Детски ясли в област Благоевград през 2018 година.

Към 31.12.2018 г. в област Благоевград функционират 57 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 1 945 места в тях (табл. 1). В сравнение с предходната година броят на този тип детски заведения и местата в тях в областта намаляват съответно – с 3.4 и 0.9%.

В градовете детските ясли са 32 със 1 446 места, а в селата – 25 с 499 места.

Осигуреността[1] с места в детските ясли в област Благоевград към 31.12.2018 г. е 23.6%, при 17.3% – средно за страната. По този показател област Благоевград се нарежда на второ място в страната, като с по-висока осигуреност е само област Габрово (26.7%).


[1] Показателят се изчислява като отношение на броя на местата в детските ясли и яслените групи в състава на ДГ на 100 деца от населението на възраст до 3 години.

Образование в област Благоевград през учебната 2018/2019 година

Основните резултати от проведените от НСИ годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции в област Благоевград показват, че:

 • През учебната 2018/2019 година в детски градини са записани 10 872 деца, или с 0.1% по-малко в сравнение с предходната година.
 • Завършилите средно образование през 2018 г. в общообразователни и професионални училища са съответно 1 427 и 1 124 ученици.
 • През учебната 2018/2019 година общият брой на студентите, записани в образователно-квалификационни степени „професионален бакалавър“,  „бакалавър” и „магистър“ е 9 431.

            Предучилищно образование

      През учебната 2018/2019 г. броят на самостоятелните детските градини в област Благоевград е 65 и намалява в сравнение с 2017/2018 учебна година с 4.4%. Броят на децата настанени в детските градини през учебната 2018/2019 г. е 10 872, от които 5 579, или 51.3% са момчета. В сравнение с предходната година броят на децата намалява с 0.1%  (фиг.1).

      Обхватът на децата в това образователно ниво, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване[1], за учебната 2018/2019 година е 88.9%, или с 0.3 процентни пункта по-малко спрямо учебната 2017/2018 година.

      Средният брой деца в една детска градина за областта е 167. Средният брой деца, формиращи една група е 23, като този брой е най-висок в община Банско – 27 и община Гърмен – 26. Най нисък среден брой деца в една група е в община Сатовча – 18, и в община Белица – 19.


[1] Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини се изчислява в проценти като отношение на броя на децата в детските градини във възрастовата група 3 – 6 години към броя на населението в същата възрастова група.

Наети лица и средна брутна заплата в област Благоевград през първото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Благоевград към края на март 2019 г. намаляват с 0.6% спрямо края на декември 2018 г., като достигат до 88.0 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2018 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 1.2% (до 20.4 хиляди), докато в частния сектор намаляват  с 1.1% до – 67.6 хиляди.

В края на март 2019 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 1.6%. По сектори в сравнение с края на март 2018 г. наетите в частния сектор намаляват с 2.8% (или с 1.9 хил.), докато в  обществения сектор бележат увеличение  с 2.6% (или с 0.5 хил.).

През първото тримесечие на 2019 г. средната месечна заплата за областта бележи увеличение спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г. с 1.0% – до 779 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 036 лв., а за частния – 702 лева.

През първото тримесечие на 2019 г. средната брутна месечна работна заплата за Благоевградска област се увеличава с 8.0% в сравнение със съответния период на предходната година.

Население и демографски процеси в област Благоевград през 2018 година

Текуща демографска ситуация в областта през 2018 година:

 • Населението на областта продължава да намалява и застарява.
 • Намалява абсолютният брой на живородените и се запазва коефициентът на обща раждаемост.
 • Намалява броят на умрелите лица и коефициентът на обща смъртност.
 • Увеличава се детската смъртност.
 • Нараства броят на сключените граждански бракове, а броят на бракоразводите намалява.

           Брой и структури на населението

           Към 31 декември 2018г. населението на област Благоевград е 305 123 души, което е 4.4% от цялото население на страната. В сравнение с 2017 г. населението на областта намалява с 2 759 души, или с 0.9%.

           Мъжете са 148 542 (48.7%), а жените – 156 581 (51.3%), или на 1 000 мъже се падат

 1 054 жени.  Броят на мъжете преобладава във възрастите до 49 години. С нарастване на възрастта се увеличава броят и относителният дял на жените от общото население на областта.

           Продължава процесът на застаряване на населението, който се изразява в  увеличаване на дела на населението на 65 и повече навършени години.

Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област Благоевград през 2018 година

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2018 г. на отчет[1] в детските педагогически стаи в област Благоевград са водени 449 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2017 г. броят им се увеличава с 56, или 14.2%.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:

 • Непълнолетни (на възраст от 14 до 17 г.) – 73.7%;
 • Малолетни (8 – 13 г.) – 26.3%;
 • Момчета – 382 (85.1%);
 • Учащи – 273 лица (60.8%);
 • В криминогенна среда живеят 160 малолетни и непълнолетни (35.6%).

