Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Благоевград през 2016 година

PDF файла
 

През 2016 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката в област Благоевград са 427.5 млн. лв. и в сравнение с предходната година намаляват с 23.7%.
Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) – 200.2 млн. лв., или с 12.2% повече от 2015 година. В промишления сектор разходите за придобиване на ДМА са 87.6 млн. лв., или с 4.2% повече в сравнение с предходната година. През 2016 г. тези сектори заедно формират 67.3% от общия размер разходи за ДМА в област Благоевград, а общият им относителен дял се увеличава спрямо 2015 г. с 20.5 процентни пункта. В сектора строителство инвестициите в ДМА са 46.0 млн. лева, или с 56.3% по – малко в сравнение с 2015 година.
През 2016 г. е регистрирана промяна и в структурата на извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в областта по видове (фиг.2). Най-голям относителен дял от общия обем на направените инвестиции в ДМА имат разходите за транспортни средства – 32.5% и за сгради, строителни съоръжения и конструкции – 31.9%. Най-малък относителен дял имат разходите за земя – 3.9%.
В сравнение с предходната година относителният дял на вложените средства за сгради, строителни съоръжения и конструкции нмалява с 15.2 пункта. Същевременно нараства делът на направените разходите за придобиване на машини, производствено оборудване – с 2.8 пункта, транспортни средства – с 4.4 пункта, други разходи – със 7.4 пункта и за земя – с 0.6 пункта.

Основни резултати от изследването за използване на информационно-комуникационни технологии в домакинствата и от лицата през 2017 г. в област Благоевград

PDF файл
 

Резултатите от проведеното изследване за използване на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2017 г. показват, че 63.3% от домакинствата в област Благоевград имат достъп до интернет в домовете си при средно 67.3% за страната. За областта е регистрирано намаление от 0.7 процентни пункта спрямо предходната година.
За седемгодишен период използването на ИКТ в област Благоевград става все по-масово – относителният дял на домакинствата с достъп до интернет се е увеличил с 21.0 процентни пункта.
През 2017 г. с най-висок относителен дял на домакинствата с достъп до интернет е област Шумен (77.9%), а с най-нисък – Монтана (51.5%). По този показател област Благоевград заема шестнадесето място сред 28-те области.
Относителният дял на лицата на възраст между 16 и 74 години в област Благоевград, които регулярно използват интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) през 2017 г. е 61.3%, като спрямо предходната година е отбелязан растеж от 4.3 проценти пункта.
В област Благоевград мъжете са по-активни при регулярното използване на интернет като техният относителен дял е 62.5%, докато за жените той е 60.2%. Както при мъжете, така и при жените този дял е по-нисък от общия за страната по пол, съответно с 0.5 и 0.6 процентни пункта.
Значителни са различията при редовно използващите интернет в област Благоевград по степени на завършено образование – докато 98.4% от лицата с висше образование използват редовно глобалната мрежа, то едва 16.1% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които тя предоставя. Редовно използващите интернет със средно образование са 75.5%.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Благоевград през 2016 година

PDF файл
 

По данни на Националния статистически институт през 2016 г. годишен отчет за дейността в област Благоевград са представили общо 21 023 нефинансови предприятия , или с 8.5% повече в сравнение с 2015 година. Най-голяма е групата на микро-предприятията, с персонал до 9 заети – 19 695 предприятия. Броят на малките предприятия (10 – 49 заети) е 1 116, а на средните (50 – 249 заети) е 192. Големите предприятия с над 250 заети са 20.
Произведената продукция в област Благоевград през 2016 г. възлиза на 4 877 млн. лв., като е отчетен ръст от 1.5% спрямо 2015 година. Водещ в икономиката на областта е сектор „Преработваща промишленост“, където са създадени 40.7% от произведената продукция.
През 2016 година активните предприятия в област Благоевград са реализирали приходи от дейността в размер на 6 617 млн. лева. Отчетен е ръст от 3.5% на годишна база. Разходите за дейността възлизат на 6 095 млн. лв., което е с 3.0% повече в сравнение с 2015 година.
Нетните приходи от продажби в област Благоевград достигат 6 145 млн. лв., като е отчетено увеличение с 3.2% в сравнение с предходната година. Предприятията от сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ са реализирали най-голям дял от нетните приходи от продажби – 33.8%, следвани от сектор „Други услуги“ и „Промишленост“ съответно 31.2 и 28.2%.

Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия в област Благоевград към 31.12.2016 година

PDF файл
 

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област Благоевград към 31.12.2016 г. възлизат на 483.0 млн. евро, което е с 8.2% повече в сравнение с 2015 година(Фиг.1). Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 2.1%. По размер на чуждестранните инвестиции област Благоевград заема седмо място в страната.
Най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) – 230.6 млн. евро, с 15.3% повече в сравнение с 2015 година. В предприятията от сектор Индустрия (с изключение на строителството) в областта са инвестирани – 148.7 млн. евро или с 2.2% повече от 2015 година. През 2016 г. тези две дейности заедно формират 78.5% от общия обем на ПЧИ, а общият им относителен дял нараства спрямо 2015 г. с 1.1 процентни пункта.
И през 2016 г. най-много преки чуждестранни инвестиции са направени в нефинансовите предприятия на територията на община Петрич, като в сравнение с предходната година те са с 24.9% повече. Oтносителният дял на инвестициите спрямо общия размер за областта се увеличава с 6.0 процентни пункта спрямо 2015 година.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Благоевград през третото тримесечие на 2017 година

PDF файл
 

През третото тримесечие на 2017 г. местните администрации на територията на област Благоевград са издали разрешителни за строеж на 80 жилищни сгради с 277 жилища в тях и 37 448 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 4 административни сгради/офиси с 1 219 кв. м РЗП и на 93 други сгради с 63 210 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 25.2%, докато броят на жилищата в тях се увеличава с 16.9% и общата застроена площ – с 10.2%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради бележат спад с 27.3%, докато разгънатата им застроена площ нараства с 57.6% .
В сравнение с третото тримесечие на 2016 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 45.5%, а жилищата в тях и тяхната РЗП съответно – с 218.4%, и 142.0%. Броят на разрешителни за строеж, издадени на административни сгради е без промяна, но тяхната РЗП е по-малко с 1.5%. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради се увеличават с 12.1%, а разгънатата им застроена площ е повече със 150.7% .

Дейност на местата за настаняване в област Благоевград през септември 2017 година

PDF файл
 

През септември 2017 г. в област Благоевград са функционирали 207 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, като броят на леглата в тях е 13.7 хиляди. В сравнение със септември 2016 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) в област Благоевград намалява с 3.7% и леглата в тях съответно с 1.4%.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в Благоевградска област възлиза на 88.2 хил., или с 2.4% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо намаление на нощувките (с 25.1%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди. В местата за настаняване с 4 и 5 звезди реализираните нощувки нарастват с 16.0%.
През септември 2017 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 72.9% от общия брой нощувки на чужди граждани и 52.7% от българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 14.8% от нощувките на чужденци и 28.6% – на български граждани., а в местата за настаняване с 1 и 2 звезди тези дялове са съответно 12.3% и 18.7%.
Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Благоевград през септември 2017 г. се увеличават с 0.3% в сравнение със същия месец на 2016 г. и достигат 43.7 хиляди. От всички пренощували лица 76.0% са български граждани, като по-голямата част от тях (48.6%) са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.1 нощувки. Пренощувалите чужденци са 10.5 хиляди, като 68.5% от тях също са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.5 броя нощувки.

Наети лица и средна брутна работна заплата през третото тримесечие на 2017 година (област Благоевград)

PDF файл
 

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Благоевград към края на септември 2017 г. намаляват с 0.6% спрямо края на юни 2017 г., като достигат до 88.7 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на 2017 г. наетите лица в частния сектор намаляват с 0.6% (до 68.8 хиляди) и в обществения сектор са по-малко с 0.6% до – 19.8 хиляди.
В края на септември 2017 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение нараства с 2.5%. По сектори в сравнение с края на юни 2016 г. наетите в частния сектор се увеличават с 2.4% (или с 1.6 хил.) и в обществения сектор с – 3.0% (или с 0.6 хил.).
През второто тримесечие на 2017 г. средната месечна заплата за областта нараства спрямо първото тримесечие на 2017 г.с 0.3% до – 708 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 894 лв., а за частния – 652 лева.
През второто тримесечие на 2017 г. средната брутна месечна работна заплата за Благоевградска област се увеличава с 5.5% в сравнение със съответния период на предходната година.

