Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Благоевград през 2018 година

 През 2018 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години в област Благоевград са 152.1 хил., или 74.6% от населението на същата възраст. В сравнение с 2017 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) през 2017 г. се повишава с 2.0 процентни пункта.

Общият брой на заетите лица e 147.6 хил., или 56.2% от населението на 15 и повече навършени години. От тях 77.8 хил. (52.7%) са мъже и 69.7 хил. (47.3%) са жени. По степени на образование разпределението на заетите лица е следното: с висше образование са 33.1 хил. лица, със средно – 93.1 хил. и с основно или по-ниско образование – 21.4 хил., като коефициентът на заетост е съответно – 75.8, 66.8 и 27.0%. В сравнение с 2017 г. през 2018 г. се наблюдава запазване на коефициента на заетост за лицата с висше образование, а  за лицата със средно  и за тези с основно или по-ниско образование бележат увеличение съответно  – с 1.8 и 0.5 процентни пункта (фиг. 1.).

Брутен вътрешен продукт за област Благоевград през 2017 година

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт[1](БВП) за област Благоевград през 2017 година е 2 718 млн. лв. Това нарежда областта на 7 място в страната. В сравнение с 2016 г. обемът му в номинално изражение  се увеличил с 5.2%. Произведеният в областта БВП е 2.7% от общия за страната. На човек от населението се падат 8 792 лв. от стойностния обем на показателя.


[1] Брутният вътрешен продукт по пазарни цени е крайният резултат от производствената дейност на резидентните производствени единици. Той може да се дефинира по три начина:

а) БВП е сума от брутната добавена стойност, създадена от различните институционални сектори или различните отрасли на икономиката, плюс данъците минус субсидиите върху продуктите (които не са разпределени по сектори и отрасли). БВП е балансова позиция в състава на производствената сметка за националната икономика.

б) БВП е сума от категориите крайно използване на продукти и услуги от резидентите институционални единици (фактическо крайно потребление и бруто капиталообразуване) плюс износа на стоки и услуги минус вноса на стоки и услуги.

в) БВП е сума от генерираните доходи в състава на сметка „Формиране на дохода” (компенсация на наетите, данъци върху производството и вноса минус субсидии, брутен опериращ излишък и смесен доход).

Статистика на околната среда в област Благоевград през 2017 г.

Води

През 2017 г. 97.7% от населението на област Благоевград е свързано с обществено водоснабдяване (ВИК). Използваната питейна вода от общественото водоснабдяване в областта намалява от 111 л/ден средно на човек през 2016 г. на 110 л/ден/чов. през 2017 г. (фиг.1). През същия период средното потребление на питейна вода от общественото водоснабдяване на човек за денонощие в страната е 99 литра. С най-голямо потребление са областите София – столица (126 л/ден/чов.) и Бургас (112 л/ден/чов.), а с най-ниско – област Търговище (68 л/ден/чов.).

Приходи от дейността на строителните предприятия по видове строителство в област Благоевград през 2017 година

По окончателни данни през 2017 г. приходите от дейността на строителните предприятия в област Благоевград са 415.5 млн. лв., като спрямо 2016 г. се увеличават с 26.0%.

Приходите от ново строителство и подобрения са в размер на 387.7 млн. лв., като при жилищните сгради е отчетено увеличение с 43.9%, а при нежилищните сгради – с 93.7% спрямо предходната година.

Приходите от дейността на строителните предприятия за поддържане и текущ ремонт на жилищни и нежилищни сгради са 27.8 млн. лв., като спрямо 2016 г. намаляват с 15.6%. Относителният дял на приходите за поддържане и текущ ремонт на жилищни сгради е 57.6%, а на нежилищни сгради – 42.4%.

През 2017 г. приходите от сградно строителство в област Благоевград са 214.5 млн. лв., като се увеличават с 43.0% спрямо предходната година. Относителният дял на приходите от строителство на жилищни сгради е 61.2%, а от строителство на нежилищни сгради – 38.8% от общите приходи от сградно строителство.

В област Благоевград приходите от гражданско строителство/строителни съоръжения и конструкции се увеличават с 11.8% спрямо 2016 г. и достигат 201.0 млн. лева. Относителният дял на гражданското строителство е 48.4% от общите приходи на строителните предприятия.

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Благоевград през 2017 година

През 2017 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката в област Благовград са 487.1 млн. лв. и в сравнение с предходната година нарастват с 14.0%. Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) – 186.3 млн. лв., което е с 6.9% по-малко от 2016 година. Следващ по обем на направените инвестиции за ДМА е промишления сектор – 99.7 млн. лв., или с 13.8% повече в сравнение с предходната година. През 2017 г. тези сектори заедно формират 58.7% от общия размер разходи за ДМА в област Благоевград, а общият им относителен дял намалява спрямо 2016 г. с 8.6 процентни пункта.

Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовия сектор в област Благоевград към 31.12.2017 година

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област Благоевград към 31.12.2017 г. възлизат на 474.4 млн. евро, което е с 1.8% по – малко в сравнение с 2016 година (Фиг.1). Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 1.9% и съответно 3.3% от ПЧИ в рамките на Югозападен район. По размер на чуждестранните инвестиции област Благоевград заема осмо място в страната.

През 2017 г. най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) – 245.1 млн. евро, с 6.3% повече в сравнение с 2016 година.

В предприятията от сектор Индустрия (с изключение на строителството) в областта са инвестирани – 135.4 млн. евро или с 8.9% по- малко от 2016 година. През 2017 г. тези две дейности заедно формират 80.2% от общия обем на ПЧИ, а общият им относителен дял нараства спрямо 2016 г. с 1.7 процентни пункта.

И през 2016 г. най-много преки чуждестранни инвестиции са направени в нефинансовите предприятия на територията на община Петрич, като в сравнение с предходната година те са с 2.5% повече. Относителният дял на инвестициите в община Петрич спрямо общия размер за областта нараства с 2.0 процентни пункта спрямо 2016 година.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Благоевград през 2017 година

  1. Общ преглед

По данни на Националния статистически институт през 2017 г. годишен отчет за дейността в  област Благоевград са представили общо 21 547 нефинансови предприятия , или с 2.5% повече в сравнение с 2016 година.

В областта преобладават микропредприятията (до 9 заети) – 93.5% от общия брой.Малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 5.5%, средните предприятия (от 50 до 249 заети) – 0.9% и големите предприятия (над 250 заети) – 0.1% от всички нефинансови предприятия в областта.

Крайният финансов резултат на предприятията от област Благоевград за 2017 г. е печалба от 486 млн. лв. или с 5.4% повече от предходната година. Предприятията с печалба са 70.7% от общия брой, тези със загуба – 17.9% и предприятията с нулев финансов резултат – 11.4%. .

Заетите лица в нефинансовите предприятия в област Благоевград са 89 469 и е  произведена продукция по текущи цени  на стойност  5 579 млн. лева. Микропредприятията са произвели 36.0% от продукцията за областта, малките предприятия – 24.3%, средните – 17.8% и големите – 21.9%.

Годишна статистика на заетостта и разходите за труд в област Благоевград през 2017 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2017 г., на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Благоевград сочат, че  средногодишният брой наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 89 746, което представлява 3.9% от общия брой на наетите в страната. В сравнение с 2016 г. броят на наетите се увеличава с 391 души или с 0.4%. Увеличение се наблюдава в тринадесет от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Операции с недвижими имоти“ (26.4%),  „Транспорт, складиране и пощи“ (10.0%) и „Административни и спомагателни дейности“ (9.6%). Намаление на наетите лица е регистрирано в шест икономически дейности – най-значимо в „Преработваща промишленост“ (4.6%) и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ (3.3%).

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 35.0 и 11.8%.

По брой наети лица по трудово и служебно правоотношение през 2017 г. областта заема 6 място сред 28-те области в страната. Най-голям е броят на наетите в област София (столица) – 739.5 хил., а най-малък в област Видин – 16.5 хиляди.

В област Благоевград  средната брутна годишна работна заплата за 2017 г. е 8 297 лв. (фиг. 1), при 12 448 лв. средно за страната.

Основни резултати от изследването за използването на информационно – комуникационните технологии от домакинствата и лицата през 2018 г. в област Благоевград

PDF файл

Резултатите от проведеното през 2018 г. изследване за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 71.4% от домакинствата в област Благоевград имат достъп до интернет в домовете си при средно 72.1% за страната. За областта е регистрирано увеличение от 8.1 процентни пункта спрямо предходната година.
За осемгодишен период използването на ИКТ в област Благоевград става все по-масово – относителният дял на домакинствата с достъп до интернет се е увеличил с 29.1 процентни пункта.
През 2018 г. с най-висок относителен дял на домакинствата с достъп до интернет е област Кърджали (84.4%), а с най-нисък – София (51.3%). По този показател област Благоевград заема десето място заедно със Стара Загора сред 28-те области.
Относителният дял на лицата на възраст между 16 и 74 години в област Благоевград, които регулярно използват интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) през 2018 г. е 61.2%, като спрямо предходната година е отбелязано намаление от 0.1 проценти пункта.
В област Благоевград мъжете са по-активни при регулярното използване на интернет като техният относителен дял е 65.6%, докато за жените той е 56.8%. При мъжете този дял е по-висок от средния за страната по пол с 0.7 процентни пункта, докато при жените той е по-нисък с 5.6 процентни пункта.
Значителни са различията при редовно използващите интернет в област Благоевград по степени на завършено образование – докато 93.2% от лицата с висше образование използват редовно глобалната мрежа, то едва 35.3% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които тя предоставя. Редовно използващите интернет със средно образование са 63.7%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Благоевград през третото тримесече на 2018 година

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Благоевград към края на септември 2018 г. намаляват с 1.3% спрямо края на юни 2018 г., като достигат до 88.0 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на 2018 г. наетите лица в частния сектор бележат намаление с 1.9% (до 67.9 хиляди), докато в обществения сектор се увеличават с 0.7% до – 20.1 хиляди.
В края на септември 2018 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 0.7%. По сектори в сравнение с края на септември 2017 г. наетите в частния сектор намаляват с 1.4% (или с 0.9 хил.), докато в обществения сектор бележат увеличение с 1.3% (или с 0.3 хил.).
През третото тримесечие на 2018 г. средната месечна заплата за областта се запазва същата както и през второто тримесечие на 2018 г. – 743 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 974 лв., а за частния – 673 лева.
През третото тримесечие на 2018 г. средната брутна месечна работна заплата за Благоевградска област се увеличава с 4.9% в сравнение със същия период на предходната година.