ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

1. Основни резултати за възрастовата група 15 и повече навършени години

През 2018 г. в област Велико Търново икономически активните лица на възраст 15 и повече навършени години са 109.6 хил. и в сравнение с 2017 г. намаляват с 1.0 хиляди. Коефициентът на икономическа активност е 53.0%, като при мъжете е 60.0%, а при жените – 46.6%.

Общият брой на заетите лица на15 и повече навършени години през 2018 г. в областта е 103.6 хиляди. От всички заети лица 64.9 хил. са със средно образование, 31.3 хил. – с висше образование, и 7.4 хил. са с основно и по-ниско образование.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 2018 ГОДИНА

През декември 2018 г. в област Велико Търново са функционирали 109 места за настаняване с над 10 легла – хотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 203, а на леглата – 4 552 . В сравнение с декември 2017 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода нараства с 4.8%, докато леглата в тях намаляват с 1.0%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през декември 2018 г. е 23 791, или с 1.6% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо намаление на нощувките (с 5.2%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди. Реализираните нощувки от чужденци спрямо декември 2017 г. намаляват с 20.5% и са 2 839, а тези, реализирани от български граждани се увеличават с 1.7% и са 20 952…

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА

През четвъртото тримесечие на 2018 г. общинските администрации на територията на област Велико Търново са издали разрешителни за строеж на 23 жилищни сгради със 79 жилища в тях и 10 571 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 34 други сгради с 9 033 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 32.4%, броят на жилищата в тях – с 41.9% и разгънатата им застроена площ – с 40.1%. При броя на издадените разрешителни за строеж на други сгради е регистрирано увеличение с 21.4%, докато общата им застроена площ е по-малко с 44.4%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2017 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в областта намаляват с 28.1%, жилищата в тях – с 8.1%, а общата им застроена площ – с 12.1%. При броя на издадените разрешителни за строеж на другите видове сгради  също се наблюдава спад от 2.9%,  а при тяхната РЗП – с 59.0%.

През четвъртото тримесечие на 2018 г. в област Велико Търново е започнал строежът на 7 жилищни сгради със 156 жилища в тях и със 17 838 кв. м обща застроена площ, и на 8 други сгради с 2 405 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 69.6%,  докато жилищата в тях  се увеличават с 44.4%, а общата им застроена площ – с 18.6%. Броят на започнатите други видове сгради и тяхната обща застроена площ регистрират спад съответно с 57.9% и 84.2%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2017 г. започнатите нови жилищни сгради са по-малко с 50.0%, докато жилищата в тях бележат ръст над девет пъти, а тяхната РЗП – близо седем пъти. Броят на започнатите други видове сгради намалява с 

Методологични бележки

Тримесечното статистическо наблюдение за издадените разрешителни за строеж и започнатото строителство осигурява информация както за издадените от местните администрации разрешителни за строеж, така и за започнатото строителство на нови сгради според техния вид и разгъната застроена площ. Тази информация може да се използва като индикатор за бъдещата активност на строителните предприятия в страната.

Видовете сгради се подразделят на:

• Жилищни – сгради, полезната площ на които в голямата си част е предназначена за жилищни цели за постоянно обитаване.

• Нежилищни – сгради за различни нежилищни нужди, които включват:

– административни – офиси и сгради за административна дейност на ведомства и други организации и сдружения (представителни сгради – банки, пощи, правителствени сгради, сгради за конференции, конгреси, съдилища, общини);

– други сгради – всички останали видове сгради, предназначени за различни дейности: производствена, търговска, транспортна, просветна, културна, спортна, селскостопанска, здравеопазване, бази за почивка и краткосрочно пребиваване (хотели, мотели, почивни домове, хижи и др.). Разгъната (обща) застроена площна сградите е сумата от застроените площи

