Наети лица и средна брутна заплата в област Благоевград през третото тримесече на 2018 година

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Благоевград към края на септември 2018 г. намаляват с 1.3% спрямо края на юни 2018 г., като достигат до 88.0 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на 2018 г. наетите лица в частния сектор бележат намаление с 1.9% (до 67.9 хиляди), докато в обществения сектор се увеличават с 0.7% до – 20.1 хиляди.
В края на септември 2018 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 0.7%. По сектори в сравнение с края на септември 2017 г. наетите в частния сектор намаляват с 1.4% (или с 0.9 хил.), докато в обществения сектор бележат увеличение с 1.3% (или с 0.3 хил.).
През третото тримесечие на 2018 г. средната месечна заплата за областта се запазва същата както и през второто тримесечие на 2018 г. – 743 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 974 лв., а за частния – 673 лева.
През третото тримесечие на 2018 г. средната брутна месечна работна заплата за Благоевградска област се увеличава с 4.9% в сравнение със същия период на предходната година.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Благоевград през 2017 година

PDF файл

През 2017 г. на територията на област Благоевград са регистрирани 1 174 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с наличие на материални щети и пострадали, като в сравнение с 2016 г. се наблюдава намаление с 19.7%. През годината са настъпили 288 тежки произшествия, при които броят на ранените е 351, а на загиналите – 26 души. В сравнение с 2016 г. броят на ранените лица намалява с 18.9%, на загиналите лица – с 33.3%, а на тежките ПТП – с 20.9%. (Фиг.1).
От общия брой за страната делът на пътнотранспортните произшествия с пострадали в област Благоевград е 4.2%, на ранените – 4.0%, а на загиналите – 3.8%.
Броят на ПТП по вина на водачите на моторни превозни средства (МПС) е 268, или 93.1% от общия брой за областта. От тях с най-голям брой ПТП са водачите, управлявали лични МПС – 223 или 83.2%.
Най-голям брой произшествия е регистриран през месец май – 33, или 11.5% от общия брой ПТП, а най-малък през месеците януари и март – по 16. През месец август ранените лица са най-много – 48, или 13.7% от общия брой за годината. Най-много са загиналите лица през месец май – 9, или 34.6% от общия брой загинали през годината.
В рамките на седмицата, най-много ПТП са настъпили в петък – 47. Най-много ранени лица са регистрирани в неделя – 62. Най-голям е броят на загиналите лица в понеделник – 8.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Благоевград през второто тримесечие на 2018 година

PDF файл

През второто тримесечие на 2018 г. местните администрации на територията на област Благоевград са издали разрешителни за строеж на 102 жилищни сгради с 307 жилища в тях и 37 767 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 4 административни сгради/ офиси с 874 кв. м РЗП и на 95 други сгради с 40 904 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нарастват с 29.1%, жилищата в тях – със 122.5% и съответната им РЗП е повече с 80.0%. При броя на издадените разрешителни за строеж на други сгради също се наблюдава увеличение с 39.7%, а при разгънатата им застроена площ – с 67.2% .
В сравнение с второто тримесечие на 2017 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват с 4.7%, докато броят на жилищата в тях и тяхната РЗП бележат увеличение – съответно с 29.5%, и 11.2%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други видове сгради се намаляват с 25.8%, докато разгънатата им застроена площ нараства – с 2.0% (Фиг.2.).

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица през 2017г. в област Благоевград

PDF файл

През 2017 година в област Благоевград са приключили делата за 1 708 извършени престъпления. Делата за 496 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 792 – с условно осъждане, за 52 – с оправдаване, за 6 – с прекратяване, и за 362 – с освобождаване от наказание.
С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 1 288 извършени престъпления, което е по-малко с 28.7% в сравнение с 2016 година.
Броят на обвиняемите лица в областта през 2017 г. е 1 660, от които:
• с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 483 лица (29.1% от общия брой на обвиняемите);
• условно осъдени са 758 лица, или 45.7 % от общия брой на обвиняемите;
• освободени от наказателна отговорност са 365 лица, или 22.0% от общия брой на обвиняемите;
• оправдателна присъда са получили 47 обвиняеми лица (2.8%);
• на 7 лица (0.4%) делата са прекратени.
През 2017 г. броят на осъдените лица с влезли в сила присъди в област Благоевград е 1 241. В сравнение с 2016 г. се наблюдава намаление с 22.2%.Осъдените непълнолетни (14 – 17 години) съставляват 3.5% от всички осъдени лица и са 43 лица.

Издателска дейност в област Благоевград през 2017 година

PDF файл

Националният статистически институт ежегодно публикува данни за издадените книги и брошури, продължаващите издания (вестници, списания, бюлетини и периодични сборници), както и за електронните публикации. Източник на информацията е Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий”, като основните показатели са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Издадени книги и брошури
През 2017 г. в област Благоевград са издадени 141 книги с тираж 38 хил. екземпляра и 15 брошури с тираж 3 хиляди.
В сравнение с предходната година през 2016 г. в областта броят на издадените книги и брошури нараства с 63 (67.7%), а средният тираж намалява от 280 през 2016 г. на 263 през 2017 г., или с 6.0 %. През 2017 г. в област София (столица) са издадени преобладаващ брой от книгите и брошурите в страната – 7 141 заглавия, или 70.9%. Областите Пловдив и Велико Търново са следващите с най-голям брой издадени книги и брошури – съответно по 5.9 и 3.8%. За област Благоевград този дял е 1.5%.
Издадени продължаващи издания (вестници)
В област Благоевград през 2017 г. са издадени 3 регионални вестника с годишен тираж 1 830 хил., или по 6 броя годишно на човек от населението в областта. Спрямо предходната година броят на издадените вестници се увеличава с един, а тиражът намалява с 34 хил. (1.8%). Еднократният тираж е 7 хиляди екземпляра през 2017 година.

