Брачност и бракоразводност в област София (столица) през 2017 година

PDF файл
 

Бракове

През 2017 г. в област София (столица) са регистрирани 6 053 юридически брака – с 649 повече спрямо предходната година, а коефициентът на брачност е 4.6‰. От всички регистрирани бракове 97.3% (5 890) са сред населението в градовете, докато в селата са сключени 163 брака.
Сключилите брак през 2017 г. във възрастова група 25-34 години са 58.7% за мъжете и 61.2% за жените.
За 85.2% от мъжете и 87.3% от жените, сключили граждански брак през 2017 г., той е бил първи.

Разводи

Броят на разводите през 2017 г. е 2 213, или със 191 повече спрямо 2016 г. От всички прекратени бракове 96.6% се отнасят за населението в градовете.
Най-голям е делът на браковете, прекратени по „взаимно съгласие“ (64.3%), следват причините „несходство в характерите“ (29.1%) и фактическа раздяла (5.8%).
За 10.0% от жените и 11.7% от мъжете, разтрогнали своите бракове през 2017 г., разводът не е бил първи. Най-голям процент на разводите – 40.4 при мъжете и 35.4 при жените са във възрастовата група 40-49 години, следвани от групата 35-39, където разводите при мъжете представляват 19.1%, а при жените 21.1%.

Брутен вътрешен продукт за област София (столица) през 2016 година

PDF файл
 

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област София (столица) през 2016 година е 37 622 млн. лв. Това нарежда област София (столица) на 1 място в страната. В сравнение с 2015 г. обемът му в номинално изражение е увеличил със 6.9%. Произведеният в областта БВП е 40.0% от общия за страната. На човек от населението се падат 28 465 лв. от стойностния обем на БВП за областта, при 13 206 лв. за страната. С най-високо ниво на БВП на човек от населението е област София (столица) – 28 465 лв.
Създадената през 2016 г. брутна добавена стойност (БДС) в област София (столица) възлиза на 32 461 млн.лв., което е със 6.8% повече спрямо 2015 година.
Добавената стойност реализирана от дейностите в сектора на услугите е 27 857 млн. лв. и представлява 85.8% от общата БДС за областта. В сравнение с 2015 г. делът на сектора в добавената стойност нараства с 0.4 процентни пункта.
През 2016 г. добавената стойност реализирана от дейностите в индустриалния сектор е в размер на 4 542 млн. лв. или 14.0% , което е с 0.4 процентни пункта по-малко спрямо 2015 година.
Относителният дял на аграрния сектор представлява 0.2% от добавената стойност на областта и е в размер на 62 млн. лева, като спрямо 2015 г. остава непроменен.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област София столица през 2017 година

PDF файл
 

• През 2017 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 696.0 хил., или 76.7% от населението на същата възраст. В сравнение с 2016 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) се увеличава с 1.3 процентни пункта.
• Общият брой на заетите лица e 694.8 хил., или 61.3% от населението на 15 и повече навършени години.
• Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 676.6 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 74.6%, съответно 77.0% за мъжете и 72.3% за жените. В сравнение с 2016 г. коефициент на заетост се увеличава с 2.1 процентни пункта.
• Безработните лица в област София столица са 19.7 хил., като броят на мъжете и жените е почти еднакъв. В сравнение с 2016 г. броят на безработните лица намалява с 27.0%.
• Коефициентът на безработица намалява с 1.0 процентни пункта (при 1.4 процентни пункта намаление за страната) в сравнение с 2016 г. и достига 2.8%. За същия период коефициентът на безработица при мъжете е 2.7%, а при жените 2.8%.

