Жилищен фонд в област Благоевград към 31.12.2017 година

PDF файл

Към 31.12.2017 г. жилищният фонд в област Благоевград се състои от 79 255 сгради със 140 506 жилища в тях. В сравнение с 2016 г. жилищните сгради са с 18 повече, а жилищата в тях се увеличават със 32. В градовете се намират 59.2% от всички жилища в областта, а в селата – 40.8%.
Стоманобетонните и панелните сгради са 3 452 с 26 143 жилища в тях, тухлените – 67 044 с 104 894 жилища, а 9 469 жилища се намират в 8 759 сгради с друга конструкция. В градовете 29.9% от жилищата се намират в стоманобетонни и панелни, 68.3% – в тухлени и 1.8% в други сгради. В селата 83.9% от жилищата се намират в тухлени сгради, 14.0% – в други сгради (камък, сурови тухли, дърво и други материали) и само 2.1% в стоманобетонни и панелни сгради.
Преобладаващата част от жилищата са с две и три стаи – 58.1% от всички жилища в областта, следвани от жилищата с четири стаи – 18.1%, жилищата с пет и повече стаи – 15.5%, а едностайните са 8.3%.
Най-висок е относителният дял на жилищата с две и три стаи, както в градовете, така и в селата съответно – 63.7 и 49.8%. По-голямата част от всички едностайни жилища са в градовете – 68.7%, а многостайните с четири и повече стаи (53.1%) – в селата (фиг. 2).

Основни данни за културата в област Благоевград през 2017 година

PDF файл

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност и производството на филми. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Културни институции

Културни институции са музеите, театрите и музикалните колективи (сценичните изкуства) и библиотеките.
1. Музеи

Към 31.12.2017 г. в област Благоевград функционират 7 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.
Движимите културни ценности включени в експозициите на музеите в област Благоевград са част от националното ни богатство и формират музеен фонд, който се състои от 141.9 хил. фондови единици. В сравнение с 2016 г. техният брой нараства с 0.4%. Към 31.12.2017 г. броят на цифровизираните фондови единици е 7 366. Общата полезна площ на която са разположени експозициите на музеите в област Благоевград е 15 317 квадратни метра.
Посещенията в музеите през 2017 г. са 130.3 хил. и в сравнение с 2016 г. те бележат увеличение с 13.0%. В дните със свободен вход са осъществени 18.7% от посещенията в музеите. В сравнение с 2016 г. посещенията на чужденци в музеите намаляват с 10.0%.

Детски ясли в област Благоевград през 2017 година

PDF файл

Към 31.12.2017 г. в област Благоевград функционират 59 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 1 963 места в тях (табл. 1). В градовете детските ясли са 33 с 1 458 места, а в селата – 26 с 505 места. В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в областта през 2017 г. се намалява със 103, или с 5.0%.

Към 31.12.2017 г. самостоятелните детски ясли в област Благоевград разполагат с 911 места, а яслените групи към ДГ – с 1 052.
Осигуреността с места в детските ясли към 31.12.2017 г. в областта е 23.1 на 100 деца до 3-годишна възраст. По този показател област Благоевград се нарежда на второ място в страната, като с по- висока осигуреност е само област Габрово (24.8 на 100 деца).
През 2017 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ДГ в област Благоевград са постъпили 1 623 деца, или с 9 деца по – малко в сравнение с 2016 година. В края на годината за отглеждане и възпитаване в детски ясли остават 1 800 деца (табл. 2). От тях момчета са 939, а момичета – 861. В сравнение с 2016 г. броят на децата в детските ясли към 31.12.2017 г. нараства с 3.8%.

Очаквана средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Благоевград през периода 2015 – 2017 година

PDF файл

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на област Благоевград, изчислена за периода 2015 – 2017 г., е 75.8 години, като спрямо предходния период 2014 – 2016 г. тя нараства с 0.2 години. Средната продължителност на живота в областта е с 1.0 година по-висока от средната за страната – 74.8 години.
Различната смъртност при мъжете и жените определя и различната средна продължителност на живота при тези категории население. Средната продължителност на живота при мъжете е 72.2 години, докато при жените е със 7.3 години по-висока – 79.5 години. Както при жените, така и при мъжете равнището на показателя за област Благоевград е по-високо от регистрираното средно за страната, съответно с – 1.1 и 0.9 години.
В периода между 2008 и 2017 г. очакваната средна продължителност на предстоящия живот в област Благоевград е нараснала с 1.9 години. При жените тя се увеличила с 1.9 години, а при мъжете – с 1.8 години. Най-голяма е била разликата в очакваната средна продължителност на предстоящия живот по пол в периода 2007 – 2009 г. и 2008 – 2010 г. – 7.4 години, а най-малка в периода 2011 – 2013 г. – 6.6 години в полза на жените (табл.1).

Наети лица и средна брутна работна заплата през първото тримесечие на 2018 година (област Благоевград)

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Благоевград към края на март 2018 г. нарастват с 0.9% спрямо края на декември 2017 г., като достигат до 89.4 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2017 г. наетите лица в частния и в обществения сектор се увеличават съответно – с 0.7% (до 69.5 хиляди) и с 1.7% до – 19.9 хиляди.
В края на март 2018 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 1.8%. По сектори в сравнение с края на март 2017 г. наетите в частния сектор намаляват с 2.5% (или с 1.8 хил.), докато в обществения сектор бележат увелечение с – 0.6% (или с 0.1 хил.).
През първото тримесечие на 2018 г. средната месечна заплата за областта намалява спрямо четвъртото тримесечие на 2017 г.с 1.6% до – 721 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 931 лв., а за частния – 659 лева.
През първото тримесечие на 2018 г. средната брутна месечна работна заплата за Благоевградска област се увеличава с 5.3% в сравнение със съответния период на предходната година.