Наети лица и средна брутна заплата в област Благоевград през първо тримесечие на 2018 година

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Благоевград към края на юни 2018 г. намаляват с 0.2% спрямо края на март 2018 г., като достигат до 89.2 хиляди. Спрямо края на първото тримесечие на 2018 г. наетите лица в частния сектор бележат намаление с 0.4% (до 69.2 хиляди), докато в обществения сектор се увеличават с 0.5% до – 20.0 хиляди.
В края на юни 2018 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 0.1%. По сектори в сравнение с края на юни 2017 г. наетите в частния сектор намаляват с 0.1% (или с 0.1 хил.), докато в обществения сектор броят им се запазва.
През второто тримесечие на 2018 г. средната месечна заплата за областта нараства спрямо първото тримесечие на 2018 г. с 3.1% до – 743 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 983 лв., а за частния – 670 лева.
През второто тримесечие на 2018 г. средната брутна месечна работна заплата за Благоевградска област се увеличава с 5.2% в сравнение със същия период на предходната година.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Благоевград към 31.12.2017 година

PDF файл

1. Лечебни заведения и леглови фонд.

Заведенията за болнична помощ в областта към 31.12.2017 г. са 11 с 1 603 легла, заведенията за извънболнична помощ са 72 с 27 легла, а другите лечебни и здравни заведения са 4 с 23 легла (табл. 1).

Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2017 г. на територията на област Благоевград функционират 5 многопрофилни болници с 1 027 легла и 5 специализирани болници със 496 легла. Разпределението на специализираните болници по видове е следното:
• За активно лечение – 2 със 139 легла;
• За рехабилитация – 3 с 357 легла.
Към заведенията за болнична помощ се отнасят и центровете със стационар (бивши диспансери). В края на 2017 г. в област Благоевград функционира 1 център за психично здраве с 80 легла.

Жилищен фонд в област Благоевград към 31.12.2017 година

PDF файл

Към 31.12.2017 г. жилищният фонд в област Благоевград се състои от 79 255 сгради със 140 506 жилища в тях. В сравнение с 2016 г. жилищните сгради са с 18 повече, а жилищата в тях се увеличават със 32. В градовете се намират 59.2% от всички жилища в областта, а в селата – 40.8%.
Стоманобетонните и панелните сгради са 3 452 с 26 143 жилища в тях, тухлените – 67 044 с 104 894 жилища, а 9 469 жилища се намират в 8 759 сгради с друга конструкция. В градовете 29.9% от жилищата се намират в стоманобетонни и панелни, 68.3% – в тухлени и 1.8% в други сгради. В селата 83.9% от жилищата се намират в тухлени сгради, 14.0% – в други сгради (камък, сурови тухли, дърво и други материали) и само 2.1% в стоманобетонни и панелни сгради.
Преобладаващата част от жилищата са с две и три стаи – 58.1% от всички жилища в областта, следвани от жилищата с четири стаи – 18.1%, жилищата с пет и повече стаи – 15.5%, а едностайните са 8.3%.
Най-висок е относителният дял на жилищата с две и три стаи, както в градовете, така и в селата съответно – 63.7 и 49.8%. По-голямата част от всички едностайни жилища са в градовете – 68.7%, а многостайните с четири и повече стаи (53.1%) – в селата (фиг. 2).

Основни данни за културата в област Благоевград през 2017 година

PDF файл

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност и производството на филми. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Културни институции

Културни институции са музеите, театрите и музикалните колективи (сценичните изкуства) и библиотеките.
1. Музеи

Към 31.12.2017 г. в област Благоевград функционират 7 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.
Движимите културни ценности включени в експозициите на музеите в област Благоевград са част от националното ни богатство и формират музеен фонд, който се състои от 141.9 хил. фондови единици. В сравнение с 2016 г. техният брой нараства с 0.4%. Към 31.12.2017 г. броят на цифровизираните фондови единици е 7 366. Общата полезна площ на която са разположени експозициите на музеите в област Благоевград е 15 317 квадратни метра.
Посещенията в музеите през 2017 г. са 130.3 хил. и в сравнение с 2016 г. те бележат увеличение с 13.0%. В дните със свободен вход са осъществени 18.7% от посещенията в музеите. В сравнение с 2016 г. посещенията на чужденци в музеите намаляват с 10.0%.

Детски ясли в област Благоевград през 2017 година

PDF файл

Към 31.12.2017 г. в област Благоевград функционират 59 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 1 963 места в тях (табл. 1). В градовете детските ясли са 33 с 1 458 места, а в селата – 26 с 505 места. В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в областта през 2017 г. се намалява със 103, или с 5.0%.

Към 31.12.2017 г. самостоятелните детски ясли в област Благоевград разполагат с 911 места, а яслените групи към ДГ – с 1 052.
Осигуреността с места в детските ясли към 31.12.2017 г. в областта е 23.1 на 100 деца до 3-годишна възраст. По този показател област Благоевград се нарежда на второ място в страната, като с по- висока осигуреност е само област Габрово (24.8 на 100 деца).
През 2017 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ДГ в област Благоевград са постъпили 1 623 деца, или с 9 деца по – малко в сравнение с 2016 година. В края на годината за отглеждане и възпитаване в детски ясли остават 1 800 деца (табл. 2). От тях момчета са 939, а момичета – 861. В сравнение с 2016 г. броят на децата в детските ясли към 31.12.2017 г. нараства с 3.8%.