столица)

PDF файл
 

Към 31 декември 2017 г. населението на област София (столица) е 1 325 429души, което представлява 18.8% от населението на България. В сравнение с 2016 г. населението се увеличава с 1 792 души, или с 0.1%. Мъжете са 635 040 (47.9%), а жените – 690 389 (52.1%). Най-голям е броят на мъжете и на жените във възрастите 40-44 години.
Тенденцията на застаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура – под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните промени при определяне на възрастовите граници при пенсиониране.
В края на 2017 г. лицата на 65 и повече навършени години са 228 605, или 17.2% от населението на област София (столица). В сравнение с 2016 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.2 процентни пункта.
Процесът на застаряване е по-силно изразен при жените отколкото сред мъжете.
Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 20.3%, а на мъжете – 13.9%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея – на по-ниската продължителност на живота при тях. Застаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст.
Към 31.12.2017 г. децата до 15 години в областта са 190 811, или 14.4% от общия брой на населението, като спрямо 2016 г. този дял се увеличава с 0,2 процентни пункта.
Общият коефициент на възрастова зависимост в област София (столица) е 46.3%. За сравнение през 2005 и 2016 г. този коефициент е бил съответно 36.8 и 45.3%.

Цени на земеделска земя и рента в селското стопанство в област София (столица) през 2017 година

PDF файл

Цена на рентата на земеделската земя в област София (столица) през 2017 година

През 2017 г. в област София (столица) средната цена на рента на един декар наета/арендувана земеделска земя достига 32 лв., като намалява спрямо 2016 година с 1 лев. В сравнение със средната цена за страната, през 2017 г. цената на рентата на един декар наета/арендувана земеделска земя в област София (столица) е по-ниска с 30.4%.

Методологични бележки
Наблюдението за цената на земеделската земя и рентата в селското стопанство се провежда в съответствие с изискванията на целевата методология на Евростат, отчитайки и националните особености в развитието на пазара на земеделската земя и рентните отношения в България.
Респонденти. Наблюдението за 2017 г. обхваща 2246 респонденти (земеделски стопанства, специализирани дружества за инвестиции в земеделска земя и агенции за недвижими имоти). Източниците за подбор на респондентите са три: Годишен отчет на нефинансовите предприятия (със стабилна икономическа дейност „селско стопанство”), Годишен отчет на специализираните инвестиционни предприятия (инвестиции в земя) – Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи, и Годишен отчет на селскостопанските предприятия. Критерий за подбор на респондентите е стойността на направените разходи за придобиване на земя и за плащане на ренти. Приложен е праг, над който всички единици се наблюдават изчерпателно.

Брачност и бракоразводност в област София (столица) през 2017 година

PDF файл
 

Бракове

През 2017 г. в област София (столица) са регистрирани 6 053 юридически брака – с 649 повече спрямо предходната година, а коефициентът на брачност е 4.6‰. От всички регистрирани бракове 97.3% (5 890) са сред населението в градовете, докато в селата са сключени 163 брака.
Сключилите брак през 2017 г. във възрастова група 25-34 години са 58.7% за мъжете и 61.2% за жените.
За 85.2% от мъжете и 87.3% от жените, сключили граждански брак през 2017 г., той е бил първи.

Разводи

Броят на разводите през 2017 г. е 2 213, или със 191 повече спрямо 2016 г. От всички прекратени бракове 96.6% се отнасят за населението в градовете.
Най-голям е делът на браковете, прекратени по „взаимно съгласие“ (64.3%), следват причините „несходство в характерите“ (29.1%) и фактическа раздяла (5.8%).
За 10.0% от жените и 11.7% от мъжете, разтрогнали своите бракове през 2017 г., разводът не е бил първи. Най-голям процент на разводите – 40.4 при мъжете и 35.4 при жените са във възрастовата група 40-49 години, следвани от групата 35-39, където разводите при мъжете представляват 19.1%, а при жените 21.1%.