Противообществени прояви и престъпления на малолетни и непълнолетни лица в област Благоевград през 2017 година

PDF файл
 

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2017 г. на отчет в детските педагогически стаи в област Благоевград са водени 393 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2016 г. броят им се увеличава с 35, или 9.8%.
Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:
• Непълнолетни (на възраст от 14 до 17 г.) – 72.0%;
• Малолетни (8 – 13 г.) – 28.0%;
• Момчета – 317 (80.7%);
• Учащи – 291 лица (74.1%);
• В криминогенна среда живеят 97 малолетни и непълнолетни (24.7%).
Броят на заведените на отчет в ДПС в област Благоевград през 2017 г. малолетни и непълнолетни е 183, или 46.6% от всички водени на отчет лица, като 68.9% от тях са непълнолетни. В сравнение с 2016 г. броят на новозаведените се увеличава с 32.6%.

Население и демографски процеси в област Благоевград през 2017 година

PDF файл
 

Брой и структури на населението
Към 31 декември 2017 г. населението на област Благоевград е 307 882 души, което представлява 4.4% от населението на България и нарежда областта на 6-о място по брой на население. В сравнение с 2016 г. населението на областта през 2017 г. намалява с 2 439 души, или с 0.8%.
Мъжете са 150 007 (48.7%), а жените – 157 875 (51.3%), или на 1 000 мъже се падат 1 052 жени.
Продължава процесът на остаряване на населението. В края на 2017 г. лицата на 65 и повече навършени години в област Благоевград са 57 978, или 18.8% от населението на областта. В сравнение с 2016 г. делът на населението през 2017 г. в тази възрастова група нараства с 0.4 процентни пункта.
Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 21.4%, а на мъжете – 16.1%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея по-ниската средна продължителност на живота при тях.
Най-нисък е делът на възрастното население в област София (столица) – 17.2%, следвана от областите Варна – 18.6% и Благоевград -18.8%.
Към 31.12.2017 г. децата до 15 години в област Благоевград са 44 813, или 14.6% от общия брой на населението. Спрямо 2016 г. този дял нараства с 0.1 процентни пункта.
Към 31.12.2017 г. общият коефициент на възрастова зависимост е 50.1% (коефициентът на възрастова зависимост показва броя на лицата от населението в зависимите възрасти – населението под 15 и на 65 и повече навършени години, на 100 лица от населението в независимите възрасти – от 15 до 64 години. Изчислява се в проценти). През 2017 г. в област Благоевград на всяко лице в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат приблизително две лица в активна възраст. За сравнение, през 2005 и 2015 г. този коефициент е бил съответно 41.1 и 47.8%. Това съотношение е най-благоприятно в областите София (столица) – 46.3%, Благоевград – 50.1%, и Варна с област Кърджали (50.8%), а най–неблагоприятно е съотношението в областите Видин (70.3%), Ловеч (66.5%) и Габрово (65.8%).

Дейност на местата за настаняване в област Благоевград през февруари 2018 година

PDF файл
 

През февруари 2018 г. в област Благоевград са функционирали 216 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, като броят на леглата в тях е 16.2 хиляди. В сравнение с февруари 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) в област Благоевград намалява със 7.3% и леглата в тях съответно – с 1.1%.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в Благоевградска област възлиза на 221.8 хил., или с 8.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като нарастване на нощувките (със 17.3%) се наблюдава само в местата за настаняване с 4 и 5 звезди. В останалите места за настаняване реализираните нощувки бележат намаление.
През февруари 2018 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 80.3% от общия брой нощувки на чужди граждани и 48.9% от българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 14.6% от нощувките на чужденци и 27.5% – на български граждани., а в местата за настаняване с 1 и 2 звезди тези дялове са съответно 5.1 и 23.6%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила през 2017 година в област Благоевград

PDF файл
 

През 2017 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години в област Благоевград са 150.3 хил., или 72.6% от населението на същата възраст. В сравнение с 2016 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) през 2017 г. се повишава с 2.8 процентни пункта. По стойност на коефициента на икономическа активност за тази възрастова група област Благоевград се нарежда на седмо място сред областите в страната.
Общият брой на заетите лица e 145.5 хил., или 55.0% от населението на 15 и повече навършени години в област Благоевград през 2017 година. По степени на образование разпределението на заетите лица е следното: с висше образование са 31.8 хил. лица, със средно – 92.4 хил. и с основно или по-ниско – 21.3 хил., като коефициентът на заетост е съответно – 75.8, 65.0 и 26.5%. В сравнение с 2016 г. през 2017 г. се наблюдава увеличение на коефициента на заетост за лицата с висше образование – с 2.7 процентни пункта, за лицата със средно образование – с 4.3 процентни пункта, и за тези с основно или по-ниско – с 1.3 процентни пункта (фиг. 1.).

Дейност на местата за настаняване в област Благоевград през януари 2018 година

PDF файл
 

През януари 2018 г. в област Благоевград са функционирали 221 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, като броят на леглата в тях е 26.8 хиляди. В сравнение с януари 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) в област Благоевград намалява с 2.2%, докато леглата в тях се увеличават с 4.4%.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в Благоевградска област възлиза на 239.3 хил., или с 18.7% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като нарастване на нощувките (с 38.4%) се наблюдава само в местата за настаняване с 4 и 5 звезди. В останалите места за настаняване реализираните нощувки бележат намаление.
През януари 2018 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 77.9% от общия брой нощувки на чужди граждани и 53.6% от българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 16.5% от нощувките на чужденци и 30.9% – на български граждани., а в местата за настаняване с 1 и 2 звезди тези дялове са съответно 5.6% и 15.5%.