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

1. Брой предприятия По окончателни данни на Националния статистически институт за 2017 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Велико Търново са 10 498, или с 0.1% повече спрямо предходната година. Най-голям относителен дял имат нефинансовите предприятия от сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 37.4%. В сектор „Преработваща промишленост” този дял е 8.7% и в сектор „Селско, горско и рибно стопанство” – 8.1%. Микропредприятията (до 9 заети) са 91.5% от предприятията в областта, малките (от 10 до 49 заети) – 6.9%, средните (от 50 до 249 заети) – 1.4% и големите (с 250 и повече заети) – 0.2%. Предприятията, приключили 2017 година с печалба, са 7 570, със загуба – 1 692 и с нулев финансов резултат – 1 236.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ДОМАКИНСТВАТА И ОТ ЛИЦАТА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

Достъп на домакинствата до интернет

Резултатите от проведеното през 2018 г.  изследване за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 66.6%  от домакинства в област Велико Търново притежават достъп до интернет в домовете си, което е с 0.2 процентни пункта повече спрямо предходната година. Това нарежда област Велико Търново на 20-то място сред 28-те области в страната по относителен дял на домакинствата с достъп до интернет, докато през 2017 г. областта е била на 12-то място. Въпреки динамичното развитие на информационните технологии в България 33.4% от домакинствата в областта  все още нямат достъп до интернет в домовете си.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на отдел „Статистически изследвания – Велико Търново”, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2018 г. намаляват с 0.6% спрямо края на юни 2018 г., и са 68.6 хиляди. Спрямо края на предходното тримесечие най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Професионални дейности и научни изследвания” – с 11.1% и „Административни и спомагателни дейности” – с  4.9%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност „Операции с недвижими имоти” – с  15.8%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 27.5 и 15.1%.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2018 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През септември 2018 г. в област Велико Търново са функционирали 117 места за настаняване с над 10 легла – хотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 348, а на леглата – 4 870 . В сравнение със септември 2017 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода нараства с 8.3%, а леглата в тях – с 0.5%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през септември 2018 г. е 34 500, или с 8.3% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Във всички видове места за настаняване се наблюдава увеличение на нощувките, като най-голямо е в тези с 3 звезди – с 38.1%, следвани от местата за настаняване с 4 и 5 звезди – с 4.7% и тези с 1 и 2 звезди – с 4.4%. Реализираните нощувки от чужденци спрямо септември 2017 г. нарастват с 20.7% и са 11 672, а тези, реализирани от български граждани – с 2.9% и са 22 828.

ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През 2017 г. в област Велико Търново са издадени 359 книги с тираж 63 хиляди  и 19 брошури с тираж 6 хиляди. В сравнение с 2016 г. броят на издадените заглавия на книги намалява с 22.1%, а средният тираж (отношение на общия тираж към броя на издадените книги) е 175, докато през предходната година е бил 200. Броят на издадените заглавия на брошури през 2017 г. намалява със 44.1% до 19, като средният тираж е 316 броя при 206 за 2016 година.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на отдел „Статистически изследвания – Велико Търново”, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2018 г. намаляват с 0.1% спрямо края на март 2018 г., и са 69.0 хиляди. Спрямо края на предходното тримесечие най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Добивна промишленост” – с 5.6% и „Операции с недвижими имоти” – с  5.3%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност „Селско, горско и рибно стопанство” – с  6.7%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 27.5 и 15.5%.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ЮНИ 2018 ГОДИНА

Пълен текст в PDF формат

През юни 2018 г. в област Велико Търново са функционирали 120 места за настаняване с над 10 легла – хотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 452, а на леглата – 5 132 . В сравнение с юни 2017 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода нараства с 11.1%, а леглата в тях – с 4.2%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през юни 2018 г. е 40 315, или с 5.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Във всички видове места за настаняване се наблюдава увеличение на нощувките, като най-голямо е в тези с 4 и 5 звезди – с 10.2%, следвани от местата за настаняване с 3 звезди – с 4.4% и тези с 1 и 2 звезди – с 3.2%. Реализираните нощувки от чужденци спрямо юни 2017 г. нарастват с 25.2% и са 14 633, а тези, реализирани от български граждани намаляват с 3.7% и са 25 682.