Брутен вътрешен продукт за област София (столица) през 2016 година

PDF файл
 

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област София (столица) през 2016 година е 37 622 млн. лв. Това нарежда област София (столица) на 1 място в страната. В сравнение с 2015 г. обемът му в номинално изражение е увеличил със 6.9%. Произведеният в областта БВП е 40.0% от общия за страната. На човек от населението се падат 28 465 лв. от стойностния обем на БВП за областта, при 13 206 лв. за страната. С най-високо ниво на БВП на човек от населението е област София (столица) – 28 465 лв.
Създадената през 2016 г. брутна добавена стойност (БДС) в област София (столица) възлиза на 32 461 млн.лв., което е със 6.8% повече спрямо 2015 година.
Добавената стойност реализирана от дейностите в сектора на услугите е 27 857 млн. лв. и представлява 85.8% от общата БДС за областта. В сравнение с 2015 г. делът на сектора в добавената стойност нараства с 0.4 процентни пункта.
През 2016 г. добавената стойност реализирана от дейностите в индустриалния сектор е в размер на 4 542 млн. лв. или 14.0% , което е с 0.4 процентни пункта по-малко спрямо 2015 година.
Относителният дял на аграрния сектор представлява 0.2% от добавената стойност на областта и е в размер на 62 млн. лева, като спрямо 2015 г. остава непроменен.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област София столица през 2017 година

PDF файл
 

• През 2017 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 696.0 хил., или 76.7% от населението на същата възраст. В сравнение с 2016 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) се увеличава с 1.3 процентни пункта.
• Общият брой на заетите лица e 694.8 хил., или 61.3% от населението на 15 и повече навършени години.
• Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 676.6 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 74.6%, съответно 77.0% за мъжете и 72.3% за жените. В сравнение с 2016 г. коефициент на заетост се увеличава с 2.1 процентни пункта.
• Безработните лица в област София столица са 19.7 хил., като броят на мъжете и жените е почти еднакъв. В сравнение с 2016 г. броят на безработните лица намалява с 27.0%.
• Коефициентът на безработица намалява с 1.0 процентни пункта (при 1.4 процентни пункта намаление за страната) в сравнение с 2016 г. и достига 2.8%. За същия период коефициентът на безработица при мъжете е 2.7%, а при жените 2.8%.

Приходи от дейността на строителните предприятия по видове строителство в област София (столица) през 2016 година

PDF файл
 

По окончателни данни през 2016 г. приходите от дейността на строителните предприятия в област София (столица) са 5 276.5 млн. лв., като спрямо 2015 г. намаляват с 38.7%.
Приходите от ново строителство и подобрения са в размер на 4 770.0 млн. лв., като при жилищните сгради е отчетено увеличение с 43.1% , а при нежилищните сгради – намаление с 36.0% спрямо предходната година.
Приходите от дейността на строителните предприятия за поддържане и текущ ремонт на жилищни и нежилищни сгради са 506.5 млн. лв., като спрямо 2015 г. намаляват с 10.0%. Относителният дял на приходите за поддържане и текущ ремонт на нежилищни сгради е 59.8%, а на жилищни сгради – 40.2%.
През 2016 г. приходите от сградно строителство са 2 458.7 млн. лв., като спрямо 2015 г. намаляват с 12.2%. При жилищното строителство е регистрирано увеличение с 37.6%, а при нежилищното строителство – намаление с 33.3%. Относителният дял на приходите от строителство на жилищни сгради е 46.6%, а от строителство на нежилищни сгради – 53.4% от общите приходи от сградно строителство.
В област София (столица) приходите от гражданско строителство/строителни съоръжения и конструкции са 2 817.8 млн. лв., като намаляват с 51.5% спрямо предходната година. Относителният дял на гражданското строителство е 53.4% от общите приходи на строителните предприятия. С най-голям относителен дял по видове приходи от гражданско строителство е „Транспортна инфраструктура – пътища, самолетни писти, тунели, мостове“ – 56.7%.