[1] Съгласно чл. 26, ал. 1 от Правилника за детските педагогически стаи малолетните и непълнолетните се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Благоевград през 2018 година

 През 2018 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години в област Благоевград са 152.1 хил., или 74.6% от населението на същата възраст. В сравнение с 2017 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) през 2017 г. се повишава с 2.0 процентни пункта.

Общият брой на заетите лица e 147.6 хил., или 56.2% от населението на 15 и повече навършени години. От тях 77.8 хил. (52.7%) са мъже и 69.7 хил. (47.3%) са жени. По степени на образование разпределението на заетите лица е следното: с висше образование са 33.1 хил. лица, със средно – 93.1 хил. и с основно или по-ниско образование – 21.4 хил., като коефициентът на заетост е съответно – 75.8, 66.8 и 27.0%. В сравнение с 2017 г. през 2018 г. се наблюдава запазване на коефициента на заетост за лицата с висше образование, а  за лицата със средно  и за тези с основно или по-ниско образование бележат увеличение съответно  – с 1.8 и 0.5 процентни пункта (фиг. 1.).

Брутен вътрешен продукт за област Благоевград през 2017 година

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт[1](БВП) за област Благоевград през 2017 година е 2 718 млн. лв. Това нарежда областта на 7 място в страната. В сравнение с 2016 г. обемът му в номинално изражение  се увеличил с 5.2%. Произведеният в областта БВП е 2.7% от общия за страната. На човек от населението се падат 8 792 лв. от стойностния обем на показателя.


[1] Брутният вътрешен продукт по пазарни цени е крайният резултат от производствената дейност на резидентните производствени единици. Той може да се дефинира по три начина:

а) БВП е сума от брутната добавена стойност, създадена от различните институционални сектори или различните отрасли на икономиката, плюс данъците минус субсидиите върху продуктите (които не са разпределени по сектори и отрасли). БВП е балансова позиция в състава на производствената сметка за националната икономика.

б) БВП е сума от категориите крайно използване на продукти и услуги от резидентите институционални единици (фактическо крайно потребление и бруто капиталообразуване) плюс износа на стоки и услуги минус вноса на стоки и услуги.

в) БВП е сума от генерираните доходи в състава на сметка „Формиране на дохода” (компенсация на наетите, данъци върху производството и вноса минус субсидии, брутен опериращ излишък и смесен доход).

Статистика на околната среда в област Благоевград през 2017 г.

Води

През 2017 г. 97.7% от населението на област Благоевград е свързано с обществено водоснабдяване (ВИК). Използваната питейна вода от общественото водоснабдяване в областта намалява от 111 л/ден средно на човек през 2016 г. на 110 л/ден/чов. през 2017 г. (фиг.1). През същия период средното потребление на питейна вода от общественото водоснабдяване на човек за денонощие в страната е 99 литра. С най-голямо потребление са областите София – столица (126 л/ден/чов.) и Бургас (112 л/ден/чов.), а с най-ниско – област Търговище (68 л/ден/чов.).

Приходи от дейността на строителните предприятия по видове строителство в област Благоевград през 2017 година

По окончателни данни през 2017 г. приходите от дейността на строителните предприятия в област Благоевград са 415.5 млн. лв., като спрямо 2016 г. се увеличават с 26.0%.

Приходите от ново строителство и подобрения са в размер на 387.7 млн. лв., като при жилищните сгради е отчетено увеличение с 43.9%, а при нежилищните сгради – с 93.7% спрямо предходната година.

Приходите от дейността на строителните предприятия за поддържане и текущ ремонт на жилищни и нежилищни сгради са 27.8 млн. лв., като спрямо 2016 г. намаляват с 15.6%. Относителният дял на приходите за поддържане и текущ ремонт на жилищни сгради е 57.6%, а на нежилищни сгради – 42.4%.

През 2017 г. приходите от сградно строителство в област Благоевград са 214.5 млн. лв., като се увеличават с 43.0% спрямо предходната година. Относителният дял на приходите от строителство на жилищни сгради е 61.2%, а от строителство на нежилищни сгради – 38.8% от общите приходи от сградно строителство.

В област Благоевград приходите от гражданско строителство/строителни съоръжения и конструкции се увеличават с 11.8% спрямо 2016 г. и достигат 201.0 млн. лева. Относителният дял на гражданското строителство е 48.4% от общите приходи на строителните предприятия.

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Благоевград през 2017 година

През 2017 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката в област Благовград са 487.1 млн. лв. и в сравнение с предходната година нарастват с 14.0%. Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) – 186.3 млн. лв., което е с 6.9% по-малко от 2016 година. Следващ по обем на направените инвестиции за ДМА е промишления сектор – 99.7 млн. лв., или с 13.8% повече в сравнение с предходната година. През 2017 г. тези сектори заедно формират 58.7% от общия размер разходи за ДМА в област Благоевград, а общият им относителен дял намалява спрямо 2016 г. с 8.6 процентни пункта.