ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

  1. Основни резултати за възрастовата група 15 и повече навършени години

 През 2017 г. в област Велико Търново икономически активните лица на възраст 15 и повече навършени години са 110.6 хил. и в сравнение с 2016 г. намаляват с 2.8 хиляди. Коефициентът на икономическа активност е 52.8%, като при мъжете е 58.9%, а при жените – 47.2%.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на отдел „Статистически изследвания – Велико Търново”, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2017 г. намаляват с 1.3% спрямо края на септември 2017 г., и са 68.0 хиляди. Спрямо края на предходното тримесечие в почти всички икономически дейности се наблюдава намаление на наетите, като то е най-голямо в дейностите „Строителство” – с 9.9% и „Административни и спомагателни дейности” – със  7.0%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 28.0 и 14.5%.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 2017 ГОДИНА

През декември 2017 г. в област Велико Търново са функционирали 104 места за настаняване с над 10 легла – хотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 234, а на леглата – 4 598 . В сравнение с декември 2016 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода намалява с 2.8%, а на леглата в тях – с 4.0%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през декември 2017 г. е 24 180, или с 2.4% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Това намаление се дължи на по-малкото нощувки (с 10.6%) в местата за настаняване с 1 и 2 звезди. Реализираните нощувки от български граждани спрямо декември 2016 г. намаляват с 5.1% и са 20 609, а тези, реализирани от чужденци нарастват – със 17.0% и са 3 571.

Пълен текст в PDF файл

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА

През четвъртото тримесечие на 2017 г. общинските администрации на територията на област Велико Търново са издали разрешителни за строеж на 32 жилищни сгради с 86 жилища в тях и с 12 028 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 35 други сгради с 22 040 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 11.1%, броят на жилищата в тях – с 40.7%, а разгънатата им застроена площ е по-малко с 32.5%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради е регистрирано нарастване на броя с 40.0% и на общата им застроена площ – със 75.0%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2016 г. броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в областта е без промяна, жилищата в тях се увеличават с 34.4%, докато разгънатата им застроена площ е по-малко с 0.5%. При другите видове сгради издадените разрешителни за строеж намаляват  с 35.2%,  а общата им застроена площ – с 26.0%. Прочетете още „ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА“

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

По окончателни данни на Националния статистически институт за 2016 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Велико Търново са 10 489, или с 1.0% повече спрямо предходната година.

Микропредприятията (до 9 заети) са 91.7% от предприятията в областта , малките (от 10 до 49 заети) – 6.6%, средните (от 50 до 249 заети) – 1.5% и големите (с 250 и повече заети) – 0.2% (фиг. 1).

 

ЧУЖДЕСТРАННИ ПРЕКИ ИНВЕСТИЦИИ И РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор към 31.12.2016 г. за област Велико Търново възлизат на 147.4 млн. евро, което е с 21.1% повече в сравнение с 2015 година.

Област Велико Търново се нарежда на 16-то място в страната по размер на преките чуждестранни инвестиции. Техният дял в общия размер за страната е 0.6% и съответно 15.0% в рамките на Северен централен район.

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ДОМАКИНСТВАТА И ОТ ЛИЦАТА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

Достъп на домакинствата до интернет

Резултатите от проведеното през 2017 г.  изследване за използване на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 66.4%  от домакинства в област Велико Търново притежават достъп до интернет в домовете си, което е с 9.5 процентни пункта повече спрямо предходната година. Това увеличение нарежда област Велико Търново на 12-то място сред 28-те области в страната по относителен дял на домакинствата с достъп до интернет, докато през 2016 г. областта е била на 21-во място. Въпреки динамичното развитие на информационните технологии в България 33.6% от домакинствата в областта  все още нямат достъп до интернет в домовете си.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на отдел „Статистически изследвания – Велико Търново”, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2017 г. намаляват с 0.3% спрямо края на юни 2017 г., и са 68.9 хиляди. Спрямо края на предходното тримесечие най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Транспорт, складиране и пощи” – със 7.4% и „Професионални дейности и научни изследвания” – с  4.3%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност „Селско, горско и рибно стопанство” – с  13.5%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 27.6 и 14.7%.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2017 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През септември 2017 г. в област Велико Търново са функционирали 108 места за настаняване с над 10 легла – хотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 365, а на леглата – 4 846 . В сравнение със септември 2016 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода намалява с 0.9%, а на леглата в тях – с 2.2%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през септември 2017 г. е 31 861, или с 0.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 13.0%) се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди. Реализираните нощувки от български граждани спрямо септември 2016 г. намаляват с 6.2% и са 22 190, а тези, реализирани от чужденци нарастват – с 19.0% и са 9 671.

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА

 

През третото тримесечие на 2017 г. общинските администрации на територията на област Велико Търново са издали разрешителни за строеж на 36 жилищни сгради със 145 жилища в тях и със  17 818 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 25 други сгради с 12 591 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради   намаляват с 33.3%, докато броят на жилищата в тях и общата им застроена площ се увеличават съответно с 11.5 и 0.4%. При другите видове сгради е регистриран спад  на броя на издадените разрешителни за строеж  с 40.5%, а на общата им застроена площ – с 62.5%.

В сравнение с третото тримесечие на 2016 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в областта се увеличават с 20.0%, броят на жилищата в тях нараства с 66.7%, докато разгънатата им застроена площ е по-малко с 28.5%. При другите видове сгради  броят на издадените разрешителни за строеж намалява  с 44.4%,  а на общата им застроена площ – с 60.7%. Прочетете още „ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА“