Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовия сектор в област Благоевград към 31.12.2017 година

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област Благоевград към 31.12.2017 г. възлизат на 474.4 млн. евро, което е с 1.8% по – малко в сравнение с 2016 година (Фиг.1). Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 1.9% и съответно 3.3% от ПЧИ в рамките на Югозападен район. По размер на чуждестранните инвестиции област Благоевград заема осмо място в страната.

През 2017 г. най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) – 245.1 млн. евро, с 6.3% повече в сравнение с 2016 година.

В предприятията от сектор Индустрия (с изключение на строителството) в областта са инвестирани – 135.4 млн. евро или с 8.9% по- малко от 2016 година. През 2017 г. тези две дейности заедно формират 80.2% от общия обем на ПЧИ, а общият им относителен дял нараства спрямо 2016 г. с 1.7 процентни пункта.

И през 2016 г. най-много преки чуждестранни инвестиции са направени в нефинансовите предприятия на територията на община Петрич, като в сравнение с предходната година те са с 2.5% повече. Относителният дял на инвестициите в община Петрич спрямо общия размер за областта нараства с 2.0 процентни пункта спрямо 2016 година.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Благоевград през 2017 година

  1. Общ преглед

По данни на Националния статистически институт през 2017 г. годишен отчет за дейността в  област Благоевград са представили общо 21 547 нефинансови предприятия , или с 2.5% повече в сравнение с 2016 година.

В областта преобладават микропредприятията (до 9 заети) – 93.5% от общия брой.Малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 5.5%, средните предприятия (от 50 до 249 заети) – 0.9% и големите предприятия (над 250 заети) – 0.1% от всички нефинансови предприятия в областта.

Крайният финансов резултат на предприятията от област Благоевград за 2017 г. е печалба от 486 млн. лв. или с 5.4% повече от предходната година. Предприятията с печалба са 70.7% от общия брой, тези със загуба – 17.9% и предприятията с нулев финансов резултат – 11.4%. .

Заетите лица в нефинансовите предприятия в област Благоевград са 89 469 и е  произведена продукция по текущи цени  на стойност  5 579 млн. лева. Микропредприятията са произвели 36.0% от продукцията за областта, малките предприятия – 24.3%, средните – 17.8% и големите – 21.9%.

Годишна статистика на заетостта и разходите за труд в област Благоевград през 2017 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2017 г., на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Благоевград сочат, че  средногодишният брой наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 89 746, което представлява 3.9% от общия брой на наетите в страната. В сравнение с 2016 г. броят на наетите се увеличава с 391 души или с 0.4%. Увеличение се наблюдава в тринадесет от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Операции с недвижими имоти“ (26.4%),  „Транспорт, складиране и пощи“ (10.0%) и „Административни и спомагателни дейности“ (9.6%). Намаление на наетите лица е регистрирано в шест икономически дейности – най-значимо в „Преработваща промишленост“ (4.6%) и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ (3.3%).

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 35.0 и 11.8%.

По брой наети лица по трудово и служебно правоотношение през 2017 г. областта заема 6 място сред 28-те области в страната. Най-голям е броят на наетите в област София (столица) – 739.5 хил., а най-малък в област Видин – 16.5 хиляди.

В област Благоевград  средната брутна годишна работна заплата за 2017 г. е 8 297 лв. (фиг. 1), при 12 448 лв. средно за страната.

Основни резултати от изследването за използването на информационно – комуникационните технологии от домакинствата и лицата през 2018 г. в област Благоевград

PDF файл

Резултатите от проведеното през 2018 г. изследване за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 71.4% от домакинствата в област Благоевград имат достъп до интернет в домовете си при средно 72.1% за страната. За областта е регистрирано увеличение от 8.1 процентни пункта спрямо предходната година.
За осемгодишен период използването на ИКТ в област Благоевград става все по-масово – относителният дял на домакинствата с достъп до интернет се е увеличил с 29.1 процентни пункта.
През 2018 г. с най-висок относителен дял на домакинствата с достъп до интернет е област Кърджали (84.4%), а с най-нисък – София (51.3%). По този показател област Благоевград заема десето място заедно със Стара Загора сред 28-те области.
Относителният дял на лицата на възраст между 16 и 74 години в област Благоевград, които регулярно използват интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) през 2018 г. е 61.2%, като спрямо предходната година е отбелязано намаление от 0.1 проценти пункта.
В област Благоевград мъжете са по-активни при регулярното използване на интернет като техният относителен дял е 65.6%, докато за жените той е 56.8%. При мъжете този дял е по-висок от средния за страната по пол с 0.7 процентни пункта, докато при жените той е по-нисък с 5.6 процентни пункта.
Значителни са различията при редовно използващите интернет в област Благоевград по степени на завършено образование – докато 93.2% от лицата с висше образование използват редовно глобалната мрежа, то едва 35.3% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които тя предоставя. Редовно използващите интернет със средно образование са 63.7%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Благоевград през третото тримесече на 2018 година

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Благоевград към края на септември 2018 г. намаляват с 1.3% спрямо края на юни 2018 г., като достигат до 88.0 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на 2018 г. наетите лица в частния сектор бележат намаление с 1.9% (до 67.9 хиляди), докато в обществения сектор се увеличават с 0.7% до – 20.1 хиляди.
В края на септември 2018 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 0.7%. По сектори в сравнение с края на септември 2017 г. наетите в частния сектор намаляват с 1.4% (или с 0.9 хил.), докато в обществения сектор бележат увеличение с 1.3% (или с 0.3 хил.).
През третото тримесечие на 2018 г. средната месечна заплата за областта се запазва същата както и през второто тримесечие на 2018 г. – 743 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 974 лв., а за частния – 673 лева.
През третото тримесечие на 2018 г. средната брутна месечна работна заплата за Благоевградска област се увеличава с 4.9% в сравнение със същия период на предходната година.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Благоевград през 2017 година

PDF файл

През 2017 г. на територията на област Благоевград са регистрирани 1 174 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с наличие на материални щети и пострадали, като в сравнение с 2016 г. се наблюдава намаление с 19.7%. През годината са настъпили 288 тежки произшествия, при които броят на ранените е 351, а на загиналите – 26 души. В сравнение с 2016 г. броят на ранените лица намалява с 18.9%, на загиналите лица – с 33.3%, а на тежките ПТП – с 20.9%. (Фиг.1).
От общия брой за страната делът на пътнотранспортните произшествия с пострадали в област Благоевград е 4.2%, на ранените – 4.0%, а на загиналите – 3.8%.
Броят на ПТП по вина на водачите на моторни превозни средства (МПС) е 268, или 93.1% от общия брой за областта. От тях с най-голям брой ПТП са водачите, управлявали лични МПС – 223 или 83.2%.
Най-голям брой произшествия е регистриран през месец май – 33, или 11.5% от общия брой ПТП, а най-малък през месеците януари и март – по 16. През месец август ранените лица са най-много – 48, или 13.7% от общия брой за годината. Най-много са загиналите лица през месец май – 9, или 34.6% от общия брой загинали през годината.
В рамките на седмицата, най-много ПТП са настъпили в петък – 47. Най-много ранени лица са регистрирани в неделя – 62. Най-голям е броят на загиналите лица в понеделник – 8.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Благоевград през второто тримесечие на 2018 година

PDF файл

През второто тримесечие на 2018 г. местните администрации на територията на област Благоевград са издали разрешителни за строеж на 102 жилищни сгради с 307 жилища в тях и 37 767 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 4 административни сгради/ офиси с 874 кв. м РЗП и на 95 други сгради с 40 904 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нарастват с 29.1%, жилищата в тях – със 122.5% и съответната им РЗП е повече с 80.0%. При броя на издадените разрешителни за строеж на други сгради също се наблюдава увеличение с 39.7%, а при разгънатата им застроена площ – с 67.2% .
В сравнение с второто тримесечие на 2017 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват с 4.7%, докато броят на жилищата в тях и тяхната РЗП бележат увеличение – съответно с 29.5%, и 11.2%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други видове сгради се намаляват с 25.8%, докато разгънатата им застроена площ нараства – с 2.0% (Фиг.2.).

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица през 2017г. в област Благоевград

PDF файл

През 2017 година в област Благоевград са приключили делата за 1 708 извършени престъпления. Делата за 496 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 792 – с условно осъждане, за 52 – с оправдаване, за 6 – с прекратяване, и за 362 – с освобождаване от наказание.
С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 1 288 извършени престъпления, което е по-малко с 28.7% в сравнение с 2016 година.
Броят на обвиняемите лица в областта през 2017 г. е 1 660, от които:
• с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 483 лица (29.1% от общия брой на обвиняемите);
• условно осъдени са 758 лица, или 45.7 % от общия брой на обвиняемите;
• освободени от наказателна отговорност са 365 лица, или 22.0% от общия брой на обвиняемите;
• оправдателна присъда са получили 47 обвиняеми лица (2.8%);
• на 7 лица (0.4%) делата са прекратени.
През 2017 г. броят на осъдените лица с влезли в сила присъди в област Благоевград е 1 241. В сравнение с 2016 г. се наблюдава намаление с 22.2%.Осъдените непълнолетни (14 – 17 години) съставляват 3.5% от всички осъдени лица и са 43 лица.

Издателска дейност в област Благоевград през 2017 година

PDF файл

Националният статистически институт ежегодно публикува данни за издадените книги и брошури, продължаващите издания (вестници, списания, бюлетини и периодични сборници), както и за електронните публикации. Източник на информацията е Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий”, като основните показатели са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Издадени книги и брошури
През 2017 г. в област Благоевград са издадени 141 книги с тираж 38 хил. екземпляра и 15 брошури с тираж 3 хиляди.
В сравнение с предходната година през 2016 г. в областта броят на издадените книги и брошури нараства с 63 (67.7%), а средният тираж намалява от 280 през 2016 г. на 263 през 2017 г., или с 6.0 %. През 2017 г. в област София (столица) са издадени преобладаващ брой от книгите и брошурите в страната – 7 141 заглавия, или 70.9%. Областите Пловдив и Велико Търново са следващите с най-голям брой издадени книги и брошури – съответно по 5.9 и 3.8%. За област Благоевград този дял е 1.5%.
Издадени продължаващи издания (вестници)
В област Благоевград през 2017 г. са издадени 3 регионални вестника с годишен тираж 1 830 хил., или по 6 броя годишно на човек от населението в областта. Спрямо предходната година броят на издадените вестници се увеличава с един, а тиражът намалява с 34 хил. (1.8%). Еднократният тираж е 7 хиляди екземпляра през 2017 година.

Наети лица и средна брутна заплата в област Благоевград през първо тримесечие на 2018 година

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Благоевград към края на юни 2018 г. намаляват с 0.2% спрямо края на март 2018 г., като достигат до 89.2 хиляди. Спрямо края на първото тримесечие на 2018 г. наетите лица в частния сектор бележат намаление с 0.4% (до 69.2 хиляди), докато в обществения сектор се увеличават с 0.5% до – 20.0 хиляди.
В края на юни 2018 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 0.1%. По сектори в сравнение с края на юни 2017 г. наетите в частния сектор намаляват с 0.1% (или с 0.1 хил.), докато в обществения сектор броят им се запазва.
През второто тримесечие на 2018 г. средната месечна заплата за областта нараства спрямо първото тримесечие на 2018 г. с 3.1% до – 743 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 983 лв., а за частния – 670 лева.
През второто тримесечие на 2018 г. средната брутна месечна работна заплата за Благоевградска област се увеличава с 5.2% в сравнение със същия период на предходната година.