ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО КЪМ 31.12.2017 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

  1. Лечебни заведения и леглови фонд

 Заведенията за болнична помощ в областта към 31.12.2017 г. са  13 с 1 542 легла, като 10 от тях са болници с 1 266 легла, заведенията за извънболнична помощ са 61 с 43 легла, а другите лечебни и здравни заведения са 6 с 64 легла (табл. 1).

ЖИЛИЩЕН ФОНД В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО КЪМ 31.12.2017 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

По данни на Националния статистически институт към 31.12.2017 г. жилищният фонд в област Велико Търново се състои от 89 328 жилищни сгради или с 0.1% повече в сравнение с 2016 година. Жилищата в тях са 145 542, като 58.7% се намират в градовете, а 41.3% – в селата. Преобладаващата част от жилищата в областта (96.0%) са собственост на физически лица.

ДЕТСКИ ЯСЛИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

Към 31.12.2017 г. в област Велико Търново функционират 20 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на  детски градини (ДГ) с общо 972 места в тях (табл. 1). Всички те се намират в градовете на областта. В сравнение с предходната година  местата в детските ясли в областта през 2017 г. намаляват с 32, като в самостоятелните детски ясли местата са 766, а в яслените групи към детските градини – 206.

ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

Основните резултати от провежданите от Националния статистически институт (НСИ) ежегодни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, за област Велико Търново са следните:

  • През учебната 2017/2018 година в детските градини са записани 6 639 деца, като е регистрирано намаление от 1.6% в сравнение с предходната учебна година.
  • Завършилите средно образование през 2017 г. в общообразователни училища са 789 и в професионални гимназии – 766 ученици.
  • Завършилите висше образование през 2017 година в трите образователно-квалификационни степени („бакалавър”, „магистър” и „доктор”) са 6575 души.

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА

През първото тримесечие на 2018 г. общинските администрации на територията на област Велико Търново са издали разрешителни за строеж на 20 жилищни сгради с 35 жилища в тях и с 5 743 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 46 други сгради с 10 722 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 37.5%, броят на жилищата в тях – с 59.3%, а разгънатата им застроена площ е по-малко с 52.3%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради е регистрирано нарастване на броя с 31.4% и намаление на общата им застроена площ – с 51.4%.

В сравнение с първото тримесечие на 2017 г. броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в областта е без промяна, докато жилищата в тях намаляват с 81.4%, а разгънатата им застроена площ е по-малко със 77.5%. При другите видове сгради броят на издадените разрешителни за строеж се увеличава с 84.0%, докато общата им застроена площ намалява с 55.9%. Прочетете още „ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА“

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

 

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

 

През 2017 г. в област Велико Търново броят на водените на отчет в ДПС[1] малолетни и непълнолетни лица е 370. В сравнение с 2016 г. (445) броят им намалява с 16.9%.

[1] Малолетните и непълнолетните се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния.

НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

Брой и структури на населението

Различни икономически и социални събития и тенденции водят до промяна в демографското поведение на населението както в страната, така и в област Велико Търново.

Текущата демографска ситуация в областта през 2017 година :

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

  1. Основни резултати за възрастовата група 15 и повече навършени години

 През 2017 г. в област Велико Търново икономически активните лица на възраст 15 и повече навършени години са 110.6 хил. и в сравнение с 2016 г. намаляват с 2.8 хиляди. Коефициентът на икономическа активност е 52.8%, като при мъжете е 58.9%, а при жените – 47.2%.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на отдел „Статистически изследвания – Велико Търново”, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2017 г. намаляват с 1.3% спрямо края на септември 2017 г., и са 68.0 хиляди. Спрямо края на предходното тримесечие в почти всички икономически дейности се наблюдава намаление на наетите, като то е най-голямо в дейностите „Строителство” – с 9.9% и „Административни и спомагателни дейности” – със  7.0%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 28.0 и 14.5%.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 2017 ГОДИНА

През декември 2017 г. в област Велико Търново са функционирали 104 места за настаняване с над 10 легла – хотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 234, а на леглата – 4 598 . В сравнение с декември 2016 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода намалява с 2.8%, а на леглата в тях – с 4.0%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през декември 2017 г. е 24 180, или с 2.4% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Това намаление се дължи на по-малкото нощувки (с 10.6%) в местата за настаняване с 1 и 2 звезди. Реализираните нощувки от български граждани спрямо декември 2016 г. намаляват с 5.1% и са 20 609, а тези, реализирани от чужденци нарастват – със 17.0% и са 3 571.

Пълен текст в PDF файл