НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на отдел „Статистически изследвания – Велико Търново”, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2018 г. намаляват с 0.6% спрямо края на юни 2018 г., и са 68.6 хиляди. Спрямо края на предходното тримесечие най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Професионални дейности и научни изследвания” – с 11.1% и „Административни и спомагателни дейности” – с  4.9%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност „Операции с недвижими имоти” – с  15.8%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 27.5 и 15.1%.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2018 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През септември 2018 г. в област Велико Търново са функционирали 117 места за настаняване с над 10 легла – хотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 348, а на леглата – 4 870 . В сравнение със септември 2017 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода нараства с 8.3%, а леглата в тях – с 0.5%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през септември 2018 г. е 34 500, или с 8.3% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Във всички видове места за настаняване се наблюдава увеличение на нощувките, като най-голямо е в тези с 3 звезди – с 38.1%, следвани от местата за настаняване с 4 и 5 звезди – с 4.7% и тези с 1 и 2 звезди – с 4.4%. Реализираните нощувки от чужденци спрямо септември 2017 г. нарастват с 20.7% и са 11 672, а тези, реализирани от български граждани – с 2.9% и са 22 828.

ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През 2017 г. в област Велико Търново са издадени 359 книги с тираж 63 хиляди  и 19 брошури с тираж 6 хиляди. В сравнение с 2016 г. броят на издадените заглавия на книги намалява с 22.1%, а средният тираж (отношение на общия тираж към броя на издадените книги) е 175, докато през предходната година е бил 200. Броят на издадените заглавия на брошури през 2017 г. намалява със 44.1% до 19, като средният тираж е 316 броя при 206 за 2016 година.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на отдел „Статистически изследвания – Велико Търново”, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2018 г. намаляват с 0.1% спрямо края на март 2018 г., и са 69.0 хиляди. Спрямо края на предходното тримесечие най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Добивна промишленост” – с 5.6% и „Операции с недвижими имоти” – с  5.3%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност „Селско, горско и рибно стопанство” – с  6.7%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 27.5 и 15.5%.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ЮНИ 2018 ГОДИНА

Пълен текст в PDF формат

През юни 2018 г. в област Велико Търново са функционирали 120 места за настаняване с над 10 легла – хотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 452, а на леглата – 5 132 . В сравнение с юни 2017 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода нараства с 11.1%, а леглата в тях – с 4.2%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през юни 2018 г. е 40 315, или с 5.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Във всички видове места за настаняване се наблюдава увеличение на нощувките, като най-голямо е в тези с 4 и 5 звезди – с 10.2%, следвани от местата за настаняване с 3 звезди – с 4.4% и тези с 1 и 2 звезди – с 3.2%. Реализираните нощувки от чужденци спрямо юни 2017 г. нарастват с 25.2% и са 14 633, а тези, реализирани от български граждани намаляват с 3.7% и са 25 682.

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА

 

През второто тримесечие на 2018 г. общинските администрации на територията на област Велико Търново са издали разрешителни за строеж на 26 жилищни сгради с 288 жилища в тях и с  38 888 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 45 други сгради с 25 863 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 30.0%, броят на жилищата в тях – с над седем пъти, а разгънатата им застроена площ – с близо шест пъти. При издадените разрешителни за строеж на други сгради е регистрирано намаление на броя с 2.2% и нарастване на общата им застроена площ – със 141.2%. Прочетете още „ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА“

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През 2017 г.  в област Велико Търново са приключили делата за 1 093 извършени престъпления. Делата за 369 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 457 – с условно осъждане, за 26 – с оправдаване, за 6 – с прекратяване и за 235 – с освобождаване от наказание.

С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 826 извършени престъпления, което е с 0.4% по-малко в сравнение с 2016 година.

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО КЪМ 31.12.2017 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

  1. Лечебни заведения и леглови фонд

 Заведенията за болнична помощ в областта към 31.12.2017 г. са  13 с 1 542 легла, като 10 от тях са болници с 1 266 легла, заведенията за извънболнична помощ са 61 с 43 легла, а другите лечебни и здравни заведения са 6 с 64 легла (табл. 1).

ЖИЛИЩЕН ФОНД В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО КЪМ 31.12.2017 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

По данни на Националния статистически институт към 31.12.2017 г. жилищният фонд в област Велико Търново се състои от 89 328 жилищни сгради или с 0.1% повече в сравнение с 2016 година. Жилищата в тях са 145 542, като 58.7% се намират в градовете, а 41.3% – в селата. Преобладаващата част от жилищата в областта (96.0%) са собственост на физически лица.

ДЕТСКИ ЯСЛИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

Към 31.12.2017 г. в област Велико Търново функционират 20 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на  детски градини (ДГ) с общо 972 места в тях (табл. 1). Всички те се намират в градовете на областта. В сравнение с предходната година  местата в детските ясли в областта през 2017 г. намаляват с 32, като в самостоятелните детски ясли местата са 766, а в яслените групи към детските градини – 206.