Дейност на местата за настаняване в област Благоевград през август 2017 година

PDF файл
 

През август 2017 г. в област Благоевград са функционирали 220 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, като броят на леглата в тях е 14.4 хиляди. В сравнение с август 2016 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) в област Благоевград намалява с 1.4%, а леглата в тях се увеличават с 2.4%.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в Благоевградска област възлиза на 147.2 хил., или с 15.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 19.9%) се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.
През август 2017 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 69.8% от общия брой нощувки на чужди граждани и 48.8% от българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 17.9% от нощувките на чужденци и 31.6% – на български граждани., а в местата за настаняване с 1 и 2 звезди тези дялове са съответно 12.2% и 19.6%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Благоевград през второто тримесечие на 2017 година

PDF файл
 

През второто тримесечие на 2017 г. местните администрации на територията на област Благоевград са издали разрешителни за строеж на 107 жилищни сгради с 237 жилища в тях и 33 969 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 128 други сгради с 40 100 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нарастват със 17.6%, жилищата в тях – с 40.2% и съответната им РЗП е повече с 35.5%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради бележат увеличение със 120.7%, а разгънатата им застроена площ – с 84.7% .
В сравнение с второто тримесечие на 2016 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са повече с 48.6%, а жилищата в тях и тяхната РЗП – съответно с 40.2%, и 32.7%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други видове сгради се увеличава със 116.9%, а разгънатата им застроена площ – със 106.6% .
През второто тримесечие на 2017 г. в областта е започнал строежът на 90 жилищни сгради със 152 жилища в тях и с 22 744 кв. м обща застроена площ, на 65 други сгради с 15 704 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие броят на започнатите жилищни сгради нараства с 130.8%, като жилищата в тях и общата им застроена площ се увеличават съответно със 153.3% и 144.1%. Започнатото строителство на други сгради е повече със 182.6%, а общата им застроена площ – с 23.4%.

Пътнотранспортни произшествия, убити и ранени в област Благоевград през 2016 година

PDF файл
 

През 2016 г. на територията на област Благоевград са регистрирани 364 пътнотранспортни произшествия (ПТП), при които броят на ранените е 433, а на убитите – 39 души. В сравнение с 2015 г. се наблюдава увеличение както на убитите лица – с 14.7%, така и на произшествията и ранените лица съответно – с 20.1%, и 13.9%.
Броят на ПТП по вина на водачите на моторни превозни средства (МПС) е 352, или 96.7% от общия брой за областта. От тях с най- голям брой са ПТП на водачите, управлявали лични МПС – 192 или 54.5%.
През 2016 г. най-голям брой произшествия са регистрирани през месец юли – 41, а най–малък през месеците януари и март – по 20. През месеците юли и август ранените лица са най-много – по 46, а най-малко са през месец януари – 18. Най-голям е броят на загиналите лица през месец юли – 7, а най–малък през месеците април,октомври и декември – по 2.
По дни от седмицата, най-голям брой ПТП са настъпили в събота – 57, с 6 загинали и 74 ранени лица и в понеделник – 57, съответно с 6 загинали и 64 ранени лица.
Разпределението на относителните дялове на ранените лица при ПТП, според тяхната възраст е следното:
• Деца и младежи под 15 години – 11.5%;
• От 15 до 24 навършени години – 22.2%;
• От 25 до 64 навършени години – 53.1%;
• Над 65 навършени години – 13.2%.
От общия брой на ранените участници в движението с най–висок дял са водачите на МПС – 51.5%, следвани от пътниците – 29.3% и пешеходците – 19.2%. Загиналите водачи при ПТП са 69.2%, а убитите пътници и пешеходци, съответно – 17.9.% и 12.8%.
През 2016 г. на територията на област Благоевград 45.0% от пътнотранспортните произшествия са регистрирани в населените места – със 176 ранени и 7 убити. Извън населените места са регистрирани 200 произшествия, съответно с 257 ранени и 32 убити.
По общини най-голям брой произшествия е регистриран в община Благоевград – 107, съответно със 119 ранени и 4 загинали, следвана от община Сандански, където са регистрирани 47 ПТП, с 59 ранени и 3 убити лица. Най–малко произшествия са регистрирани в община Белица – 3 на брой, със 7 ранени лица.