Приходи от дейността на строителните предприятия по видове строителство в област София (столица) през 2016 година

PDF файл
 

По окончателни данни през 2016 г. приходите от дейността на строителните предприятия в област София (столица) са 5 276.5 млн. лв., като спрямо 2015 г. намаляват с 38.7%.
Приходите от ново строителство и подобрения са в размер на 4 770.0 млн. лв., като при жилищните сгради е отчетено увеличение с 43.1% , а при нежилищните сгради – намаление с 36.0% спрямо предходната година.
Приходите от дейността на строителните предприятия за поддържане и текущ ремонт на жилищни и нежилищни сгради са 506.5 млн. лв., като спрямо 2015 г. намаляват с 10.0%. Относителният дял на приходите за поддържане и текущ ремонт на нежилищни сгради е 59.8%, а на жилищни сгради – 40.2%.
През 2016 г. приходите от сградно строителство са 2 458.7 млн. лв., като спрямо 2015 г. намаляват с 12.2%. При жилищното строителство е регистрирано увеличение с 37.6%, а при нежилищното строителство – намаление с 33.3%. Относителният дял на приходите от строителство на жилищни сгради е 46.6%, а от строителство на нежилищни сгради – 53.4% от общите приходи от сградно строителство.
В област София (столица) приходите от гражданско строителство/строителни съоръжения и конструкции са 2 817.8 млн. лв., като намаляват с 51.5% спрямо предходната година. Относителният дял на гражданското строителство е 53.4% от общите приходи на строителните предприятия. С най-голям относителен дял по видове приходи от гражданско строителство е „Транспортна инфраструктура – пътища, самолетни писти, тунели, мостове“ – 56.7%.

Статистика на околната среда в област София (столица) – годишни данни за 2016 година

PDF файл
 
1.Води

През 2016 г. в област София (столица) потреблението на вода в домакинствата, свързани с общественото водоснабдяване остава относително устойчиво. Използваната питейна вода средно на човек от населението e 127 л/ден/човек през 2016 г. и 2015 година (фиг.1). Домакинствата в област София (столица) са с най-голямо потребление, следвани от домакинствата в област Бургас (112 л/ден/човек). Най-ниска е консумацията на вода в област Търговище (69 л/ден/човек).
През 2016 г. в област София (столица), на режим на водоподаване е 0.0% от населението (0.0% през 2015г.), при 2.1% за страната. В 14 области водоснабдяването не е ограничавано. Най-засегнати от режим на водоподаване са областите Габрово (28.5%), Ловеч (28.3%) и Търговище (12.0%).
В областта 96.1% от населението е свързано с обществена канализация. С обществена канализационна мрежа, но без наличие на пречистване е свързано 0.2% от населението (12.6% за страната).

2. Разходи за опазване на околната среда и дълготрайни материални активи за околната среда

Опазването на околната среда включва всички дейности, които са пряко ориентирани към предотвратяване, намаляване и премахване на замърсяването, което е резултат от производствени или други процеси.
Отстраняването на уврежданията на околната среда изисква допълнителни средства. Размерът на средствата е основен показател за мерките, които обществото и държавата предприемат, за да се намали отрицателното въздействие на социално-икономическите процеси в околната среда.
Разходите за околната среда включват два компонента: разходи за поддържане и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи. В края на 2016 г. наличността на дълготрайните материални активи с екологично предназначение в област София (столица) е 808.1 млн. лв. (809.8 млн. лв. през 2015 година).

Годишна статистика на заетостта и разходите за труд в област София (столица) през 2016 година

PDF файл
 

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2016 г., на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област София (столица) сочат, че средногодишният брой наетите лица по трудово служебно правоотношение е 723 290, което представлява 31.8% от общия брой на наетите в страната. В сравнение с 2015 г. броят на наетите се увеличава с 15 991 души или с 2.3%. Увеличение се наблюдава в петнадесет от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Добивна промишленост“ (49.0%), „Селско, горско и рибно стопанство“ (8.1%), „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ (7.9%). Намаление на наетите лица е регистрирано в четири икономически дейности, като най-значимо е в „Строителство“ (3.1%).
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – съответно 20.2 и 9.7 процентни пункта.
По брой наети лица по трудово и служебно правоотношение (723.3 хил.) област София (столица) заема първо място сред 28-те области в страната.
В област София (столица) средната брутна годишна работна заплата за 2016г. е 15 658 (фиг.1), при 11 379 лв. средно за страната.

Чуждестранни преки инвестиции в област София (столица) към 31.12.2016година

PDF файл
 

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област София (столица) към 31.12.2016 г. възлизат на 12 211.6 млн. евро, което е с 0.8% повече в сравнение с 2015 година. Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 51.9% и съответно 85.8% от ПЧИ в рамките на Югозападен район. По размер на чуждестранните инвестиции в област София (столица) заема първо място в страната.
През 2016 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – 4 304.1 млн. евро, което е с 5.1% повече в сравнение с 2015 г. В сектор „Операции с недвижими имоти“ са инвестирани 2 342.8 млн. евро или с 4.6% по-малко от предходната година. В промишлените предприятия са направени инвестиции за 1 987.9 млн. евро. Тези три дейности заедно формират 70.7% от общия обем на ПЧИ, а относителният им дял нараства общо с 0.2 процентни пункта спрямо предходната година. В сектор „Строителство“ преките чуждестранни инвестиции са 406.6 млн. евро, или с 15.9% по-малко в сравнение с 2015 година.

Основни резултати от изследването на информационното общество в домакинствата в област София (столица) през 2017 година

PDF файл
 

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2017 г. показват, че 75.6% от домакинствата в област София (столица), при средно 67.3% за страната, имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязано увеличение от 6.2 процентни пункта спрямо предходната година.
По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет през 2017 г. област София (столица) се нарежда на трето място в страната. Най-голям е относителният дял на домакинствата с достъп до интернет в областите Шумен – 77.9%, Пловдив – 76.2%.
През текущата година 75.0% от населението на възраст между 16 и 74 навършени години в област София (столица) използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично. Спрямо предходната година е отбелязано увеличение на този показател от 3.6 процентни пункта.
Относителният дял на лицата по пол, които редовно използват интернет в област София (столица) през 2017 г. за мъжете се увеличава с 4.3, а при жените с 2.8 процентни пункта.
Значителни са различията при редовно използващите интернет в област София (столица) през 2017 г. по образование. Докато 90.5% от лицата с висше образование използват редовно глобалната мрежа, то едва 50.6% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които предоставя глобалната мрежа. Редовно използващите интернет със средно образование са 67.2%.

Наблюдение на работната сила в област София (столица) през трето тримесечие на 2017 година

PDF файл
 

През третото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години в област София (столица) е 701.7 хил., от които 353.9 хил. са мъже, а 347.8 хил. са жени.
Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 62.0%, като в сравнение със същото тримесечие на 2016. се увеличава с 2.4 процентни пункта. При мъжете този дял е 66.2%, а при жените-58.2%.
През третото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица на 15-64 навършени години в област София(столица) е 681.1 хил., от които 344.0 хил. са мъже и 337.2 хил. са жени.
Коефициентът на заетост на населението в същата възрастова група (15-64) е 75.2% (76.9% за мъжете и 73.5% за жените). В сравнение със същото тримесечие на 2016 г. се увеличава с 3.0 процентни пункта.
Наблюдението на работната сила е извадково и се провежда непрекъснато, като осигурява тримесечни и годишни данни за икономическата активност на населението на 15 и повече навършени години. То обхваща обикновените домакинства в страната.

Доходи, разходи и потребление на домакинствата в област София (столица) през 2016 година

PDF файл
 

Доходи на домакинствата

През 2016 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство в област София (столица) е 7 349 лв. и нараства с 4.1% спрямо 2015 година. За периода 2010-2016 г. общият доход средно на лице от домакинство нараства с близо 1.5 пъти.
През периода 2010 – 2016 г. са регистрирани следните по-важни изменения по отношение на източниците на общия доход средно на лице от домакинството:
. Доходът от работна заплата се увеличава с 6.9% спрямо 2015 г. и нараства 1.6 пъти в сравнение с 2010 година;
. Доходите от пенсии нарастват с 15.6% спрямо 2016 г., или с 1.1% в сравнение с 2010 година;
. Доходът от трудова дейност извън работна заплата намалява спрямо 2016 г. с 13.9%, но нараства с 2.3 пъти – в сравнение с 2010 година.
. Доходите от самостоятелна заетост намаляват с 25.6% спрямо 2016 г., но същевременно нарастват с 2.9 пъти спрямо 2010 година.
. Доходите от другите социални трансфери (обезщетения за безработни, семейни добавки за деца и други социални помощи и обезщетения) се увеличават с 24.9% спрямо 2015 г. и нарастват 2.7 пъти спрямо 2010 година.